Tjenesteydelser - 204635-2020

04/05/2020    S86

Danmark-Svendborg: Bortskaffelse og behandling af affald

2020/S 086-204635

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Affald A/S
CVR-nummer: 33 05 46 96
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Hauggaard Nyrop
E-mail: tka@samaqua.dk
Telefon: +45 63132318
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/128814684.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/128814684.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/128814684.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transport og behandling af husstandsindsamlet glas/metal og kildesorteret organisk affald

Sagsnr.: P-000471
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører transport og behandling af husstandsindsamlet glas/metal og kildesorteret organisk affald til ordregiver.

For nærmere beskrivelse af det udbudte, herunder de krav der skal være opfyldt, henvises til bilag 1. -

kravspecifikation og bilag 2. - tilbudsliste samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Transport af husstandsindsamlet glas/metal

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transport af hustandsindsamlet glas/metal fra ordregivers adresse, Miljøvej 10 Svendborg til endnu ukendt modtageanlæg (vinder af delaftale 2). Det skønnes, at strækningen der skal køres, er et sted mellem 40-150 km.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Behandling af husstandsindsamlet glas/metal

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Behandling af husstandsindsamlet glas/metal fra ordregiver. Behandlingen i denne delaftale forstås som sortering af fraktionen samt sikring af den efterfølgende behandling og genanvendelse. Den maksimale indsamlingskapacitet for denne delaftale er 1 800 ton pr. år, hvorfor det vil skabe rammen for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Transport af kildesorteret organisk affald

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transport af KOD fra ordregivers adresse, Svalbardvej 9 Svendborg til endnu ukendt modtageanlæg (vinder af delaftale 4). I denne delaftale skal der gives pris på en option på en ekstra container, se mere i kravspecifikationen bilag 1A. Det skønnes, at strækningen der skal køres, er et sted mellem 30-200 km.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ekstra container til KOD, som overholder alle krav beskrevet i kravspecifikationen - bilag 1A.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4: Behandling af kildesorteret organisk affald

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Behandling af KOD fra ordregiver. Behandlingen i denne delaftale forstås som pulpning af KOD'en. Den maksimale indsamlingskapacitet for denne delaftale er 5 600 ton pr. år, hvorfor det vil skabe rammen for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse om referencer der kan sammenlignes med denne rammeaftale på hhv. transport og behandling af de 2 fraktioner.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse mest relevante referencer indenfor de seneste 3 år. Hver af referencerne bør angive:

1) Kundens navn

2) Kontaktperson hos kunden samt kontaktinfo

3) Beskrivelse af opgaven

4) Enten antallet af kørsler eller mængder der er behandlet i 2019.

Ordregiver forbeholder sig retten til at undersøge de angivne referencer. Ved sammenlignelig reference forstås:

— I henhold til transporten: Referencerne skal omfatte transport af lignende fraktioner samt et tæt samarbejde med både ordregiver og modtageanlæg.

— I henhold til behandlingen: Referencerne skal omfatte behandling af samme fraktion fra den husstandsindsamlede dagrenovation og et tæt samarbejde med ordregiver og transportør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2020