Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 197166-2017

Prikaži smanjeni prikaz

24/05/2017    S99

Hrvatska-Rijeka: Kateteri

2017/S 099-197166

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za poslove nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Majić, dipl. oec.
E-pošta: nabava-ivanm@kbc-rijeka.hr
Telefon: +385 51658816
Telefaks: +385 51214216

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0009976

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto zaprimanja je ddp skladište naručitelja na lokaciji označenoj u narudžbi.

NUTS kod HR031 Primorsko-goranska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Materijal za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141200 Kateteri, 33141600 Posude i vrećice za skupljanje, drenažu i oprema, 33141323 Igle za biopsiju, 33194120 Potrepštine za infuziju, 33141624 Kompleti za davanje lijekova

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 7 320 257,29 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 5

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
137/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 156-283497 od 13.8.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 24 - Naziv grupe: Grupa 24
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: BORMIAMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 33544249837
Poštanska adresa: Radnička cesta 55A
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@bormiamed.com
Telefon: +385 13315308
Telefaks: +385 13315408

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 19 150 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 23 843,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 38 - Naziv grupe: Grupa 38
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: BORMIAMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 33544249837
Poštanska adresa: Radnička cesta 55A
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@bormiamed.com
Telefon: +385 13315308
Telefaks: +385 13315408

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 30 030 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 33 750 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 83 - Naziv grupe: Grupa 83
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: BORMIAMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 33544249837
Poštanska adresa: Radnička cesta 55A
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@bormiamed.com
Telefon: +385 13315308
Telefaks: +385 13315408

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 331 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 414 000 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 62 - Naziv grupe: Grupa 62
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Gašpar d.o.o. Medicinska oprema i servis Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 71995752027
Poštanska adresa: Prilaz Ivana Visina 5
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: zlgaspar@inet.hr
Telefon: +385 98385807
Telefaks: +385 17890511

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 125 600,70 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 141 402,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 49 - Naziv grupe: Grupa 49
V.1)Datum sklapanja ugovora :
29.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Sanyko
Nacionalni registracijski broj: 64425174612
Poštanska adresa: Banjavčićeva 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanyko@sanyko.hr
Telefon: +385 12331041
Telefaks: +385 12440030

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 243 309,95 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 219 336,16 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 59 - Naziv grupe: Grupa 59
V.1)Datum sklapanja ugovora :
29.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Sanyko
Nacionalni registracijski broj: 64425174612
Poštanska adresa: Banjavčićeva 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanyko@sanyko.hr
Telefon: +385 12331041
Telefaks: +385 12440030

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 11 220 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 11 025 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 16 - Naziv grupe: Grupa 16
V.1)Datum sklapanja ugovora :
29.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Sanyko
Nacionalni registracijski broj: 64425174612
Poštanska adresa: Banjavčićeva 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanyko@sanyko.hr
Telefon: +385 12331041
Telefaks: +385 12440030

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 23 325 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 37 879,53 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 135 - Naziv grupe: Grupa 135
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: VELMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61038851550
Poštanska adresa: Ogrizovićeva 40/C
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: velmed@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 10 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 12 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 138 - Naziv grupe: Grupa 138
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: VELMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61038851550
Poštanska adresa: Ogrizovićeva 40/C
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: velmed@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 99 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 112 020 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 50 - Naziv grupe: Grupa 50
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Tipex d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76345475016
Poštanska adresa: Belomanastirska 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tipex2@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12912008
Telefaks: +385 12914051

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 5 220 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 5 481 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 66 - Naziv grupe: Grupa 66
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Tipex d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76345475016
Poštanska adresa: Belomanastirska 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tipex2@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12912008
Telefaks: +385 12914051

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 6 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 6 510 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 69 - Naziv grupe: Grupa 69
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Tipex d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76345475016
Poštanska adresa: Belomanastirska 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tipex2@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12912008
Telefaks: +385 12914051

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 29 470 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 29 032,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 132 - Naziv grupe: Grupa 132
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Tipex d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76345475016
Poštanska adresa: Belomanastirska 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tipex2@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12912008
Telefaks: +385 12914051

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 7 980 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 8 379 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 139 - Naziv grupe: Grupa 139
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Tipex d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76345475016
Poštanska adresa: Belomanastirska 11
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tipex2@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12912008
Telefaks: +385 12914051

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 20 400 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 20 992,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 35 - Naziv grupe: Grupa 35
V.1)Datum sklapanja ugovora :
17.5.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Hospitalija trgovina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 40457591383
Poštanska adresa: Vojvodići 25
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: vesna.curis@htrg.hr
Telefon: +385 13322528
Telefaks: +385 13322543

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 43 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 26 187 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 31 - Naziv grupe: Grupa 31
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: SONIMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76981693625
Poštanska adresa: Rozganska 8
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sonimed@sonimed.hr
Telefon: +385 13012-209
Telefaks: +385 13012-210

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 10 029,30 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 12 361 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 80 - Naziv grupe: Grupa 80
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: SONIMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76981693625
Poštanska adresa: Rozganska 8
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sonimed@sonimed.hr
Telefon: +385 13012-209
Telefaks: +385 13012-210

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 15 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 13 000 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 111 - Naziv grupe: Grupa 111
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: SONIMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76981693625
Poštanska adresa: Rozganska 8
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sonimed@sonimed.hr
Telefon: +385 13012-209
Telefaks: +385 13012-210

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 123 623,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 118 004,25 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 124 - Naziv grupe: Grupa 124
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: SONIMED d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76981693625
Poštanska adresa: Rozganska 8
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sonimed@sonimed.hr
Telefon: +385 13012-209
Telefaks: +385 13012-210

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 72 800 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 70 560 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 90 - Naziv grupe: Grupa 90
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Stoma medical d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 90237326620
Poštanska adresa: F. Folnegovića 1C (P.P. 418)
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: zvuk@stoma-medical.hr
Telefon: +385 15508999
Telefaks: +385 16177217

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 37 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 51 450 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 7 - Naziv grupe: Grupa 7
V.1)Datum sklapanja ugovora :
5.4.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: PHOENIX-Farmacija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36755252122
Poštanska adresa: Ozaljska 95
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 060 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 919 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 42 - Naziv grupe: Grupa 42
V.1)Datum sklapanja ugovora :
5.4.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: PHOENIX-Farmacija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36755252122
Poštanska adresa: Ozaljska 95
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 600 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 712,40 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 88 - Naziv grupe: Grupa 88
V.1)Datum sklapanja ugovora :
5.4.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: PHOENIX-Farmacija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36755252122
Poštanska adresa: Ozaljska 95
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 420 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 428 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 93 - Naziv grupe: Grupa 93
V.1)Datum sklapanja ugovora :
5.4.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: PHOENIX-Farmacija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36755252122
Poštanska adresa: Ozaljska 95
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 9 480 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 9 975 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 17 - Naziv grupe: Grupa 17
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 737 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 202,63 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 58 - Naziv grupe: Grupa 58
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 30 800 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 38 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 65 - Naziv grupe: Grupa 65
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 13 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 780 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 72 - Naziv grupe: Grupa 72
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 58 400 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 73 000 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 75 - Naziv grupe: Grupa 75
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 95 752,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 119 440,63 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 91 - Naziv grupe: Grupa 91
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 840 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 932 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 107 - Naziv grupe: Grupa 107
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 48 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 56 028 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 108 - Naziv grupe: Grupa 108
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 77 425 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 78 750 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 141 - Naziv grupe: Grupa 141
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Pharmamed Mado d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75221285697
Poštanska adresa: ZATIŠJE 8G
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pharmamed.com
Telefon: +385 13776116
Telefaks: +385 13776066

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 26 680 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 28 014 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 23 - Naziv grupe: Grupa 23
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 092,90 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 147,55 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 27 - Naziv grupe: Grupa 27
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 9 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 36 - Naziv grupe: Grupa 36
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 340 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 5 425 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 44 - Naziv grupe: Grupa 44
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 13 820,30 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 14 652,42 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 82 - Naziv grupe: Grupa 82
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 172 900 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 212 840 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 94 - Naziv grupe: Grupa 94
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 15 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 18 838,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 98 - Naziv grupe: Grupa 98
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 038 476 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 297 882,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 101 - Naziv grupe: Grupa 101
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 154 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 78 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 103 - Naziv grupe: Grupa 103
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 75 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 84 375 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 104 - Naziv grupe: Grupa 104
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 8 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 10 625 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 105 - Naziv grupe: Grupa 105
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 144 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 180 000 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 109 - Naziv grupe: Grupa 109
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 317 088 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 332 942,40 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 115 - Naziv grupe: Grupa 115
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 9 314 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 7 596,23 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 120 - Naziv grupe: Grupa 120
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 100 399 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 109 755 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 131 - Naziv grupe: Grupa 131
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 26 350 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 18 900 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 137 - Naziv grupe: Grupa 137
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 5 400 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 912,58 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 145 - Naziv grupe: Grupa 145
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 245 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 487,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 22 - Naziv grupe: Grupa 22
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 26 350 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 18 900 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 74 - Naziv grupe: Grupa 74
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medika d.d.
Nacionalni registracijski broj: 94818858923
Poštanska adresa: Capraška 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefon: +385 12412714
Telefaks: +385 12412666

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 195 975,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 244 969,38 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 85 - Naziv grupe: Grupa 85
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medika d.d.
Nacionalni registracijski broj: 94818858923
Poštanska adresa: Capraška 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefon: +385 12412714
Telefaks: +385 12412666

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 14 600 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 13 055 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 87 - Naziv grupe: Grupa 87
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medika d.d.
Nacionalni registracijski broj: 94818858923
Poštanska adresa: Capraška 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefon: +385 12412714
Telefaks: +385 12412666

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 978,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 112 - Naziv grupe: Grupa 112
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medika d.d.
Nacionalni registracijski broj: 94818858923
Poštanska adresa: Capraška 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefon: +385 12412714
Telefaks: +385 12412666

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 7 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 659,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Grupa 2
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 370,40 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 365 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 3 - Naziv grupe: Grupa 3
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 650 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 701 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 6 - Naziv grupe: Grupa 6
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 5 580 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 6 900 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 18 - Naziv grupe: Grupa 18
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 58 021,99 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 59 936,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 37 - Naziv grupe: Grupa 37
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 340 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 8 580,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 46 - Naziv grupe: Grupa 46
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 297 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 301,46 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 51 - Naziv grupe: Grupa 51
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 223 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 5 076,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 52 - Naziv grupe: Grupa 52
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 446,80 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 538,67 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 76 - Naziv grupe: Grupa 76
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 650 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 102 - Naziv grupe: Grupa 102
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 350 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 312 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 106 - Naziv grupe: Grupa 106
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 37 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 28 350 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 121 - Naziv grupe: Grupa 121
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 718,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 904,43 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 133 - Naziv grupe: Grupa 133
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 670,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 523,68 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 134 - Naziv grupe: Grupa 134
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 200 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 575 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 136 - Naziv grupe: Grupa 136
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 26 250 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 32 484,38 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 4 - Naziv grupe: Grupa 4
V.1)Datum sklapanja ugovora :
30.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: EMA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27803075496
Poštanska adresa: Vlaška 106
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ema5@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 54 048 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 54 600 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 8 - Naziv grupe: Grupa 8
V.1)Datum sklapanja ugovora :
30.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: EMA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27803075496
Poštanska adresa: Vlaška 106
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ema5@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 6 400 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 7 056 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 11 - Naziv grupe: Grupa 11
V.1)Datum sklapanja ugovora :
30.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: EMA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27803075496
Poštanska adresa: Vlaška 106
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ema5@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 30 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 62 527,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 47 - Naziv grupe: Grupa 47
V.1)Datum sklapanja ugovora :
30.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: EMA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27803075496
Poštanska adresa: Vlaška 106
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ema5@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 18 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 16 800 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 77 - Naziv grupe: Grupa 77
V.1)Datum sklapanja ugovora :
30.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: EMA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27803075496
Poštanska adresa: Vlaška 106
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ema5@zg.t-com.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 9 130 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 9 345 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 9 - Naziv grupe: Grupa 9
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 525 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 489,30 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 28 - Naziv grupe: Grupa 28
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 732,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 618,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 33 - Naziv grupe: Grupa 33
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 600 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 370 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 54 - Naziv grupe: Grupa 54
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 365 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 770,35 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 56 - Naziv grupe: Grupa 56
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 542,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 125 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 61 - Naziv grupe: Grupa 61
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 29 800 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 8 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 71 - Naziv grupe: Grupa 71
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 28 090,80 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 15 346,80 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 89 - Naziv grupe: Grupa 89
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 16 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 18 375 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 92 - Naziv grupe: Grupa 92
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 7 668 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 6 837,60 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 99 - Naziv grupe: Grupa 99
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 19 800 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 17 925 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 116 - Naziv grupe: Grupa 116
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 564,80 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 275,96 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 123 - Naziv grupe: Grupa 123
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 047 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 441,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 147 - Naziv grupe: Grupa 147
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: MA-CO PLAST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20765781286
Poštanska adresa: Majcenov put 38
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 20 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 106 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 40 - Naziv grupe: Grupa 40
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Mark Medical d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 70612360737
Poštanska adresa: Budmanijeva 5
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dijana.turcinov@mark-medical.com
Telefon: +385 16065444
Telefaks: +385 16065440

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 8 784 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 8 505 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 78 - Naziv grupe: Grupa 78
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Mark Medical d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 70612360737
Poštanska adresa: Budmanijeva 5
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dijana.turcinov@mark-medical.com
Telefon: +385 16065444
Telefaks: +385 16065440

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 292 800 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 283 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 45 - Naziv grupe: Grupa 45
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Oktal Pharma d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 30750621355
Poštanska adresa: Utinjska 40
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: tenderi@oktal-pharma.hr
Telefon: +385 16596829
Telefaks: +385 15632624

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 301 950 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 308 385 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 70 - Naziv grupe: Grupa 70
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medic d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36228944903
Poštanska adresa: Trg Dražena Petrovića 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nadmetanja@medic.hr
Telefon: +385 14800111
Telefaks: +385 14843626

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 285 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 356,25 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 127 - Naziv grupe: Grupa 127
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medic d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36228944903
Poštanska adresa: Trg Dražena Petrovića 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nadmetanja@medic.hr
Telefon: +385 14800111
Telefaks: +385 14843626

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 36 335 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 38 073 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 140 - Naziv grupe: Grupa 140
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Medic d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36228944903
Poštanska adresa: Trg Dražena Petrovića 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nadmetanja@medic.hr
Telefon: +385 14800111
Telefaks: +385 14843626

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 169 475,25 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 168 577,20 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 5 - Naziv grupe: Grupa 5
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: AMINOMED ZAGREB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06613466156
Poštanska adresa: Pavla Beluhana 2
Mjesto: Brdovec
Poštanski broj: 10291
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aminomed.hr
Telefon: +385 13314394
Telefaks: +385 13314394

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 36 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 37 800 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 21 - Naziv grupe: Grupa 21
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: AMINOMED ZAGREB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06613466156
Poštanska adresa: Pavla Beluhana 2
Mjesto: Brdovec
Poštanski broj: 10291
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aminomed.hr
Telefon: +385 13314394
Telefaks: +385 13314394

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 900 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 095 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 25 - Naziv grupe: Grupa 25
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: AMINOMED ZAGREB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06613466156
Poštanska adresa: Pavla Beluhana 2
Mjesto: Brdovec
Poštanski broj: 10291
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aminomed.hr
Telefon: +385 13314394
Telefaks: +385 13314394

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 13 880 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 15 275 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 30 - Naziv grupe: Grupa 30
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: AMINOMED ZAGREB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06613466156
Poštanska adresa: Pavla Beluhana 2
Mjesto: Brdovec
Poštanski broj: 10291
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aminomed.hr
Telefon: +385 13314394
Telefaks: +385 13314394

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 22 120 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 23 226 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 32 - Naziv grupe: Grupa 32
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: AMINOMED ZAGREB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06613466156
Poštanska adresa: Pavla Beluhana 2
Mjesto: Brdovec
Poštanski broj: 10291
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aminomed.hr
Telefon: +385 13314394
Telefaks: +385 13314394

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 35 740,50 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 32 539,25 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 60 - Naziv grupe: Grupa 60
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: AMINOMED ZAGREB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06613466156
Poštanska adresa: Pavla Beluhana 2
Mjesto: Brdovec
Poštanski broj: 10291
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aminomed.hr
Telefon: +385 13314394
Telefaks: +385 13314394

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 28 800 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 30 240 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 114 - Naziv grupe: Grupa 114
V.1)Datum sklapanja ugovora :
23.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: TEHNOMEDIKA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 80031026947
Poštanska adresa: Savska cesta 141
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: prodaja@tehnomedika.hr
Telefon: +385 13730535
Telefaks: +385 13730536

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 132 435 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 155 625 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 122 - Naziv grupe: Grupa 122
V.1)Datum sklapanja ugovora :
4.4.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Endo-flex d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 28468053413
Poštanska adresa: Domašinečka 4
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vujasin@endo-flex.hr

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 875 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 137/16 Grupa br: 41 - Naziv grupe: Grupa 41
V.1)Datum sklapanja ugovora :
27.3.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Egeria
Nacionalni registracijski broj: 28913117368
Poštanska adresa: Korzo 35
Mjesto: Rijeka
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: egeria.zg@gmail.com
Telefon: +385 51322835
Telefaks: +385 51513133

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 100 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 5 000 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
22.5.2017