Roba - 204803-2016

Prikaži smanjeni prikaz

16/06/2016    S115

Hrvatska-Varaždin: Prirodni plin

2016/S 115-204803

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Strniščak
E-pošta: anita.strniscak@vzz.hr
Telefon: +385 42390565
Telefaks: +385 42390543

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0012107

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: 1. Varaždinska županija, Varaždin; 2. Dom zdravlja Varaždinske županije; 3. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije; 4. Druga gimnazija Varaždin; 5. Elektrostrojarska škola Varaždin; 6. Glazbena škola Varaždin; 7. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola; 8. Medicinska škola Varaždin; 9. Prva gimnazija Varaždin; 10. Srednja strukovna škola Varaždin; 11. Srednja škola „Arboretum Opeka”, Marčan; 12. Srednja škola Ivanec; 13. Učenički dom; 14. OŠ Franje Serta Bednja; 15. OŠ Beletinec; 16. OŠ Breznički Hum; 17. OŠ Cestica; 18. OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec; 19. OŠ „Petar Zrinski”, Jalžabet; 20. OŠ Ivana Rangera Kamenica; 21. OŠ Grofa Janka Draškovića Klenovnik; 22. OŠ Kneginec Gornji; 23. OŠ Ante Starčevića Lepoglava; 24. OŠ Ludbreg; 25. OŠ Ljubešćica; 26. OŠ Martijanec; 27. OŠ „Gustav Krklec”, Maruševec; 28. OŠ Novi Marof; 29. OŠ Petrijanec; 30. OŠ „Podrute”; 31. OŠ Metel Ožegović Radovan, 32. OŠ Sračinec; 33. OŠ Sveti Đurđ; 34. OŠ „Vladimir Nazor”, Sveti Ilija; 35. OŠ Svibovec; 36. OŠ Šemovec; 37. OŠ Trnovec; 38. OŠ Tužno; 39. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice; 40. OŠ Veliki Bukovec; 41. OŠ Vidovec; 42. OŠ Vinica
Nacionalni registracijski broj: OIB: 15877210917; OIB: 04489447850; OIB: 01394815148; OIB: 27344762042; OIB: 64081807431; OIB: 53107915745; OIB: 12547919272; OIB: 68558018536; OIB: 41524139511; OIB: 58748387962; OIB: 07662038503; OIB: 42359743872; OIB: 75856042936; OIB: 71132268218; OIB: 60698725264; OIB: 31867995107; OIB: 74662493956; OIB: 16575689564; OIB: 05649816050; OIB: 37757206587; OIB: 43378656254; OIB: 04565072303; OIB: 54431385743; OIB: 82884083985; OIB: 05243609231; OIB: 88619742736; OIB: 75963401960; OIB: 22230823677; OIB: 51083143392; OIB: 88037050779; OIB: 95837279138; OIB: 18914448080; OIB: 14916088468; OIB: 71629247016; OIB: 44003727720; OIB: 48253697494; OIB: 67315800148; OIB: 38968356883; OIB: 93828059048; OIB: 33624881058; OIB: 82627473367; OIB: 96025995770
Poštanska adresa: Varaždin, Franjevački trg 7; Franje Galinca 4, HR-42000 Varaždin; Hallerova aleja 6a, HR-42000 Varaždin; Hallerova aleja 5, HR-42000 Varaždin; Kapucinski trg 8, HR-42000 Varaždin; Hallerova aleja 3, HR-42000 Varaždin; Vinka Međerala 11, HR-42000 Varaždin; P. Preradovića 14, HR-42000 Varaždin; Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin; Marčan, Vinička 53, HR-42207 Vinica; E. Kumičića 17, HR-42240 Ivanec; Učenički dom, Hallerova aleja 2, HR-42000 Varaždin; Ljudevita Gaja 15, HR-42253 Bednja; Stjepana Radića 4, Beletinec HR-42214 Sv. Ilija; Breznički Hum 14, HR-42225 Breznički Hum; Dravska 2, HR-42208 Cestica; Ulica akademika Ladislava Šabana 17, HR-42240 Ivanec; Varaždinska 19a, HR-42203 Jalžabet; Kamenica bb, HR-42250 Lepoglava; Klenovnik 21, HR-42244 Klenovnik; Kneginec Gornji, Toplička bb, HR-42204 Turčin; Hrvatskih pavlina 42, HR-42250 Lepoglava; A. Kačića Miošića 17, HR-42230 Ludbreg; Zagrebačka 22, HR-42222 Ljubešćica; Školska 3, HR-42232 Martijanec; Čalinec 78, HR-42243 Maruševec; Zagorska 23, HR-42220 Novi Marof; Vladimira Nazora 42, HR-42206 Petrijanec; Donje Makoišće 115, HR-42220 Novi Marof; Varaždinska 14, HR-42242 Radovan; Varaždinska 98, HR-42208 Sračinec; Sveti Đurđ, Cvjetna 4, HR-42233 Sveti Đurđ; Školska 7, HR-42214 Sveti Ilija; Braće Radića 4, HR-42223 Varaždinske Toplice; Plitvička 2, Šemovec, HR-42202 Trnovec Bartolovečki; Bartolovečka 55, HR-42202 Trnovec Bartolovečki; Varaždinska 16, Tužno, HR-42242 Radovan; M. Pušteka 1, HR-42223 Varaždinske Toplice; Veliki Bukovec, Dravska 42, HR-42231 Mali Bukovec; Školska 4, HR-42205 Vidovec; Vinička 10, Marčan, HR-42207 Vinica
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Središnja nabava prirodnog plina.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždinska županija.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 1

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 721 415,49 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Središnja nabava prirodnog plina.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave definirana je troškovnikom i pomoćnom tablicom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 721 415,49 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno točki 6.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno točki 6.14. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno točkama 3. i 4.1. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno točki 4.2. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Sukladno točki 4.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
02/09-2016/08
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.7.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.7.2016 - 10:00

Mjesto:

Varaždinska županija, Franjevački trg 7, HR-42000 Varaždin.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Sadržaj žalbe propisan je člankom 159. Zakona o javnoj nabavi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
14.6.2016