Bygge og anlæg - 215804-2017

07/06/2017    S107    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Vodskov: Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde

2017/S 107-215804

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Nordjyllandsværket A/S
37189294
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Arne Sørig
Telefon: +45 27875726
E-mail: arne.sorig@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk/nordjyllandsvaerket-as

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: ftp://ftp2.cowi.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Visionsvej 53
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Lars Petersen
Telefon: +45 30517582
E-mail: lape@cowi.com
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nedrivning og miljøsanering af SNOX-anlæg.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45110000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprisen omfatter alle arbejder og leverancer samt biydelser, der er nødvendige for fuldstændig miljøsanering og nedrivning af SNOX-anlæg på Nordjyllandsværket, som beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513500
90522200
14630000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Nefovej 50, 9230 Vodskov.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter alle arbejder og leverancer samt biydelser, der er nødvendige for fuldstændig miljøsanering og nedrivning af SNOX-anlæg på Nordjyllandsværket. SNOX-anlægget består af bygning på ca. 4 230 m²,indeholdende bl.a. posefilterbygning og WSA-bygning med en højde på ca. 24 m. Bygningens midterste sektioner ca. 55 m. høj. Bygningen er udført i malet konstruktionsstål og betonelementfacader fra terræn og 5 m. op,hvorefter facaderne er udført i alu-plader. Bygningerne over terræn og ekskl. fundamenter, anslås at omfatte ca. 2 200 tons stål, ca. 50 tons alu-plader og 2 300 tons beton. Der er kælder under bygningen med adgang til underjordiske teknikskakte indeholdende ledninger mm. som er i drift. SNOX-anlægget er stærkt forurenet med bl.a. Ca(OH)2, CaF2, CaSO4, Titandioxid, SO2 m.m. Arbejdet vil foregå mens værket er i fuld drift, og entreprenøren skal udarbejde fuldt nedrivningsprojekt, inkl. statisk eftervisning af afstivningsforanstaltninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt flere egnede ansøgere vil Nordjyllandsværket vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave viser den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af, hvem der efter Nordjyllandsværkets vurdering dokumenterer de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

»Relevante referencer« forstås af ordregiver som referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

> komplekse nedrivningsopgaver

> nedrivning og miljøsanering af industribygninger, stålkonstruktioner og skorstene

> projektering af stabilitet i forbindelse med nedrivningsopgaver af høje bygningsværker.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet er elektronisk og ubegrænset tilgængelig på ftp://ftp2.cowi.dk/ Login og password rekvireres hos ordregivers kontaktperson Lars Pedersen: lape@cowi.com.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD-formular, vedlagt udbudsmaterialet som XML-fil. Link til hjemmeside for upload og læsning, samt udfyldelse af ESPD-dokument: https://ec.europa.eu/tools/espd

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Se udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Se udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Se udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på AB92 med tilføjelser/fravigelser. Kontrakten indeholder arbejdsklausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2017
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/08/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning tilansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2017