Usluge - 207890-2018

16/05/2018    S92    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija izvodljivosti u odnosu za: Glazba pokreće Europu — Studija izvodljivosti za uspostavu europskog glazbenog opservatorija i analiza nesuglasnosti u potrebama financiranja glazbenog sektora

2018/S 092-207890

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europska komisija, Directorate – General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D – Culture and Creativity
Rue Joseph II. 70
Brussels
1049
Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
E-pošta: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Telefaks: +32 22998243
NUTS kod: BE10

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija izvodljivosti u odnosu za: Glazba pokreće Europu — Studija izvodljivosti za uspostavu europskog glazbenog opservatorija i analiza nesuglasnosti u potrebama financiranja glazbenog sektora

Referentni broj: EAC/14/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71241000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći je cilj ovog poziva razraditi studiju izvodljivosti za uspostavu europskog glazbenog opservatorija, i poduzeti analizu nesuglasnosti za potrebama financiranja glazbenog sektora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Studija izvodljivosti za uspostavu europskog glazbenog opservatorija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79314000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
II.2.4)Opis nabave:

Specifični je cilj studije analizirati različite scenarije za postavljanje i rad Opservatorija, uključujući razmatranje modela iz drugih europskih (kulturnih) opservatorija i posebno Europskog audiovizualnog opservatorija, uzimajući u obzir specifične karakteristike i zahtjeve europskog glazbenog sektora. Istraživanje bi se trebalo usredotočiti na sljedeće aspekte:

— opseg budućeg opservatorija (koje podatke pokriti),

— utvrđivanje nesuglasnosti u dostupnosti podataka,

— troškovi i organizacijska osnova za vjerodostojnu funkciju opservatorija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Analiza tržišnih trendova i nesuglasnosti u potrebama financiranja za glazbeni sektor

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71241000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
II.2.4)Opis nabave:

Prvi specifični cilj studije je pružiti najnoviju procjenu trenutačnih trendova na tržištu, istražiti mogućnosti koje digitalna ekonomija pruža glazbi, osobito u odnosu na pravednije strukture naknada. Studija će istražiti za svaki identificirani trend:

— čime se trenutačno u dovoljnoj mjeri bavi program Kreativne Europe i kako;

— čime se trenutačno u dovoljnoj mjeri ne bave europski instrumenti financiranja i kako bi se to moglo tretirati njenim nasljednim programom.

— osigurati uvjerljivo opravdanje za potrebu buduće potpore na europskoj razini, uzimajući u obzir načelo supsidijarnosti i europsku dimenziju.

Drugi specifični cilj studije je poduzimanje temeljite analize dionika osiguravajući transparentnost identifikacije i uključivanja svih relevantnih partnera glazbenog sektora s naglaskom na europsku razinu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/07/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/07/2018
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgija

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju.

Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu s referentnim brojem poziva u naslovu e-pošte.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L – 2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2018