Varer - 194698-2019

26/04/2019    S82    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aarhus: Vinduer, døre og dele dertil

2019/S 082-194698

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
A. Enggaard A/S
Ceresbyen 64
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Peter Aagaard
Telefon: +45 61638392
E-mail: peter.a@enggaard.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.enggaard.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.projectweb.dk/Public/DA/1328/c4756944-76b4-4b5b-8a04-c8736964cbb9
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Alle 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Erling B. Poulsen
Telefon: +45 51612456
E-mail: ebp@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://projectweb.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Entreprenørvirksomhed på vegne af almennyttigt boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentreprise - støttet boligbyggeri

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skejbyvej byggefelt 3+5 - udbud af levering af træ/alu vinduer og døre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44221000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af 5 bygninger på mellem 3 og 5 etager fordelt på 2 byggefelter. Der opføres i alt 115 lejligheder af variende størrelse med et samlet etageareal på 10 000 m2.

Bygningerne opføres med bagmur og dæk i betonelementer, skalmur i teglsten, træ/alu vinduer og døre, badeværelser som færdige badekabiner og fladt tag med tagpap.

Nærværende udbud omfatter leverance af træ/alu vinduer og døre, omfanget fremgår af del II.2.4:

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Leverancen skal leveres op byggepladsen, Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler levering af træ/alu døre og vinduer til 115 lejligheder, ca. 700 enheder. Leverancen af vinduer og døre skal ske direkte til byggepladsen, jf. udbudstidsplanen i udbudsmaterialet. Vinduerne skal pakkes på paller pr. lejlighed, således de kan kranes op på dækket inden dæk monteres over etagen, og være fuldt klar til montage. Der er leverandørprojektering indeholdt i leverancen, herunder også gennemsyn/godkendelse af tegninger hos ordrergiver.

Montagen udføres under særskilt entreprise, og dermed ikke indeholdt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal, for opfyldelse af afleveringskrav for afgivelse af tilbud, udfylde og uploade følgende dokumenter på "ProjectWEB.dk" i mappen " Dokumentation" Der bør ikke uploades mere end 1 stk. dokument under hvert afleveringskrav.

1) ESPD som XML-fil:

Tilbudsgiver skal downloade .xml-filen fra udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er en "økonomisk aktør" og skal via ESPD-værktøjet i ProjectWEB.dk " importere .xml-filen og udfylde den.

Herefter eksporteres den udfyldte "espd-response"-fil til egen PC, hvorfra den uploades på "ProjectWEB.dk". Alle punkter og afsnit I ESPD skal være udfyldte.

Vejledning til udfyldelse af elektronisk ESPD finds her: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et moderselskab, underleverandører eller ved et konsortium), skal der afgives ESPD for hver enkelt virksomhed.

Tilbudsgiver kan uploade supplerende dokumentation, såfremt tilbudsgiver har behov herfor, grundet nedenstående årsager:

2) Støtteerklæring:

Hvis tilbuddet baseres på andre økonomiske aktørers formåen (en støttende enhed), skal tilbudsgiver vedlægge en støtteerklæring, der godtgør, at tilbudsgiver råder over den støttende enheds formåen. Det skal heraf fremgå, hvad støtteerklæringen omfatter;

3) Konsortiumerklæring:

Hvis en tilbudsgiver er en sammenslutning, skal der vedlægges dokumentation for solidarisk hæftelse og befuldmægtiget person.

Tilbudsgivers tilbud vil blive erklæret ukonditionsmæssigt, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de I udbudslovens § 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD'en del III, hvor tilbudsgiveren skal oplyse, hvorvidt denne er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste offentliggjorte regnskabsår.

Relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

En samlet årlig omsætning på mindst 75 000 000DKK ekskl. moms i det seneste offentliggjorte regnskabsår.

Årlig omsætning dokumenteres ved kopi af senest reviderede årsregnskab vedlagt tilbuddet.

Kopi af erhvervs- og produktforsikring vedlægges tilbuddet som dokumentation.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der vedlægges op til 5 reference på levering af lignende leverancer, hvorved forstås levering af antal træ/alu døre og vinduer i et omfang svarende til nærværende udbud +/- 50%, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra d.d.), med angivelse af kontraktsum, dato for start, dato for afslutning og angivelse af kunde, inkl. kontaktperson og dennes telefonnummer.

Hvis tilbudsgiver vedlægger mere end 5 reference, evalueres alene de 5 referencer som har den højeste kontraktsum. Hvis flere referencer har samme kontraktsum, er det den nyeste der evalueres. Ved nyeste forstås reference med nyeste/førstkommende afslutningsdato.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 opgaver af tilsvarende omfang.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgivers ydelser skal gennemføres med respekt for nationale og international love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det vil sige:

— FN's deklaration om menneskerettigheder,

— ILO's deklaration om arbejdstagerrettigheder,

— Rio deklaration om miljø og udvikling,

— FN's konvention mod koruption.

Herudover stilles der krav til overholdelse af:

— Arbejdsklausul,

— Social klausul.

Der stilles intet krav om, at en del af arbejdet skal udføres af lærlinge/praktikanter, da det er rene vareleverancer.

Ved kontrahering med vindende tilbudsgiver, gennemføres en mængdeverificering.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/07/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/05/2019
Tidspunkt: 10:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Byggeriet udføres af A. Enggaard I totalentreprise for Lejerbo. A. Enggaard er forpligtiget til at afløfte udbudspligten på vegne af Lejerbo.

Der gøres opmærksom på at ESPD og tilhørende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens punkt III.1, skal afleveres samtidig med afgivelse af tilbud for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

Dokumentationskravet er opfyldt ved kopi af serviceattest vedlagt tilbuddet.

Der er fri og offentlig adgang til udbudsmaterialet, som findes på "ProjectWEB.dk" med udbudsnavnet "Skejbyvej byggefelt 3+5 - udbud på levering af træ/alu vinduer og døre"

Udbudsmaterialet findes her: Der henvises til Del I: pkt. I.3.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse.

Vejledning til anvendelse af "ProjectWEB.dk" og oprettelse af brugerprofil findes her: https://intro.projectweb.dk//support/?language=DA

Spørgsmål vedrørende anvendelse af "ProjectWEB.dk" kan stilles via mail til MR@ramboll.dk el. tlf. nr. +45 51615298

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via " ProjectWEB.dk" via punktet "spørgsmål/svar".

Spørgsmål til ordrergiver skal stilles skriftligt via "ProjectWEB.dk". Ordrergivers besvarelse gives ligeledes via "ProjectWEB.dk". Besvarelse af spørgsmål vil ske løbende.

Spørgsmål stillet før 14.5.2019 (inden udgang af dagens sidste time) vil blive besvaret, såfremt ordrergiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svaret senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der stilles senere end 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Tidspunkter og -frister:

— Udsendelse af udbudsbekendtgørelse - 24.4.2019,

— Adgang til udbudsmaterialet - 24.4.2019,

— Frist for spørgsmål - 14.5.2019, kl. 23:59:59,

— Frist for svar - 16.5.2019, kl. 23:59:59,

— Tilbudsfrist - 24.5.2019, kl. 10:00,

— Underretning til tilbudsgivere - 29.5.2019,

— Udløb af standstill periode - 11.6.2019,

— Kontrahering - 12.6.2019.

Tilbudslisten afleveres som PDF-fil på "ProjectWEB.dk"

Da udbuddet gennemføres elektronisk, får ordrergiver først adgang til de elektroniske tilbud tidligst ½ time efter tilbudsfristens udløb. Tilbud "åbnes" derfor 24.5.2019, kl. 10:30 og de indkomne tilbudssummer offentliggøres herefter via "ProjectWEB.dk".

Umiddelbart efter licitationens afholdelse vil tilbuddene blive gennemgået med henblik på at vurdere, om disse er konditionsmæssige.

Links til tjenester til udfyldelse af ESPD: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=da / https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse I EU-tidende om indgåelse af kontrakt.

Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenævnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er infgivet I standstill peioden. Hvis klagen ikke er indgivet I standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/04/2019