Usluge - 201142-2018

12/05/2018    S90    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija: Glazba pokreće Europu — europska strategija izvoza glazbe

2018/S 090-201142

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Poštanska adresa: Rue Joseph II. 70
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-pošta: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Telefaks: +32 22998243

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija: Glazba pokreće Europu — europska strategija izvoza glazbe

Referentni broj: EAC/13/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći je cilj ovog poziva izraditi prijedlog europske strategije izvoza glazbe kojom se promiče raznolikost i talent europske glazbe izvan granica Europe te kojom se povećava konkurentnost europskog glazbenog sektora na međunarodnom tržištu.

Strategija bi trebala pomoći nacionalnim i europskim oblikovateljima politika da donesu informiranije odluke u pogledu izvoza glazbe te omogućiti donositeljima odluka u glazbenom sektoru da prilagode ili usklade svoje odabire u tom području.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
II.2.4)Opis nabave:

Prijedlog europske strategije izvoza glazbe, koji će biti u obliku studije, treba:

— temeljiti se na čimbenicima uspješnosti postojećih nacionalnih strategija izvoza glazbe te njime treba dopuniti postojeće inicijative radi poticanja prekograničnog protoka novih talenata i repertoara unutar i izvan Europe,

— ispitati bitne značajke najvažnijih međunarodnih glazbenih tržišta s obzirom na pojavnost i mogućnost ulaska europskog glazbenog repertoara, kao i ograničavajuće čimbenike s tim u vezi,

— uzeti u obzir razlike među zemljama EU-a u pogledu pojednostavnjenja prekogranične mobilnosti u glazbenom sektoru u Europi,

— konačno, dati u strateškom pristupu opći pregled ključnih elemenata i mjera kojima bi se pojednostavnio i promicao pristup europske glazbe globalnom tržištu, uključujući preporuke za djelovanje na nacionalnoj razini i razini EU-a,

— predložena bi se strategija trebala temeljiti na općoj suglasnosti među ključnim sudionicima, uključujući nacionalne urede za izvoz glazbe u Europi. Organiziranje konferencije radi ispitivanja preliminarnih rezultata bit će sastavni dio ugovora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Europska komisija, točka 1.40. godišnjeg radnog programa Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/06/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/07/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgija.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju.

Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu s referentnim brojem poziva u retku predmeta e-pošte.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/05/2018