Tjenesteydelser - 197372-2016

10/06/2016    S111

Danmark-Odense: Vejledning og rådgivning

2016/S 111-197372

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 18, 1.
By: Odense
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Søndergaard
E-mail: rso@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41932549
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.socialstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/puljer-og-udbud/tvaergaende-omrader/kasudbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leverandør til specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed vedr. førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder, KaS-udbud f.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning - DA30
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af ydelserne specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed vedr. førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen. På http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/puljer-og-udbud/tvaergaende-omrader/kasudbud findes følgende links vedrørende nærværende udbud under KaS-udbud f:

o Materiale vedr. prækvalifikation, KaS-udbud f

o Udbudsmateriale, KaS-udbud f

o Udbudsbekendtgørelse, KaS-udbud f

o Udkast til kontrakt, KaS-udbud f

o Bilag til udbudsmateriale, KaS-udbud f.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 64 436 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af ydelserne specialrådgivning, udredning, vidensarbejde og kursusvirksomhed vedr. førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen. Ydelserne vedrører:

— Specialrådgivningsydelser på baggrund af henvendelser fra borgere og fagprofessionelle. Rådgivningen gives til borgere, pårørende og fagpersoner i form af enkeltstående eller længerevarende rådgivningsforløb.

— Udredning af borgere herunder undersøgelse og vurdering af for eksempel funktionsevne/funktionsnedsættelse.

— Vidensarbejde herunder indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af faglig viden.

— Kursusvirksomhed i form af kortere undervisningsforløb i afgrænsede emner i relation til den enkelte målgruppe.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 64 436 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi er beregnet i budget 2016 niveau. Betalingen vil blive reguleret med den årlige p/l-regulering i Staten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudsbekendtgørelse, og indledes med en prækvalifikationsfase. Herefter følger en tilbudsfase for de prækvalificerede leverandører og en forhandlingsrunde, hvor der kan forhandles om alle forhold i tilbud og kontrakt, dog ikke om grundlæggende forhold i udbuddet.

Prækvalifikationsfasen har til formål at udvælge den eller de leverandører, som vurderes at være bedst egnede til at byde ind på løsning af den udbudte opgave. I det omfang det er muligt vil Socialstyrelsen prækvalificere 3 ansøgere, som herefter får mulighed for at afgive tilbud på selve løsningen af opgaven.

Udbuddet kan dog gennemføres, selvom der måtte værre færre ansøgere end 3.

I tilfælde af, at der skal foretages en udvælgelse blandt de indkomne ansøgninger om prækvalifikation, vil det ske på grundlag af en vurdering af hvor omfattende, relevant og dækkende erfaring ansøger har med levering af de specialiserede ydelser til målgruppen, som udbuddet omfatter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med den valgte leverandør. Udkastet til kontrakt beskriver parternes overordnede forpligtelser, de formelle rammer og procedurer i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten. Det vil i forhandlingsforløbet være muligt at drøfte og beskrive nærmere detaljer om ydelserne og samarbejde mv.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter udbudsbekendtgørelse og indledes med prækvalifikation. Der kan indgås kontrakt på baggrund af indledende tilbud.

Opgaven tildeles på grundlag af tildelingskriteriet »Bedste forhold mellem pris og kvalitet«, vurderet på grundlag af kriterier anført i pkt. 2.8 i udbudsmaterialet. Pris indgår ikke som del af tildelingskriterierne, da ordregiver har fastlagt den pris, som skal lægges til grund for tilbuddet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 106-188487
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 29/07/2016
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad I.3): Spørgsmål til udbudsmaterialet, ansøgning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud skal fremsendes til de i udbudsmaterialet angivne e-mailadresser.

De obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt minimumskrav, som er gældende for dette udbud, fremgår af materiale vedr. prækvalifikation.

Der afholdes et informationsmøde for interesserede d. 15.6.2016 kl. 15-16:30. Mødet foregår hos Socialstyrelsen i Odense, mødelokale 6 på Skibhusvej 52B, 3. sal. Mødet vil blive optaget på video, og denne video vil blive gjort tilgængelig sammen med det øvrige udbudsmateriale på Socialstyrelsens hjemmeside. Tilmelding til mødet skal ske til rso@socialstyrelsen.dk senest d. 13.6.2016.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17, Postboks 2000
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2016