Varer - 210434-2019

07/05/2019    S88    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Solrød: Affaldscontainere

2019/S 088-210434

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Solrød Kommune
68534917
Solrød Center 1
Solrød
2680
Danmark
Kontaktperson: Lars Engell
E-mail: le@solrod.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65970

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239543&B=SOLROED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239543&B=SOLROED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af affaldsbeholdere til Solrød Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Solrød Kommune ændrer i foråret 2020 sit renovationssystem, så derfor udbyder Solrød Kommune indkøb af affaldsbeholdere.

Varekøbet udbydes som 2 selvstændige leverancer, som omfatter følgende:

- Leverance 1: Indkøb af ét- og tokammer 240 liter beholdere samt 660-770 liter beholdere inkl. klargøring og udbringning,

- Leverance 2: Indkøb af 3-hjulede ét- og tokammer 360/370 liter beholdere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44613700
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter indkøb af ét- og tokammer 240 liter beholdere samt 660-770 liter beholdere inkl. klargøring og udbringning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Vedligehold af beholdere / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Æstetik / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Udbringning / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Option vedr. pakning og udbringning af madaffaldsspande mm,

— Option vedr. hjemtagning af udtjente 140 liters beholdere.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44613700
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter indkøb af 3-hjulede ét- og tokammer 360/370 liter beholdere.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Vedligehold af beholdere / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Æstetik / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at Ordregiver vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen:

1) Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 5 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt. 5 krævede sikkerhedsstillelse. (Sikkerhedsstillelsen skal udgøre mindst 10% af den samlede tilbudssum).

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.3, afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger, som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravet. Tilbudsgiver skal ikke sammen med tilbuddet aflevere anden dokumentation for de nævnte forhold, men yderligere dokumentation kan kræves af Ordregiver i overensstemmelse med pkt. 7.7 i udbudsbetingelserne.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det et mindstekrav, at tilbudsgiveren indenfor de seneste 3 år har mindst 2 referencer fra levering af samme eller lignende materiel, som tilbudsgiver afgiver tilbud på.

For Delaftale 1 gælder at tilbudsgiver skal har leveret mindst 20 000 stk. 2- og 4-hjulede beholdere.

For Delaftale 2 gælder at tilbudsgiver skal have leveret mindst 1 000 stk. 3-hjulede 360/370 liter beholdere.

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.3, afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger, som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravet. Tilbudsgiver skal ikke sammen med tilbuddet aflevere anden dokumentation for de nævnte forhold, men yderligere dokumentation kan kræves af Ordregiver i overensstemmelse med pkt. 7.7 i udbudsbetingelserne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Af Kontraktens pkt. 7 er der stillet følgende krav til efterlevelse af sociale klausuler:

Leverandøren indestår for, at denne ved opfyldelse af aftalen til en hver tid

Overholder de internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:

— Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

— Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

— Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135),

— Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention 155),

— Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94).

Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN`s menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Der fremgår ligeledes af Kontraktens pkt. 4 et krav til forsikring, med en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/06/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 finder anvendelse for dette udbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at finansiere købet via Kommune Leasing.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 45
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019