Tjenesteydelser - 197642-2017

26/05/2017    S100    Europa-Parlamentet - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Koordinering af sundhed og sikkerhed i forhold til vedligeholdelsesaktiviteter omhandlende grundstruktur og slutbearbejdning, tekniske vedligeholdelsesaktiviteter og aktiviteter vedrørende hygiejne for bygninger, der benyttes af Europa-Parlamentet

2017/S 100-197642

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE100
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
By: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-kode: BE100

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koordinering af sundhed og sikkerhed i forhold til vedligeholdelsesaktiviteter omhandlende grundstruktur og slutbearbejdning, tekniske vedligeholdelsesaktiviteter og aktiviteter vedrørende hygiejne for bygninger, der benyttes af Europa-Parlamentet.

Sagsnr.: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71317210
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Koordinering af sundhed og sikkerhed i forhold til vedligeholdelsesaktiviteter omhandlende grundstruktur og slutbearbejdning, tekniske vedligeholdelsesaktiviteter og aktiviteter vedrørende hygiejne for bygninger, der benyttes og/eller skal benyttes af Europa-Parlamentet i Luxembourg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 224 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Koordinering af sundhed og sikkerhed i forhold til vedligeholdelsesaktiviteter omhandlende grundstruktur og slutbearbejdning, tekniske vedligeholdelsesaktiviteter og aktiviteter vedrørende hygiejne for bygninger, der benyttes og/eller skal benyttes af Europa-Parlamentet i Luxembourg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

optagelse i det relevante fag- eller handelsregister for aktiviteten omfattet af kontrakten (undtagen i tilfælde med internationale organisationer) og særlig autorisation, der beviser tilbudsgiverens evne til at levere genstanden for denne kontrakt i landet, hvori denne er etableret, eller medlemsskab af en særlig fagorganisation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den finansielle og økonomiske kapacitet vil blive vurderet på grundlag af de oplysninger, som tilbudsgiverne skal fremlægge:

— regnskabsopgørelser for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— opgørelse over omsætningen på området omfattet af denne kontrakt i medfør af modellen fastlagt i bilag VII til de administrative bestemmelser

— relevante bankreferencer og dokumentation for almen ansvarsforsikring eller erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at vedkommende i de seneste 3 regnskabsår, der var afsluttede på datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, har haft en årlig mindsteomsætning på 112 000 EUR på det område, som denne kontrakt vedrører.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vedrørende kontrakten, der henvises til i dette udbud, kræver Europa-Parlamentet, at tilbudsgiverne har følgende tekniske og faglige kapacitet:

— Tilbudsgivere skal dokumentere, at de har udført 3 kontrakter for tjenesteydelser, der er lig dem i den nærværende kontrakt, i de 3 forudgående år fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Mindst 1 af de 3 tjenesteydelser skal vedrøre arbejde udført i en benyttet administrativ bygning med et overfladeareal på mindst 50 000 m2.

— Tilbudsgivere skal dokumentere, at de besidder det nødvendige værktøj, materialer og tekniske udstyr til at udføre denne kontrakt.

— Tilbudsgivere skal dokumentere, at mindst 3 sundheds- og sikkerhedskoordinatorer var inkluderet i deres eget personale i de 3 år før datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i henhold til vilkårene i Storhertugdømmet Luxembourgs forskrift af 9.6.2006. Dette personale skal som minimum have været på niveau B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for:

— en liste med kun 3 (hverken flere eller færre) referencer til lignende leverede tjenesteydelser i løbet af de 3 år før datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.

For hver reference skal tilbudsgivere angive følgende oplysninger:

• start- og slutdatoer for leveringen af tjenesten

• typen af det pågældende arbejde

• modtagerens identitet

• overfladearealet af de pågældende bygninger og deres destination.

— erklæring på tro og love, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren er i besiddelse af de fornødne redskaber, materialer og tekniske udstyr til udførelse af kontrakten

— erklæring på tro og love, hvoraf det fremgår, at mindst 3 sundheds- og sikkerhedskoordinatorer var inkluderet i tilbudsgiverens personale (som minimum på niveau B) i de 3 år før datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i henhold til vilkår i Storhertugdømmet Luxembourgs forskrift af 9.6.2006

— 3 profiler af de ansvarlige for levering af tjenester inden for kontraktens emneområde.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/08/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/08/2017
Tidspunkt: 10:30
Sted:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant pr. tilbudsgiver skal bekræfte deltagelse senest 2 arbejdsdage før datoen for åbning af bud ved at sende en e-mail til INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Denne skal meddele virksomhedens navn samt navn, funktion, identitetskortnummer og fødselsdato for repræsentanten, der skal bære et gyldigt identitetsdokument.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2017