Bygge og anlæg - 207806-2019

03/05/2019    S86    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker

2019/S 086-207806

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Frederikshavn Forsyning A/S
25599470
Knivholtvej 15
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Torben Hermansen
Telefon: +45 56406730
E-mail: the@cowi.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/085d8f34-c3b8-4842-aa39-69c1cbe7d308/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/085d8f34-c3b8-4842-aa39-69c1cbe7d308/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/085d8f34-c3b8-4842-aa39-69c1cbe7d308/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/085d8f34-c3b8-4842-aa39-69c1cbe7d308/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FHV, Gaskedel og fjernvarmeinstallationer (gaskedel, fjernvarmerør)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprisen omfatter projektering, levering og etablering af gaskedel og tilhørende fjernvarmeinstallationer (gaskedel, fjernvarmerør).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45251250
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af Gaskedel og tilhørende fjernvarmeinstallationer (gaskedel, fjernvarmerør).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen, som beskrevet i udbudsvilkårene, afsnit 3.2.1, Ad 4. Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

- at ansøger har velbeskrevet og relevant erfaring med etablering af store gaskedelanlæg og fjernvarmeinstallationer herunder relevant erfaring med projektering og etablering af tilsvarende anlæg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. B):

- Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. C):

1) Beskrivelse af ansøgers erfaringer med store varmepumpe- og køleanlæg herunder relevant erfaring projektering og etablering af tilsvarende anlæg.

Ansøger bedes beskrive forholdene i Ad. 4, pkt. 1 i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. C i feltet "For så vidt angår bygge- og anlægsskontrakter: Levering af leverancer af den anførte type". Dog med fokus på at beskrive det ovenfor anførte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at referencelisten indeholder mindst 2 sammenlignelige leverancer.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 13:15
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2019