Varer - 202995-2020

30/04/2020    S85

Danmark-Nykøbing: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2020/S 085-202995

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Varme A/S
CVR-nummer: 32559956
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd23db26-0661-4f18-b1ec-0cd06d22bbb7/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd23db26-0661-4f18-b1ec-0cd06d22bbb7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd23db26-0661-4f18-b1ec-0cd06d22bbb7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd23db26-0661-4f18-b1ec-0cd06d22bbb7/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af fjernvarmerør, komponenter mv.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund Varme A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, diverse komponenter samt montering heraf (herefter "Rammeaftalen").

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I Rammeaftalens løbetid vil Ordregivers aktiviteter på ledningsområdet forventeligt omfatte:

1) Reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet

2) Planlagt ledningsrenovering

3) Udbygning af ledningsnettet.

Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers udførelse af ovenstående og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for, at Ordregiver kan varetage sin forsyningsaktivitet.

Rammeaftalen omfatter indkøb af præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, afgreninger, muffer, svejsekapper, skummaterialer, samlinger, ventiler og præisolerede rør og fittings til fjernvarmestik.

Desuden omfatter Rammeaftalen alle twinrørskomponenter, både faste og fleksible. Alle dimensioner op til DN500 for enkeltrør og op til DN200 for twin-/dobbeltrør forventes at blive indkøbt under Rammeaftalen. Ordregiver kan endvidere indkøbe specialkomponenter mv. under Rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.

Endelig kan Ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer og alarmtråde under Rammeaftalen.

Ordregiver estimerer, at værdien af indkøbene i Rammeaftalens samlede varighed (8 år) vil udgøre ca. 10 800 000 DKK. Ordregivers estimat er baseret på det historiske forbrug for de seneste 2 år, med tillæg de konkrete projekter/ydelser, som Ordregiver på nuværende tidspunkt har planlagt i Rammeaftalens løbetid.

Bemærk: Ovenstående estimat er baseret på det historiske forbrug og forpligter ikke Ordregiver. Ordregiver har ret men ikke pligt, til at indkøbe de af Rammeaftalen omfattede ydelser på de vilkår, som fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde ydelser under Rammeaftalen. Rammeaftalen er endvidere ikke eksklusiv.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har vurderet, at rammeaftalen ikke egner sig til en opdeling i delkontrakter, idet der kan opnås væsentlige stordriftsfordele ved at holde ydelsen hos én leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. marts 2020.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad (egenkapital x 100/aktiver) på minimum 15 % i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

2) Gennemsnitlig omsætning på minimum 5 mio. DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i %

2) Tilbudsgivers omsætning.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger godkendt regnskab.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Rammeaftalen skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende sine 3 seneste revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (Virk.dk eller lignende).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver, ligesom den støttende enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under Rammeaftalen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad (egenkapital x 100/aktiver) på minimum 15 % i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

2) Gennemsnitlig omsætning på minimum 5 mio. DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Mindst 3 tilsvarende opgaver, udført inden for de seneste 3 år.

Med "udført" forstås opgaver, som enten er igangværende eller som er afsluttet inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgave(r)" forstås kontrakter om levering af fjernvarmerør med en samlet kontraktværdi på minimum 5 mio. DKK.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse følgende:

1) Referencer på opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Såfremt den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt Rammeaftalen, baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Mindst 3 tilsvarende opgaver, udført inden for de seneste 3 år.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bodsbestemmelser vedrørende leverings- og returneringsfrister. Al kontakt mellem Ordregiver og Leverandøren (eller dennes underleverandører) skal foregå på dansk.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2020
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål fremsendes elektronisk på: www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser. Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 15. maj 2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2020