Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 215097-2015

Vis forkortet udgave

20/06/2015    S118

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2015/S 118-215097

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Center for infrastrukturprojekter og udbud
Att: Tina Windeløv Myrhøj Draminsky
Mailadresse: nids@digst.dk
Telefon: +45 33925200

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.digst.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.digst.dk/partnerskab

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.digst.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: Myndigheder mv. der fremgår af akt 137 28.5.2015 (http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/aktstykke/aktstk137/20141_Aktstk_afgjort137.pdf) og desuden Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S
Land: Danmark

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Etablering af partnerskab med henblik på tilvejebringelse af en ny national digital identitets- og signaturløsning til afløsning af det eksisterende NemID.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
Hovedudførelsesstedet forventes at være i København.

NUTS-kode DK01 Hovedstaden,DK011 Byen København

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Digitaliseringsstyrelsen ønsker på vegne af staten, regionerne og kommunerne at indgå i et partnerskab sammen med én eller flere private parter, der vælges ved gennemførelse af et udbud (udbud 1 — omfattet af dette udbud).
Partnerskabets formål skal være at anskaffe og drive en ny national, digital identitets- og signaturløsning eller dele af den (fremover benævnt »kommende eID- og signaturløsning«) til afløsning af det eksisterende NemID med henblik på at stille denne løsning til rådighed for markedet.

De øvrige myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3.10.2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165004), samt domstolene, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner kan vælge at gøre brug af partnerskabets løsning, uden gennemførelse af eget udbud, jf. akt 137 af 28.5.2015 (http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/aktstykke/aktstk137/20141_Aktstk_afgjort137.pdf). Herudover kan Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S vælge at gøre brug af partnerskabets løsning, uden gennemførelse af eget udbud. Løsningen skal således også stilles til rådighed for dem.

Staten, kommunerne og regionerne ønsker, at den kommende eID- og signaturløsning til afløsning af det eksisterende NemID bliver en fælles løsning, der forbinder borgerne, virksomhederne og det offentlige. Heraf følger, at den kommende eID- og signaturløsning skal stilles til rådighed for den offentlige og private sektor. Herved vil flest mulige offentlige myndigheder og private virksomheder kunne tilbyde deres brugere, hvad enten de er borgere eller kunder hos en virksomhed, at de kan logge på med ét og samme NemID.
Forløbet for anskaffelsen af den kommende eID- og signaturløsning er delt op i to udbud:
Udbud 1 — Etablering af partnerskab (omfattet af denne udbudsbekendtgørelse): Digitaliseringsstyrelsen ønsker at indgå i et partnerskab med én eller flere private parter, der kan opfylde partnerskabets formål om at anskaffe og drive den kommende eID- og signaturløsning.
Digitaliseringsstyrelsen har mulighed for at indgå partnerskabet sammen med én eller flere private partnere, der findes ved gennemførelsen af dette udbud 1.
Udbud 2 — Den tekniske løsning (ikke omfattet af denne udbudsbekendtgørelse):
Efter etablering af partnerskabet udbyder partnerskabet den kommende eID- og signaturløsning eller de dele, som partnerskabet er enige om at samarbejde om. Partnerskabet kravspecificerer således den fælles løsning og indgår kontrakt med den leverandør/de leverandører, der skal udvikle og drive partnerskabets løsning.
For udbud 2 gælder, at det i forbindelse med gennemførelse af udbud 2 vil være et kontraktmæssigt krav til leverandøren af den tekniske løsning, at leverandøren og evt. underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af dem inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverandøren skal derudover sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører orienteres om de gældende arbejdsvilkår. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet til udbud 2.
Kontrakten med leverandøren af den tekniske løsning vil ud over ovenstående skulle omfatte sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse mv. som forpligter leverandøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet til udbud 2.
Nærmere beskrivelse af udbud 1 — Etablering af partnerskabet (omfattet af denne udbudsbekendtgørelse):
Digitaliseringsstyrelsen ønsker at etablere et partnerskab med følgende formål:
— at indgå i et samarbejde med henblik på at udbyde udvikling og drift af hele eller dele af den kommende eID- og signaturløsning (partnerskabets løsning — udbud 2)
— at etablere et samarbejde, hvor den offentlige partner og den/de private partner(e) i fællesskab finansierer udvikling og drift af partnerskabets løsning
— at sikre stor udbredelse og høj anvendelsesfrekvens hos slutbrugerne som følge af den offentlige partner og den/de private partner(e)s eller deres interessenters anvendelse af partnerskabets løsning
— at sikre videndeling og deling af kompetencer på tværs af den offentlige og private sektor for så vidt angår udvikling og forvaltning af partnerskabets kommende eID- og signaturløsning.
Den/de private partner(e) deltager således sammen med Digitaliseringsstyrelsen i kravspecificering og finansiering af partnerskabets løsning. En kommende partner i partnerskabet kan ikke samtidig — direkte, indirekte eller gennem konsortium-dannelse, koncern-forbundenhed eller lignende — være leverandør af løsningen.
Etableringen af partnerskabet er ikke en gensidigt bebyrdende aftale om anskaffelse af varer eller tjenesteydelser og er derfor ikke omfattet af udbudsdirektivet. Processen for etablering af partnerskabet vil følge principper, som minder om begrænset udbud, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede kan deltage i udbuddet, der her gennemføres som konkurrencepræget dialog, jf. nedenfor. På baggrund af et foreløbigt udbudsmateriale og de prækvalificerede parters efterfølgende foreløbige tilbud foretager Digitaliseringsstyrelsen således en form for konkurrencepræget dialog med hver af de prækvalificerede parter. Processen og emnerne for den konkurrenceprægede dialog fastsættes i det foreløbige udbudsmateriale, som sendes til de prækvalificerede parter. Efter dialogen udarbejdes det endelige udbudsmateriale, som gøres tilgængeligt for de prækvalificerede parter, der herefter kan afgive deres endelige tilbud om deltagelse i partnerskabet.
Udbuddet af partnerskabet gennemføres som en konkurrencepræget dialog, idet kompleksiteten omkring partnerskabets rammer betyder, at det ikke på forhånd er muligt for Digitaliseringsstyrelsen — uden kendskab til potentielle private partneres evner og ønsker til at bidrage til den kommende eID- og signaturløsning — endeligt at fastlægge rammerne for partnerskabet.
Ved rammer forstås alle væsentlige forhold vedrørende partnerskabet, herunder, men ikke begrænset til:
— partnerskabets fælles løsning, dvs. hele eller dele af den kommende eID- og signaturløsning, som parterne ønsker at samarbejde om
— partnerskabets juridiske, retlige og organisatoriske form
— fastlæggelse af ledelse og beslutningskompetence i partnerskabet
— partnerskabets økonomi, herunder finansiering af anskaffelse, udvikling, drift og videreudvikling af den kommende eID- og signaturløsning
— partnerskabets varighed, optioner på forlængelse og ophør, samt
— ejerskab/rettigheder til partnerskabets løsning/leverandørens løsning til partnerskabet.
For så vidt angår finansieringen af partnerskabet og partnerskabets tekniske løsning, skal den kommende finansieringsmodel følge principperne om, at forpligtelser og økonomiske fordele forbundet med løsningen harmonerer med fordelingen af omkostningerne mellem partnerne. Den endelige finansieringsmodel fastlægges i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog. Ligeledes skal finansieringsmodellen indeholde en betalingsmodel for tredjeparters anvendelse af partnerskabets løsning.
Digitaliseringsstyrelsen ønsker desuden at etablere et interessentforum, som betjenes af partnerskabet, og hvor offentlige såvel som private interessenter på tjenesteudbydersiden gives mulighed for at afgive ønsker og give input til den kommende eID- og signaturløsning. Forummet skal bidrage med input, som skal sikre, at den kommende eID- og signaturløsning opfylder flest mulige ønsker og behov hos tjenesteudbyderne og dermed kan opnå størst mulig udbredelse. Det ønskes umiddelbart, at forummet skal fortsætte under driften af den kommende eID- og signaturløsning.
På baggrund af den konkurrenceprægede dialog vil Digitaliseringsstyrelsen træffe beslutning om, hvorledes partnerskabet skal organiseres, herunder om der skal oprettes en selvstændig juridisk person, eller om partnerskabet alene skal være aftalebaseret.
Partnerskabet skal minimum løbe frem til det tidspunkt, hvor kontrakten med leverandøren af den kommende eID- og signaturløsning ophører, dog maksimum til det sidste af følgende to tidspunkter: (i) 10 år fra indgåelse af partnerskabet og (ii) syv år fra godkendt idriftsættelse af løsningen i henhold til kontrakten med leverandøren.
Som følge af ovenstående formål forventer Digitaliseringsstyrelsen, at den/de private part(er), der ønsker at indgå i et partnerskab om tilvejebringelsen af den kommende eID- og signaturløsning:
— Kan bidrage til at sikre stor udbredelse, bred anvendelse og høj anvendelsesfrekvens af den kommende eID- og signaturløsning
— Kan bidrage til at finansiere udvikling og drift af den kommende eID- og signaturløsning
— Kan bidrage med kompetencer på eID-området
— Kan bidrage med kompetence på it-sikkerhedsområdet og
— Kan bidrage med personer, som kan indgå i opgaver som kravspecificering, kontraktstyring, ledelsesbetjening mv.
De konkrete mindstekrav til prækvalifikation af private parter fremgår af pkt. III.2.2 Økonomisk og finansiel kapacitet nedenfor.
Digitaliseringsstyrelsen forventer at afholde konkurrencepræget dialog ultimo 2015 mhp. at kunne udsende det endelige udbudsmateriale til de prækvalificerede parter i starten af 2016.
Den forventede tidsplan er som følger:
— Prækvalifikation, ansøgning og udvælgelse: september — oktober 2015
— Udsendelse af foreløbigt udbudsmateriale: oktober 2015
— Modtagelse af foreløbige tilbud: november 2015
— Afholdelse af konkurrencepræget dialog: december 2015 — januar 2016
— Udsendelse af tilrettet, endeligt udbudsmateriale med opfordring til afgivelse af endeligt tilbud: januar 2016
— Frist for afgivelse af endeligt tilbud: marts 2016
— Valg af partner(e): marts 2016
— Etablering af partnerskab/aftaleindgåelse: april 2016
— Udbud 2 — Partnerskabets udbud af den kommende eID- og signaturløsning, eller dele heraf: medio 2016 — medio 2017.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 120 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der kan blive stillet krav om sikkerhedsstillelse eller garantier fra de(n) private part(er) i partnerskabet, som modsvarer de økonomiske forpligtelser, som de(n) respektive part(er) påtager sig i forbindelse med partnerskabet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Partnerskabet indgås med en eller flere forskellige private partnere. Såfremt partnerskabet indgås med en partner, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen for at deltage i partnerskabet påtage sig solidarisk hæftelse inden for sammenslutningen ift. forpligtelser over for partnerskabet og udpege en fælles befuldmægtiget.
I lyset af de udbudsretlige begrænsninger, der er forbundet med at ændre ved sammensætningen af en prækvalificeret ansøger forud for tilbudsafgivelsen, opfordres alle interesserede til at afdække mulighederne for konsortiedannelse før fristen for ansøgning om prækvalifikation.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Det vil være et kontraktmæssigt krav, at ansøger og evt. underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af dem inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Virksomhedens fuldstændige navn, adresse, CVR-nummer, selskabsform og ejerforhold.
Hvis ansøger består af flere virksomheder, skal oplysningerne gives for hver virksomhed, og det bør fremgå tydeligt af ansøgningen, om de søger som konsortium. Det bør således af ansøgningen tydeligt fremgå, hvilken juridisk enhed der ansøger om prækvalifikation.
Endvidere oplyses navn, telefonnummer og e-mailadresse på ansøgerens kontaktperson.
I forbindelse med tilbudsafgivelse (men ikke i forbindelse med prækvalifikationsansøgning) skal tilbudsgiveren afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr. 336 af 13.5.1997 med senere ændringer.
Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal ovennævnte erklæring gives for hver enkelt deltager.
Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve, at deltageren/deltagerne i partnerskabet fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3, i udbudsdirektivet analogt.
Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), kan ændring i ansøgerens sammensætning alene ske med ordregivers forudgående skriftlige accept, som alene vil blive givet, såfremt dette forudsættes at kunne ske under iagttagelse af udbudsreglerne.
Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på andre enheders formåen, kan ændring i de virksomheder, som ansøger har baseret sig på, alene ske med ordregivers forudgående skriftlige accept, som alene vil blive givet, såfremt dette forudsættes at kunne ske under iagttagelse af udbudsreglerne.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Det kræves, at ansøgeren kan stille kapital til rådighed for partnerskabet og dermed bidrage økonomisk til selve partnerskabet og til anskaffelsen og den efterfølgende drift og videreudvikling af partnerskabets løsning. Derfor kræves følgende:
Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen) skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer fra disse enheder. Det anses for godtgjort, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer, såfremt ansøgeren i ansøgningen klart har identificeret de andre enheder, som ansøgeren baserer sig på.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal disse andre enheder påtage sig solidarisk hæftelse ift. forpligtelser over for partnerskabet ved kontraktens underskrift (men ikke i forbindelse med prækvalifikationen).

Ordregiver har udarbejdet en skabelon, der kan anvendes ved ansøgning om prækvalifikation. Skabelonen kan hentes på www.digst.dk/udbud

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves følgende:
1) En samlet årlig egenkapital på minimum 250 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som ansøgerens samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
2) Som alternativ til ovenstående pkt. 1) kan ansøger stille en bankgaranti i form af en anfordringsgaranti, på minimum 250 000 000 DKK, der som minimum løber frem til partnerskabet er etableret, dog senest til d. 1.5.2016, idet det forventes, at partnerskabet etableres i løbet af april 2016, jf. den forventede tidsplan i pkt. II.1.5.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
En beskrivelse af erfaringer med udbredelse og anvendelse af digitale løsninger med højt sikkerhedsniveau til brug for autentifikation og/eller signering.
Beskrivelsen skal relatere sig til erfaringer — nuværende eller tidligere — inden for de sidste fem år, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.
Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:
— navn på digital løsning
— beskrivelse af forretningsbehov og efterspurgt funktionalitet som løsningen understøtter/understøttede
— en kort beskrivelse af den rolle ansøger har/har haft i den forbindelse, og
— tidspunkt for idriftsættelse af den digitale løsning, idet tidspunktet for idriftsættelse skal være inden for de sidste fem år.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) bedes oplysningerne afgivet for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen) skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer fra disse enheder. Det anses for godtgjort, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, såfremt virksomheden i ansøgningen klart har identificeret de andre enheder, som virksomheden baserer sig på.
Hvis ansøger helt/delvist baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal denne anden enhed anvendes som underleverandør ved opgavens udførelse — de nærmere krav herom vil fremgå af udbudsmaterialet — og det skal angives i ansøgningen, hvilke dele af opgaven denne anden enhed skal udføre.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon, der kan anvendes ved ansøgning om prækvalifikation. Skabelonen kan hentes på www.digst.dk/udbud

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
konkurrencepræget dialog
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: For at blive prækvalificeret skal ansøger opfylde minimumskriterierne i afsnit III.2.2). Såfremt flere end tre ansøgere anmoder om prækvalifikation, og samtlige ansøgere opfylder minimumskriterierne, vil der blive udvalgt tre ansøgere ud fra følgende udvælgelseskriterium: Hvilke ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante erfaring med udbredelse og anvendelse af digitale løsninger og den mest relevante understøttelse af forretningsbehov, set i forhold til den kommende eID- og signaturløsning, jf. pkt. II.1.5).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2015 - 423
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 19-030658 af 28.1.2015

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
23.9.2015 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Andet: Ansøgere kan afgive de fornødne oplysninger til brug for ansøgning om prækvalifikation på dansk, svensk, norsk og engelsk. l udbudsmaterialet vil det være angivet, i hvilket omfang tilbudsgiver må gøre brug af svensk, norsk eller engelsk ved tilbudsafgivelsen.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Ad pkt. I.1):
Ordregiver ser gerne, at ansøgningen om prækvalifikation og efterfølgende tilbud fremsendes i fem papireksemplarer og i en elektronisk version (f.eks. på USB-stik eller tilsvarende). Ansøgningen om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket »Etablering af partnerskab — må ikke åbnes af postfunktionen«.
For så vidt angår spørgsmål hertil eller i øvrigt henvises til kommentaren nedenfor i dette punkt (ad pkt. IV.1.2).
Ad pkt. II.1.2):
Etableringen af partnerskabet er ikke en gensidig bebyrdende aftale om anskaffelse af varer eller tjenesteydelser og er derfor ikke omfattet af udbudsdirektivet. Idet etableringen mest af alt minder om en anskaffelse af tjenesteydelser, tjenesteydelseskategori 7 (edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser), er denne kategori dog valgt.
Ad pkt. II.1.3):
Der er tale om en frivillig dannelse af et partnerskab og ikke en gensidigt bebyrdende aftale, der er omfattet af udbudspligten. For at skabe mest mulig offentlighed om etableringen af partnerskabet har Digitaliseringsstyrelsen dog valgt at offentliggøre etableringen af partnerskabet i EU-tidende, da dette er en velkendt kanal for tilbudsgivere at orientere sig i. Som følge af ovenstående passer denne skabelon ikke fuldt ud på dette udbud, og det har været nødvendigt at foretage afkrydsninger, der ikke passer fuldt ud, men som er mest retvisende for dette udbud.
Ad pkt. II.2.1):

Det vurderes ikke muligt at angive kontraktens værdi, herunder at angive et beløbsmæssigt interval for kontraktværdien. Der henvises til akt 205 18.6.2008 (http://www.ft.dk/samling/20072/aktstykke/aktstk.205/595003.pdf), hvoraf det fremgår, hvilke omkostninger det på daværende tidspunkt var forventningen, at bankerne og andre kunder ville afholde over en periode på fem år. Digitaliseringsstyrelsen kan oplyse, at det offentliges afholdte omkostninger til udvikling, drift og videreudvikling af den nuværende NemID-løsning i perioden 2008 til 2015 samlet set har beløbet sig til 255 000 000 DKK. Digitaliseringsstyrelsen har ikke detaljeret indsigt i de omkostninger, som øvrige kunder til løsningen faktisk har afholdt.

Det er forventningen, at partnerskabets udbud af den kommende eID- og signaturløsning (udbud 2) til det samlede marked vil resultere i en omkostningsreduktion i forhold til, hvad en ny løsning ville koste det offentlige alene. Omfanget af partnerskabets tekniske løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, hvilket også bidrager til usikkerhed ift. at kunne angive en kontraktværdi. Det er på den baggrund vurderingen, at enhver angivelse af kontraktværdi ville indebære en overvejende risiko for at være misvisende.
Ad pkt. II.3):
Partnerskabets varighed er angivet til 120 måneder fra tildeling af kontrakten i henhold til dette udbud svarende til 10 år fra indgåelse af partnerskabet. Der henvises herved til det i pkt. II.1.5) anførte om, at partnerskabet som minimum skal løbe frem til det tidspunkt, hvor kontrakten med leverandøren af partnerskabets løsning ophører, dog maksimum til det sidste af følgende to tidspunkter:
(i) 10 år fra indgåelse af partnerskabet og
(ii) syv år fra godkendt idriftsættelse af løsningen i henhold til kontrakten med leverandøren.
Ad punkt IV.1.2):
Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af flere ansøgere, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.
Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen kan rettes til ordregiver via mailadressen nids@digst.dk, som angivet under kontaktpunktet i pkt. 1.1. Alle spørgsmål bør indeholde en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsbekendtgørelsen spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål skal afgives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Alle svar bliver afgivet på dansk. Spørgsmål (i anonymiseret form) og svar herpå vil løbende blive offentliggjort på internetadressen www.digst.dk/udbud Det er ansøgernes eget ansvar løbende at holde sig orienteret om offentliggørelse af eventuelle svar på ovenstående hjemmeside. Ordregiver er ikke forpligtet til at besvare eventuelle spørgsmål. Eventuelle spørgsmål skal være fremsendt inden d. 16.9.2015 kl. 12:00. Hvis Digitaliseringsstyrelsen modtager anmodninger eller tilbud, som ikke opfylder de formelle krav, der følger af udbudsmaterialet, kan Digitaliseringsstyrelsen afvise anmodningerne eller tilbuddene. Digitaliseringsstyrelsen kan dog også under overholdelse af ligebehandlingsprincippet vælge at se bort fra fejlen eller manglen, såfremt Digitaliseringsstyrelsen i forvejen er i besiddelse af eller kan indhente de krævede oplysninger eller dokumentationer, eller disse er offentligt tilgængelige. Digitaliseringsstyrelsen kan desuden anmode de pågældende ansøgere eller tilbudsgivere om at berigtige fejlen eller manglen inden en fastsat frist.

Ad pkt. IV.2.1):
Tildelingskriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet efter prækvalificering. Tildelingen sker på grundlag af det, set ud fra ordregivers synspunkt, økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved tildeling forstås i denne sammenhæng den eller de private parter, som Digitaliseringsstyrelsen vælger som partner/partnere til samarbejdet om den kommende eID- og signaturløsning.
Ad pkt. IV.3.3):
Materialet vil blive sendt til de prækvalificerede deltagere.
Ad pkt. IV.3.5):
Det bemærkes, at den anførte dato alene er forventet.
Såfremt Digitaliseringsstyrelsen ikke er betrygget i, at partnerskabet er tilstrækkeligt og effektivt konkurrenceudsat, forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig adgangen til at aflyse denne udbudsforretning (udbud 1).
Ad pkt. IV.3.7):
Tilbudsgiver er forpligtet af sit tilbud i seks måneder.
Ad pkt. VI.1):
Det er uafklaret, om partnerskabet skal genudbydes efter partnerskabets ophør.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Der er ikke et mæglingsorgan i Danmark

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der gælder ingen klagefrister for en frivillig konkurrenceudsættelse af en ikke gensidigt bebyrdende aftale. Dog gælder almindelige passivitetsbetragtninger.

l den sammenhæng bemærkes, at i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. med senere ændringer (loven kan hentes på www.statensindkob.dk og www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
l andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammekontrakt med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammekontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. Vl.4.1).
Det bemærkes dog, at det er ordregivers vurdering, at udbuddet ikke indeholder en gensidigt bebyrdende aftale, der er omfattet af udbudspligten. Dette indebærer, at konkurrenceudsættelsen alene er omfattet af almindelige forvaltningsretlige principper. Klager i relation til konkurrenceudsættelsen kan derfor alene indbringes for domstolene eller indgives i det almindelige administrative klagesystem. Klagenævnet har dog kompetence til at afgøre, om udbuddet er et udbud af en gensidigt bebyrdende aftale.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.6.2015