Tjenesteydelser - 216208-2019

10/05/2019    S90    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Ringsted: Afhentning af vasketøj

2019/S 090-216208

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Zealand Business College (ZBC)
CVR-nummer: 10521815
Postadresse: Selandia Park 6-8
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Thomas Groth-Olsen
E-mail: stgo@zbc.dk
Telefon: +45 28885164

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105513417.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.zbc.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105513417.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105513417.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. Vaskeri

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98311000 Afhentning af vasketøj
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale på vaskeriydelser til ZBC

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18110000 Erhvervsbeklædning
98310000 Vask og rensning
98311200 Drift af vaskeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vask, leje og levering/afhentning af arbejdsbeklædning og anden tekstil på ZBC

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på et årig forlængelse af Rammeaftalen, hvorefter forlængelsen løber fra den 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på et årig forlængelse af Rammeaftalen, hvorefter forlængelsen løber fra den 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) krav for omsætningen er minimum kr. 18 mio. for virksomhedens seneste afsluttede regnskabsår.

2) Krav til seneste minimum soliditetsgrad: for soliditetsgraden er på 20 % for det seneste afsluttede regnskabsår.

3) Krav til egenkapital: Den seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen har en ordinær løbetid på 4 år, og der er derudover mulighed for at forlænge Rammeaftalen med yderligere et enkelt år - herefter vil Rammeaftale inkl. forlængelse have en tidsmæssig udstrækning af 5 år. Årsagen hertil skyldes det forhold, at Leverandørerne skal have mulighed for at kunne afskrive på tøj og tekstiler på en måde som i økonomisk henseende giver mening og er rimelig i forhold til Leverandørernes mulighed for en rimelig indtjening i hele Rammeaftalens løbetid inkl. forlængelsen. På tilsvarende vis er fravigelsen af udbudslovens § 95 begrundet i Ordregivers mulighed for at opnå gunstige priser i forbindelse med tilbudsgivningen, idet en kortere løbetid på 4 år eller derunder alt andet lige, i forbindelse med tilbudsgivningen ville bevirke, at leverandørerne i så fald skulle indregne den kortere afskrivningstid i de afgivne priser. Der er forud for publiceringen af nærværende udbud fra Ordregivers side af lavet et skriftlig notat herom.

IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/12/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

ZBC, Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

Regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

Der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

Beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

Dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

Jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2019