Tjenesteydelser - 215929-2019

10/05/2019    S90    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel

2019/S 090-215929

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 10150817
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Smed
E-mail: ramme2020@erst.dk
Telefon: +45 35291622

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.erst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://erhvervsstyrelsen.dk/it-rammeaftale-2020-2024

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

It-rammeaftale vedrørende udvikling og vedligehold af kundespecificeret programmel 2020-2024

Sagsnr.: 2018-15655
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen forventer at igangsætte et EU-udbud med prækvalifikation (begrænset udbud) om ny it-rammeaftale i slutningen af 2019.

For at sikre en attraktiv rammeaftale indbydes alle interesserede leverandører til markedsdialog i Erhvervsstyrelsen, hvor der vil være mulighed for at give input til udbuddet samt at høre nærmere om det foreløbige udkast til en ny rammeaftalestruktur, som Erhvervsstyrelsen arbejder med.

Den nuværende it-rammeaftale udløber i maj 2020, og det er forventningen, at den nye it-rammeaftale skal træde i kraft med virkning i fire år fra medio 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udvikling og vedligehold

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet af rammeaftalen. Formålet med bekendtgørelsen er i første omgang at invitere til markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere får lejlighed til at komme med input til udbuddet samt at høre nærmere om det foreløbige udkast til en ny rammeaftalestruktur, som Erhvervsstyrelsen arbejder med. Materiale i forbindelse med markedsdialogen kan findes her:

https://erhvervsstyrelsen.dk/it-rammeaftale-2020-2024

Praktiske informationer:

Markedsdialogmøder vil blive gennemført ad flere omgange fordelt over den 20., 21. og 23. maj 2019.

Yderligere oplysninger om delaftalerne, mødetidspunkter og tilmelding fremgår af markedsdialogmaterialet.

Interesserede er velkomne til at deltage i ét eller flere af møderne. Der kan maksimalt tilmeldes to deltagere pr. virksomhed til de enkelte markedsdialogmøder. Det vil både før og efter møderne være muligt, at fremsende bemærkninger eller stille spørgsmål ved at rette henvendelse til ramme2020@erst.dk.

Markedsdialogmøderne afholdes hos Erhvervsstyrelsen på adressen:

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

II.2.14)Yderligere oplysninger

Denne forhåndsmeddelelse vil blive efterfulgt af en egentlig udbudsbekendtgørelse.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Konsulentydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72262000 Programmeludvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Frontend

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212500 Udvikling af kommunikations- og multimedieprogrammel
72212510 Udvikling af kommunikationsprogrammel
72212220 Udvikling af programmel til internet og intranet
72242000 Udvikling af designmodeller
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Backend

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
72212610 Udvikling af databaseprogrammel
72212220 Udvikling af programmel til internet og intranet
72212222 Udvikling af webserverprogrammel
72212224 Udvikling af programmel til websideredigering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Data scientist

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

GEO/GIS

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212326 Udvikling af kortlægningsprogrammel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/11/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Erhvervsstyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i forbindelse med et forestående udbud.

Indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål, m.v. har til formål at forbedre Erhvervsstyrelsens grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet, og vil blive inddraget heri i det omfang, Erhvervsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Såfremt Erhvervsstyrelsen offentliggør materiale, som stammer fra potentielle leverandører, vil dette ske i anonymiseret form. Erhvervsstyrelsen skal dog opfordre til, at der ikke afgives fortrolige oplysninger i forbindelse med markedsdialogen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2019