TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Bygge og anlæg - 211803-2016

22/06/2016    S119    - - Bygge og anlæg - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Sindal: Bygge-anlægsarbejde: kraftvarmeværker

2016/S 119-211803

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.
59426915
Baggesvognsvej 32
Sindal
9870
Danmark
Kontaktperson: Jesper Skrubbeltrang
E-mail: info@sindalvarmeforsyning.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sindal-varmeforsyning.dk/

I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedr. biomassekraftvarmeanlæg.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251220
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dall Energy vil sammen med partneren Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. demonstrere en innovativ biomassekedel til både el- og fjernvarmeproduktion i Sindal. I anlægget samles og demonstreres en række nye teknologier: Et forgasningsanlæg, som har høj effektivitet, er brændselsfleksibel og den har lave emissioner samtidig med, at den kombineres med elproduktion ved hjælp af ORC-teknologi. Ved ORC teknologi produceres el ved hjælp af et hedt-olie-anlæg. Herudover demonstreres et nyt koncept for håndtering af partikler i røggaskondenseringanlægget, som bevirker at partikelindholdet i kondenseringsvandet er meget lavt.

Indkøbet omfatter indkøb af:

— fliskran

— flisindfødning

— forgasser og gasforbrænding

— thermoolieanlæg

— 800 kWe ORC enhed

— røggaskondenseringsanlæg

— nødvendige installationer for

Supplerende CPV-koder:

45310000-3 Udførelse af elektriske installationer

42160000-8 Kedelinstallationer

51135110-1 Installation af affaldsforbrændingsovne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøbet omfatter indkøb af:

— fliskran

— flisindfødning

— forgasser og gasforbrænding

— thermoolieanlæg

— 800 kWe ORC enhed

— røggaskondenseringsanlæg

— nødvendige installationer for olie, kondensat, vand mv.

— komplet el-installation for leverede komponenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Den pågældende kontrakt er udelukkende udfærdiget med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Lejlighedskøb, der udnytter en særlig fordelagtig mulighed, som er tilgængelig i en meget begrænset periode til en pris betydeligt lavere end markedspriserne
Forklaring:

Art. 50, litra b: Kontrakten indgås således med henblik på forsøg, undersøgelse og udvikling som led i videreudviklingen af Dall Energy ApS' patenterede biomassekraftvarmeanlæg. Projektet er støttet med i alt 7 500 000 DKK under EUDP-loven (lov nr. 555 af 6.6.2007 om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Tilskuddet udbetales dels til Dall Energy ApS dels til Sindal Varmeforsy-ning a.m.b.a.

Om EUDP-midlerne: EUDP skal fortrinsvis give tilskud til udvikling og demonstration af alle typer af energiteknologier, der fremmer forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossile brændsler hensyn til det globale klima og et renere miljø omkostningseffektivitet. Blandt de områder, der støttes, er effektiv energianvendelse og vedvarende energiteknologier samt nye teknologier til effektiv indvinding og anvendelse af fossile brændsler. Energiteknologier kan i denne forbindelse også omfatte samlede koncepter, hvor flere teknologier indgår, og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder. Med demonstrationsprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion eller — når demonstrationen giver anledning hertil — yderligere udvikling før markedsintroduktion.

I det konkrete tilfælde har EUDP vurderet, at Dall Energy ApS' forbrændingsteknologier er en ny forbrændingsteknologi og at samme effekt ikke opnås ved anvendelse af anden kendt energiteknologi.

Art. 50, litra c, ii: Dall Energy ApS har udviklet og patenteret det biomassekraftvarmeanlæg, som Sindal Varmefor-syning a.m.b.a. ønsker at indkøbe, ikke mindst da indkøbet er støttet med EUDP-midler. Det vil således ikke være muligt for andre leverandører at levere et tilsvarende anlæg med de samme unikke egenskaber som det her omhandlede biomassekraftvarmeanlæg, som er udviklet og patenteret af Dall Energy ApS. På grund af tekniske årsager er der herefter manglende konkurrence.

Art. 50, litra C, iii: Den løsning, som skal indkøbes, er patenteret af Dall Energy ApS (patentnumrene WO 2010/022741 og 2010/149173)

Art. 50, litra h: Indkøbet er støttet med 7 500 000 DKK af EUDP-midler. Indkøbet er dermed et særligt fordelagtigt lejlighedskøb for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a., der kun gælder i en ganske kort periode, eftersom prisen, der skal betales for anlægget, 39 000 000 DKK, ligger væsentligt under den, der normalt skulle betales.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/06/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Dall Energy ApS
30519787
Hørsholm
2970
Danmark
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 46 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
Danmark
Telefon: +45 35291095
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2016