Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 211594-2021

28/04/2021    S82

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring

2021/S 082-211594

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Uddannelses- og Forskningsministeriet
CVR-nummer: 16805408
Postadresse: Børsgade 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1215
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Skov Holm
E-mail: lh@ufm.dk
Telefon: +45 72318075
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab552bc1-5952-41da-8d91-1769b3ce16db/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab552bc1-5952-41da-8d91-1769b3ce16db/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab552bc1-5952-41da-8d91-1769b3ce16db/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab552bc1-5952-41da-8d91-1769b3ce16db/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af sekretariatsbistand og projektledelse til Forskningens Døgn

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt vedrører bistand til sekretariatsopgaver og projektledelse af "Forskningens Døgn", som er en landsdækkende videnskabsfestival, der hvert år foregår i uge 17. Festivallen har cirka 700 events og foredrag og mere end 70 000 besøgende.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver er programansvarlig for den årlige festival "Forskningen Døgn" og varetager den overordnede projektledelse af festivallen. Ordregiver ønsker at indkøbe bistand til sekretariatsopgaver og projektledelse af festivallen.

Ordregiver ønsker at indkøbe bistand til følgende opgaver:

1) Sekretariatsbistand til bestil en forsker-ordningen

2) Redaktionel bistand til event-beskrivelser og arrangørprofiler på forsk.dk

3) Faglig behandling af ansøgninger om puljemidler

4) Event til overrækkelse af forskningskommunikationsprisen

5) Udvikling af skole/børnehaveprogram og event

6) Relancering af skole/børnehaveprogram

7) Overordnet samarbejde med ordregiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Optioner for ordregiver til at forlænge kontraktperioden 2 gange med 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end 3 ansøgere opfylder minimumkravene til både økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen, sker udvælgelsen på grundlag af omfanget af ansøgernes erfaringer med markedsføring, rekruttering, kvalitetssikring af foredrag, brugerundersøgelser, formidlings-kompetenceudvikling og børn og unge som målgruppe med en præference for det største omfang. Udvælgelsen sker på grundlag af omfanget af ansøgerenes erfaringer med rekruttering, med en præference for det største omfang, hvis flere ansøgere:

1) opfylder minimumkravene til både økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen, og

2) vurderes at have samme omfanget af erfaringer med markedsføring, rekruttering, kvalitetssikring af foredrag, brugerundersøgelser, formidlings-kompetenceudvikling, og børn og unge som målgruppe.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på at forlænge kontraktperioden 2 gange med 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da der er synergi mellem opgaverne, og da opgaverne løses mest rationelt for både ordregiver og tilbudsgiver inden for en og samme kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerens egenkapital og årets resultat ifølge de seneste 3 foreliggende årsrapporter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) en positiv egenkapital, og

2) et positiv resultat i gennemsnit for de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for udførelse af tilsvarende tjenesteydelser udført inden for de seneste 3 år med angivelse af

1) tjenesteydelsens art

2) kundes navn og

3) perioden for udførelse.

I forhold til tjenesteydelsens art anses følgende for tilsvarende tjenesteydelser:

a) varetagelse af en administrativ opgave med projektledelse og ekstern kommunikation for en statslig myndighed eller et universitet, eller en forskningsinstitution

b) markedsføring

c) rekruttering

d) kvalitetssikring af foredrag

e) brugerundersøgelser

f) formidlings-kompetenceudvikling, og

g) børn og unge som målgruppe.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren har inden for de seneste 3 år udført mindst én tjenesteydelse i form af varetagelse af en administrativ opgave med projektledelse og ekstern kommunikation for en statslig myndighed, universitet eller en forskningsinstitution.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/06/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis ansøgeren er omfattet af én af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, medmindre ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021