Tjenesteydelser - 198995-2015

Vis forkortet udgave

10/06/2015    S110

Frankrig-Paris: PROC/2014/22 — Udvikling og vedligeholdelse af applikationer samt servicedesk

2015/S 110-198995

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Postadresse: CS 60747, 103 rue de Grenelle
By: Paris Cedex 07
Postnummer: 75345
Land: Frankrig
Att: Indkøbskontoret
Mailadresse: procurement@esma.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=892

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
PROC/2014/22 — Udvikling og vedligeholdelse af applikationer samt servicedesk.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode FR101 Paris

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: Disse kontrakter (samtlige partier) kræver en betydelig opbygning af viden relateret til ESMA's applikationer og it-landskab. Opbygningen af viden skal føre til større produktivitet og lavere omkostninger i løbet af kontrakternes levetid. Derudover vil udskiftningen af kontrakterne medføre betydelige omkostninger forbundet med migration og vidensoverførsel.

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 25 000 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakterne, der følger af dette udbud, vedrører servicedesktjenester (parti 1), erhvervsstøttetjenester i forbindelse med ESMA's erhvervsapplikationer (parti 2) og applikationsudvikling og -vedligeholdelse (parti 3).
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel, 72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72253100 Help-desk-tjenester, 72253000 Help-desk og støttetjenester

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Servicedesk
1)Kort beskrivelse
ESMA har flere applikationer og tjenester, der stilles til rådighed til både interne og eksterne brugere. Omfanget af parti 1 er at stille en ITIL-baseret servicedesk med et enkelt kontaktpunkt til rådighed i forbindelse med de eksisterende ESMA-applikationer og alle fremtidige applikationer.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72253100 Help-desk-tjenester, 72253000 Help-desk og støttetjenester, 72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 5 000 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Erhvervsstøtte
1)Kort beskrivelse
ESMA stiller applikationer og tjenester til rådighed for både interne og eksterne brugere. Omfanget af tjenesteydelserne for dette parti er at yde støtte til personalet i form af en funktionel applikationsservicedesk for interne og eksterne brugere af ESMA's erhvervsrelaterede applikationer.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72253100 Help-desk-tjenester, 72253000 Help-desk og støttetjenester

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 9 500 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Applikationsudvikling og -vedligeholdelse
1)Kort beskrivelse
Kontrahenten skal udvikle og vedligeholde de eksisterende applikationer, integrere og opbygge nye applikationer og udvide den middleware, der anvendes til at opbygge applikationer efter behov.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel, 72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72253100 Help-desk-tjenester, 72253000 Help-desk og støttetjenester

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 10 500 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Jf. udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Jf. udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Jf. udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
PROC/2014/22.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
31.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 7.8.2015 - 10:00

Sted:

ESMA-hovedkontoret, Paris, FRANKRIG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Tilbudsgivere kan sende en repræsentant til åbningen af bud, men skal meddele deres navn mindst 2 dage i forvejen til procurement@esma.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.5.2015