Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 206877-2017

01/06/2017    S104

Luksemburg-Luxembourg: Koordinacija istraživanja o cijenama potrošačke robe u pogledu pariteta kupovne moći

2017/S 104-206877

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu
Telefaks: +352 430134150
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistika.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Koordinacija istraživanja o cijenama potrošačke robe u pogledu pariteta kupovne moći

Referentni broj: ESTAT/C/2017/015.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000 Statističke usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj ovoga ugovora koordinacija je istraživanja o cijenama potrošačke robe u smislu pariteta kupovne moći (PKM) te dobivanje PKM-ova u području konačnog troška potrošnje u kućanstvu za 37 država koje sudjeluju u programu PKM-a.

Ugovaratelj priprema, koordinira i izvješćuje o istraživanjima o cijenama potrošačke robe koja su provedena u sudjelujućim državama te u bliskoj suradnji s njima potvrđuje zapažene cijene.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Cilj ovoga ugovora koordinacija je istraživanja o cijenama potrošačke robe u smislu pariteta kupovne moći (PKM) te dobivanje PKM-ova u području konačnog troška potrošnje u kućanstvu za 37 država koje sudjeluju u programu PKM-a.

Ugovaratelj priprema, koordinira i izvješćuje o istraživanjima o cijenama potrošačke robe koja su provedena u sudjelujućim državama te u bliskoj suradnji s njima potvrđuje zapažene cijene.

— 18 do 21 misija u zemlji u trajanju od 2 dana (tj. ukupni opseg približno je 74 do 84),

— 4 sastanka u zemlji u trajanju od 2 dana (tj. ukupni opseg približno je 16).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 16:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može nazočiti otvaranju ponuda. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na adresu e-pošte navedenu u odjeljku I.1. najmanje 48 sati unaprijed. Navedenu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja i u obavijesti mora navesti ime osobe koja će biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/05/2017