Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 188837-2019

23/04/2019    S79

Njemačka-Frankfurt am Main: Pružanje usluga oglašavanja u vezi sa zapošljavanjem

2019/S 079-188837

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
Poštanska adresa: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Mjesto: Frankfurt am Main
NUTS kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 60327
Država: Njemačka
Osoba za kontakt: Finance and Procurement Unit
E-pošta: procurement@eiopa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eiopa.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za suradnju energetskih regulatora
Poštanska adresa: Trg Republike, 3
Mjesto: Ljubljana
NUTS kod: SI041 Osrednjeslovenska
Poštanski broj: 1000
Država: Slovenija
E-pošta: procurement@acer.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.acer.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije
Poštanska adresa: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV006 Rīga
Poštanski broj: LV-1050
Država: Latvija
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država: Belgija
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za ravnopravnost spolova
Poštanska adresa: Gedimino pr 16
Mjesto: Vilnius
NUTS kod: LT011 Vilniaus apskritis
Poštanski broj: 01103
Država: Litva
Osoba za kontakt: General Procurement Team
E-pošta: procurement@eige.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eige.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praca Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: procurement@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.emsa.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
Poštanska adresa: 103 rue de Grenelle
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: 75007
Država: Francuska
E-pošta: procurement@esma.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fusion for Energy
Poštanska adresa: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Mjesto: Barcelona
NUTS kod: ES51 Cataluña
Poštanski broj: 08019
Država: Španjolska
E-pošta: info@f4e.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jedinstveni sanacijski odbor
Poštanska adresa: Treurenberg 22
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.srb.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: Domenico Scarlattilaan 6
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL329 Groot-Amsterdam
Poštanski broj: 1083 HS
Država: Nizozemska
E-pošta: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Zakonodavstvo EU-a

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga oglašavanja u vezi sa zapošljavanjem

Referentni broj: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000 Usluge oglašavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge posredništva između javnih naručitelja i bilo koje web-stranice/medija u kojima su javni naručitelji odabrali objaviti svoja slobodna radna mjesta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Vidjeti i gore navedenu internetsku adresu.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativne aktivnosti EU-a.

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/05/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje (uključujući upute za nadmetanje) i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) bit će dostupni na sljedećoj mrežnoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju preko internetske stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje bit će obaviještene preko mrežnog sustava javne nabave. Strane koje nisu registrirane na stranici trebaju je redovito posjećivati. EIOPA nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za neku dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj internetskoj stranici. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom procijenjenom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama za nadmetanje dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica.

U razdoblju od 3 godine nakon sklapanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ovaj ugovor.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/04/2019