Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 191129-2019

24/04/2019    S80

Danska-Kopenhagen: Usluge praćenja stanja lokalnog kopna programa Copernicus – proizvodnja skupova podataka vrlo visoke razlučivosti o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta za obalne zone za referentne godine 2012. i 2018.

2019/S 080-191129

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Karoline Rygaard
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge praćenja stanja lokalnog kopna programa Copernicus – proizvodnja skupova podataka vrlo visoke razlučivosti o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta za obalne zone za referentne godine 2012. i 2018.

Referentni broj: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje uspostava okvirnog ugovora o pružanju usluga s gospodarskim subjektom kojim će se obuhvatiti proizvodnja karata o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta (Land cover/Land use – LCLU) u obalnim zonama za referentne godine 2012. i 2018. Točnije, očekuju se sljedeći izlazni podaci:

1) karta statusa LCLU-a za 2012.,

2) karta promjena LCLU-a od 2012.–2018.,

3) karta statusa LCLU-a za 2018.

Budući da se odgovarajuća pokrivenost skupom podataka VHR2012 ne može unaprijed jamčiti, od izvoditelja se očekuje da izvrši procjenu u svrhu provjere potpunosti pokrivenosti područja interesa postojećim i iskoristivim slikama VHR2012. Ovisno o stupnju dostupne pokrivenosti EEA će odlučiti mogu li se primijeniti proizvodi povezani s LCLU-om iz 2012. (status i promjena) ili ne. Zahvaljujući složenosti interesa, direktiva i prirodne dinamike u obalnim zonama, izvoditelj će komunicirati s nacionalnim dionicima tijekom cjelokupnog trajanja projekta.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve usluge prvenstveno će se pružati u vlastitim prostorijama ponuditelja uz povremene sastanke u prostorijama EEA-e u Kopenhagenu ili na drugim lokacijama ad-hoc sastanaka u sklopu programa Copernicus.

II.2.4)Opis nabave:

EEA ima ključnu ulogu u razvoju usluga programa Copernicus, a posebno u području tehničke koordinacije usluge praćenja stanja kopna programa Copernicus (Copernicus Land Monitoring Service – CLMS). Tematsko mapiranje žarišnih točaka CLMS-a, komplementarno s generičkijim sveobuhvatnim mapiranjem, za cilj ima pružanje specifičnijih i detaljnijih informacija o pokrovu zemljišta (land cover – LC) i uporabi zemljišta (land use – LU) usmjeravanjem na određene vrste žarišnih točaka. CLMS blisko surađuje s uslugom praćenja morskog okoliša programa Copernicus (Copernicus Marine Environment Monitoring Service – CMEMS) u svrhu uspostave sustava praćenja usmjerenog na složenu situaciju u obalnim okolišima. Glavni je opseg ovog nadmetanja provedba mapiranja LCLU-a za obalna područja s tipičnim specifikacijama proizvoda tematskog mapiranja žarišnih točaka za referentne godine 2012. i 2018. te koherentne prilagođene nomenklature o zemljišnom pokrovu Corine (Corine Land Cover – CLC).

Cilj je ovog poziva na nadmetanje uspostava okvirnog ugovora o pružanju usluga s gospodarskim subjektom kojim će se obuhvatiti proizvodnja karata o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta (Land cover/Land use – LCLU) u obalnim zonama za referentne godine 2012. i 2018. Točnije, očekuju se sljedeći izlazni podaci:

1) karta statusa LCLU-a za 2012.,

2) karta promjena LCLU-a od 2012.–2018.,

3) karta statusa LCLU-a za 2018.

Budući da se odgovarajuća pokrivenost skupom podataka VHR2012 ne može unaprijed jamčiti, od izvoditelja se očekuje da izvrši procjenu u svrhu provjere potpunosti pokrivenosti područja interesa postojećim i iskoristivim slikama VHR2012. Ovisno o stupnju dostupne pokrivenosti EEA će odlučiti mogu li se primijeniti proizvodi povezani s LCLU-om iz 2012. (status i promjena) ili ne.

Zahvaljujući složenosti interesa, direktiva i prirodne dinamike u obalnim zonama, nužno je biti u bliskom kontaktu s nacionalnim dionicima tijekom cjelokupnog trajanja projekta. Od izvoditelja se očekuje da uspostavi platformu za savjetovanje i interakciju s dionicima i nacionalnim nadležnim tijelima, s ciljem povećanja uključenosti korisnika i usvajanja planiranih i budućih proizvoda i aktivnosti praćenja obalnih zona.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Metodološki pristup za predmetne zadatke / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: Plan upravljanja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta mapiranja ispitnog područja / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 30
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Copernicus — Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 237-540380
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: EEA/DIS/R0/18/008
Naziv:

Usluge praćenja stanja lokalnog kopna programa Copernicus – proizvodnja skupova podataka vrlo visoke razlučivosti o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta za obalne zone za referentne godine 2012. i 2018.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/04/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Planetek Italia s.r.l.
Nacionalni registracijski broj: 04555490723
Poštanska adresa: Via Massaua
Mjesto: Bari
NUTS kod: ITF47 Bari
Poštanski broj: I-70132
Država: Italija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: GeoVille Informationssysteme und Datenverarbeitung Gmbh
Nacionalni registracijski broj: FN168480f
Poštanska adresa: Sparkassenplatz 2
Mjesto: Innsbruck
NUTS kod: AT332 Innsbruck
Poštanski broj: 6020
Država: Austrija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Planetek Hellas Ltd
Nacionalni registracijski broj: 6916601000
Poštanska adresa: 44 Kifisias Av
Mjesto: Athens
NUTS kod: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Poštanski broj: 15125
Država: Grčka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Telespazio Iberica S.L.U.
Nacionalni registracijski broj: M60033-40-37692
Poštanska adresa: Julian Camarillo 4B, 4D
Mjesto: Madrid
NUTS kod: ES300 Madrid
Poštanski broj: 28037
Država: Španjolska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Tijekom 3 godine nakon stupanja na snagu početnog ugovora EEA zadržava pravo na provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o ugovoru za nove usluge s budućim izvoditeljem u skladu s točkom (e) drugog podstavka točke 11.1. i točke 11.4. Priloga I. Financijskoj uredbi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/04/2019