Tjenesteydelser - 204610-2019

02/05/2019    S85    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Aalborg: Ejendomsservice

2019/S 085-204610

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Havn Logistik A/S
35143335
Langerak 19
Aalborg
9220
Danmark
Kontaktperson: Tais Kløgtner
Telefon: +45 99301512
E-mail: tak@aalborghavn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://aalborghavn.dk/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://aalborghavn.dk/udbud-af-serviceopgaver.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://aalborghavn.dk/udbud-af-serviceopgaver.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Aalborg Havn Logistik A/S
35143335
Langerak 19
Aalborg
9220
Danmark
Kontaktperson: Tais Kløgtner
Telefon: +45 99301512
E-mail: tak@aalborghavn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://aalborghavn.dk/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://aalborghavn.dk/udbud-af-serviceopgaver.aspx

I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af aftalekompleks omfattende udførelsen af serviceopgaver på Aalborg Havns områder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98341120
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med omstrukturering af organisationen med udlicitering af opgaver udbydes et omfattende aftalekompleks vedrørende tilbagevendende standardopgaver og bestillingsopgaver (supplerende opgaver) inden for entreprenør- og serviceopgaver hermed i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47.

Tilbudsgiver indtræder ved tildeling af kontrakt i et aftalekompleks som leverandør og underleverandør for Aalborg Havn koncernens selskaber samt Aalborg Havn koncernens kunder i en 6 årig periode løbende fra den 1.1.2020 til 31.12.2025.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med de vedlagte kontrakter (bilag) og underbilag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63721200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg Havns områder. Der henvises til udbudsmaterialets punkt 2.2 samt det samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialets punkt 2 og kravsspecifikation (bilag 1, underbilag A) samt til det samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

Tjenesteydelserne omhandler de til enhver tid værende serviceopgaver på Aalborg Havns områder. De udbudte tjenesteydelser falder i 2 hovedgrupper: standardopgaver og bestillingsopgaver (supplerende opgaver).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Kriterierne for udvælgelsen af ansøgere findes i udbudsmaterialets punkt 5.5 under afsnittet udvælgelseskriterier.

Der henvises til udbudsmaterialet med kontrakter (bilag) og underbilag.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der gives optioner i forbindelse med den tidsbegrænsede materiellejekontrakt. Der henvises til samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Forinden tildeling af opgaven vurderes tilbudsgivernes generelle egnethed til at afgive tilbud.

Følgende forhold hos tilbudsgiver betragtes som udelukkelsesgrund:

— konkurs eller anden insolvensbehandling,

— dom for strafbare forhold,

— restancer til det offentlige,

— svig,

— alvorlige fejl ved udøvelse af erhvervet.

Tilbudsgiver skal udfylde en ESPD. Der henvises til bilag 6.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til Særlige Betingelser (Udbudsbilag 1, underbilag E) og det samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises det samlede udbudsmateriale med kontrakter (bilag) og underbilag.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Aftalekomplekset udbydes igen i perioden mellem den 1.6.2025 og den 31.12.2025.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019