Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 198639-2016

Vis forkortet udgave

11/06/2016    S112

Belgien-Bruxelles: DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — parti 1 — indkøb af fælles og personligt multifunktionelt udstyr, printere, scannere, produktions- og billeddannelsesudstyr til bestemte formål, tilhørende optioner, udvidelser og forbrugsvarer samt tilhørende tjenester

2016/S 112-198639

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Informatics
Postadresse: rue Belliard 28
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: DIGIT Contracts Info Centre
Att: Mr Martin Bilbao, Head of Unit R.3
Mailadresse: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Telefon: +322 2960762

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Se udbudsmaterialet
Postadresse: 1049
By: Brussels
Land: Belgien
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: Edb.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — parti 1 — indkøb af gruppe og personlige multifunktionelt udstyr, printere, scannere, produktions- og billedudstyr til bestemte formål, tilhørende optioner, udvidelser og forbrugsvarer samt tilhørende tjenester.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Ispra, Dublin, Grange og Haag.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 5
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: Enhedernes standardlevetid.
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af udstyr til trykning, kopiering og scanning, dokumentproduktion og billeddannelse, levering af grundlæggende tjenester (f.eks. forvaltet trykkeritjeneste eller vedligeholdelse) og tjenester i form af optioner (f.eks. VIP-vedligeholdelse, pull-tryk/push-scanning, undervisning). Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

30230000 Computerrelateret udstyr

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Se udbudsmaterialet.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ikke i forbindelse med udbuddet eller rammekontrakten.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — parti 1 — indkøb af gruppe og personlige multifunktionelt udstyr, printere, scannere, produktions- og billedudstyr til bestemte formål, tilhørende optioner, udvidelser og forbrugsvarer samt tilhørende tjenester.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 063-109956 af 31.3.2015

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 1.8.2016
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.8.2016 - 23:59
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 3.8.2016 - 15:00

Sted:

rue Belliard 28, 1049 Brussels, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
1. Ny registreringsprocedure (e-tendering):

Udbudsmaterialet og andre dokumenter (deriblandt spørgsmål og svar) kan downloades fra det følgende websteds adresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516 Hvis de ønsker det, kan interesserede parter tilmelde sig via webstedet. Det gør det muligt for dem at få besked via e-tendering-systemet, når der på webstedet lægges opdateringer vedrørende denne udbudsbekendtgørelse.

Ikketilmeldte parter opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt. Europa-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig, såfremt tilbudsgivere ikke lægger mærke til yderligere oplysninger vedrørende nærværende udbud, der offentliggøres på webstedet.
Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. Generaldirektoratet for Informationsteknologi blev »EMAS«-certificeret i 2008 og har derfor indført miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.
Yderligere informationer om betingelserne i forbindelse med kontrakten, kontraktens varighed, kontraktforlængelse, betingelser for deltagelse, påkrævede minimumsniveauer for kapacitet, anslået samlet omfang af leveringerne og tjenesteydelserne, oplysninger om de specifikke kontrakter, der vil blive tildelt, de påkrævede oplysninger vedrørende det personale, der er ansvarligt for udførelsen af tjenesterne, m.v. findes i udbudsmaterialet, der kan ses på den ovenstående internetadresse.
2. Ud over Europa-Kommissionen vil følgende (48) EU-institutioner deltage som ordregivende myndigheder under PrinCESSe II:
europæiske institutioner/organer/agenturer, sted:
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Ljubljana, Slovenien
fællesforetagendet for biobaserede industrier, Bruxelles, Belgien
Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Riga, Letland
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Luxembourg, Luxembourg
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Thessaloniki, Grækenland
Det Europæiske Politiakademi, Budapest, Ungarn
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer, Luxembourg, Luxembourg
fællesforetagendet Clean Sky 2, Bruxelles, Belgien
Den Europæiske Unions Domstol, Luxembourg, Luxembourg
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, Bruxelles, Belgien
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Köln, Tyskland
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder, Bruxelles, Belgien
Det Europæiske Asylstøttekontor, Valletta, Malta
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, London, Det Forenede Kongerige
Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, Luxembourg
Det Europæiske Forsvarsagentur, Bruxelles, Belgien
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Bruxelles, Belgien
Det Europæiske Miljøagentur, København, Danmark
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Bruxelles, Belgien
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg/Den Europæiske Unions Regionsudvalg, Bruxelles, Belgien
EU-Fiskerikontrolagenturet, Vigo, Spanien
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Parma, Italien
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Vilnius, Litauen
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Frankfurt am Main, Tyskland
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Budapest, Ungarn
Europa-Parlamentet, Bruxelles, Belgien; Luxembourg, Luxembourg; Strasbourg, Frankrig
Det Europæiske Jernbaneagentur, Valenciennes, Frankrig
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Bruxelles, Belgien
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Paris, Frankrig
Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Tallinn, Estland; Strasbourg, Frankrig; Bruxelles, Belgien og Østrig
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Bilbao, Spanien
Euratoms Forsyningsagentur, Luxembourg, Luxembourg
Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Haag, Nederlandene
Den Europæiske Politienhed, Haag, Nederlandene
Europaskolerne, Bruxelles, Belgien; Luxembourg, Spanien, Italien, Nederlandene, Tyskland, Det Forenede Kongerige
Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Barcelona, Spanien og Frankrig
fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Bruxelles, Belgien
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Wien, Østrig
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, Warszawa, Polen
Det Europæiske GNSS-Agentur, Prag, Den Tjekkiske Republik, Saint Germain-en-Laye, Frankrig
fællesforetagendet for IMI 2, Bruxelles, Belgien
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, Bruxelles, Belgien
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Alicante, Spanien
Den Europæiske Ombudsmand, Strasbourg, Frankrig og Bruxelles, Belgien
Forvaltningsorganet for Forskning, Bruxelles, Belgien
SESAR-fællesforetagendet, Bruxelles, Belgien
fællesforetagendet Shift2Rail, Bruxelles, Belgien
Den Fælles Afviklingsinstans, Bruxelles, Belgien (midlertidigt).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Postadresse: rue Belliard 28, Office: 07/142
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.6.2016