Bygge og anlæg - 213461-2017

03/06/2017    S106

Danmark-Helsingør: Fjernvarme (indenbys)

2017/S 106-213461

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsyning Helsingør A/S
Postadresse: Haderslevvej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Larsen
E-mail: frl@fh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fh.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.fh.dk/fagfolk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Postadresse: Algade 43
By: Roskilde
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Bach Sørensen
E-mail: ibs@damgaard-ri.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://damgaard-ri.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS
Postadresse: Algade 43
By: Roskilde
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Bach Sørensen
E-mail: ibs@damgaard-ri.dk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://damgaard-ri.dk/

I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

VVS-arbejder i forbindelse med montage af fjernvarmeunits hovedsagligt udstyret med gennemstrømningsvekslere til opvarmning af brugsvand i boliger i Helsingør.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42511100 Varmevekslere
45331100 Installation af centralvarmeanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsingør.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I løbet af de kommende år tilbydes kommende fjernvarmekunder i Helsingør en komplet husinstallation, som afregnes via en månedlig leje. Dette udbud omfatter således montage af maksimalt forventet ca. 700 fjernvarmeunits over en periode på 1-8 år.

Arbejdet omfatter afmontering og fjernelse af det eksisterende gas- eller oliefyr og herefter installation af en fjernvarmeunit med gennemstrømningsveksler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten løber i en periode på 1 år. Efter den 1-årige periode vil Bygherren have mulighed for at forlænge kontrakten 7 x 1 år. Kontrakten løber således maksimalt i 8 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 6
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Dokumentation for at ansøgerne ikke befinder sig i nogen af de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU artikel 57, stk. 1, litra a), b), c), d), e) og f) nævnte situationer. Dette kan dokumenteres i form af certifikater, attester, erklæringer og anden dokumentationen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU artikel 60, stk. 1., 2., 3., 4., og bilag XII. Dokumentation må højst være 6 måneder gammel ved udløbet af fristen for indlevering af ansøgningen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For de seneste 3 år bedes vedlagt:

— firmaets omsætning for opgaver i forbindelse med montage af fjernvarmeunits

— firmaets overskud

— firmaets egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer der illustrerer virksomhedens erfaring og ekspertise i montage af fjernvarmeveksler units i Danmark til boliger, hvor der veksles varme på både rumvarme og brugsvand.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle.

Referencerne skal angive kontraktens samlede omfang i DKK, kundens navn, kontaktadresse og telefonnummer.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der kræves sikkerhedsstillelse og garantier i henhold til udbudsdokumenterne.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Sammenslutninger af aktører skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan træffe bindende beslutninger vedrørende kontrakten.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/06/2017
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/07/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/09/2017
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsmaterialet skal sendes pr. e-mail til Ida Bach Sørensen / ibs@damgaard-ri.dk med kopi til Finn Larsen / frl@fh.dk. E-mail skal mærkes med »Ansøgning om prækvalifikation, montage af fjernvarmeunits, Forsyning Helsingør«

Hver ansøger kan alene indgive 1 anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver vil prækvalificere maksimalt 6 og minimum 4 ansøgere, der vurderes egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3). Ved mere end 6 egnede udvælges de seks med mest relevante referencer. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer.

Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.1.1), om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.1.3), er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2017