Usluge - 209929-2019

07/05/2019    S88    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: EU-ov stručni centar za žrtve terorizma

2019/S 088-209929

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

EU-ov stručni centar za žrtve terorizma

Referentni broj: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Glavni je cilj ovog ugovora uspostava EU-ovog stručnog centra za žrtve terorizma (dalje u tekstu: „EU-ov centar”). Cilj je EU-ovog centra pružanje pomoći državama članicama EU-a u osiguranju učinkovitog prijenosa i praktične primjene EU-ovih pravila o žrtvama terorizma tako da se stave na raspolaganje zajednički mehanizmi pomoći i resursi na razini Unije. EU-ov centar pružit će konkretne i praktične mjere koje će imati pozitivan utjecaj na žrtve terorizma. EU-ov centar osobito će pružiti smjernice i osposobljavanje o provedbi pravila EU-a i izraditi popise relevantnih stručnjaka dostupnih na nacionalnoj razini. Na kraju projekta sve mjere EU-ovog centra ocijenit će se uzimajući obzir analizu nužnosti i izvedivosti budućeg uspostavljanja EU-ovog koordinacijskog centra za žrtve terorizma. Izvoditelj će u tu svrhu dostaviti izvješće.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80000000
80511000
79100000
79400000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Osnovni su ciljevi EU-ovog centra sljedeći:

(i) izrada smjernica i paketa osposobljavanja te organiziranje aktivnosti osposobljavanja. Centar EU-a izradit će smjernice i aktivnosti osposobljavanja na temelju naučenih lekcija iz prethodnih terorističkih napada. Aktivnosti osposobljavanja i aktivnosti osposobljavanja trenera organizirat će se za osoblje nacionalnih tijela i nacionalnih organizacija za podršku žrtvama o potrebama žrtava i praktičnim aspektima provedbe pravila EU-a o žrtvama terorizma;

(ii) djelovanje u svojstvu stručnog centra i platforme za stručnjake koji se bave žrtvama terorizma u pogledu svih pitanja koja se odnose na žrtve terorizma. Konkretno, EU-ov centar sastavit će i održavati popise nacionalnih stručnjaka i stručnjaka na razini EU-a (osposobljeni psiholozi, odvjetnici, stručnjaci za kompenzaciju) te organizacija za podršku žrtvama, olakšati pristup informacijama o pravima žrtvama i njihovoj primjeni u praksi te će upravljati sveobuhvatnim mrežnim stranicama. EU-ov centar posebno bi trebao izraditi poseban popis na kojem će biti stručnjaci za psihološke traume posebno osposobljeni za bavljenje posttraumatskim sindromom karakterističnim za žrtve terorizma koji se može upotrijebiti odmah nakon terorističkog napada u dotičnoj državi članici. EU-ov centar okupljat će stručnjake, istraživanja, znanje i vještine iz Europske unije i diljem svijeta;

(iii) pružanje pomoći Europskoj komisiji i Europskoj mreži za prava žrtava (European Network of Victims' Rights – ENVR) u jačanju operativne koordinacije između država članica i udruženja koja se bave žrtvama, uključujući pomoć u utvrđivanju koja su tijela zadužena za brigu i skrb o žrtvama u svakoj državi članici, kao i u uspostavljanju sigurnih komunikacijskih kanala koji omogućuju trenutačnu razmjenu informacija o žrtvama iz različitih država članica. ENVR je mreža koja se sastoji od stručnjaka iz država članica EU-a (uglavnom iz ministarstava pravosuđa) koji rade u području prava žrtava;

(iv) ocjenjivanje nužnosti i izvedivosti budućeg uspostavljanja EU-ovog koordinacijskog centra za žrtve terorizma.

Svim mjerama EU-ovog stručnog centra za žrtve terorizma upravljat će te će ih pozorno nadzirati Komisija u suradnji s Europskom mrežom za prava žrtava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Odluka Komisije od 31.1.2019. o financiranju pilot-projekta „Uspostavljanje EU-ovog stručnog centra za žrtve terorizma” i donošenju radnog programa za 2018.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/06/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/06/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Commission building - MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Za britanske ponuditelje:

Napominjemo da će se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a na natjecatelje ili ponuditelje iz Ujedinjene Kraljevine primjenjivati pravila pristupa postupcima javne nabave EU-a za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u trećim zemljama, ovisno o rezultatima pregovora. U slučaju da takav pristup nije predviđen pravnim odredbama koje su na snazi, natjecatelji ili ponuditelji iz Ujedinjene Kraljevine mogu biti isključeni iz postupka javne nabave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Isto kao prethodno navedeno
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Isto kao prethodno navedeno
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/04/2019