Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 216238-2020

11/05/2020    S91

Danmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 091-216238

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Max Rasmussen
E-mail: hmr@fabbo.dk
Telefon: +45 63125654
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fabbo.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indgåelse af totalentreprisekontrakt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel om opførelse af almene boliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fyns Almennyttige Boligselskab (”FAB”) annoncerer ved denne bekendtgørelse, at FAB agter at tildele totalentreprisekontrakt til Thors Have A/S uden forudgående udbud som et led i en samlet aftalekompleks bestående af betinget købsaftale, samarbejdsaftale og totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten omfatter opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger. Bebyggelsen har et samlet etageareal på ca. 8 908 m2 etageareal, og kommer til at bestå af 70 familieboliger og 30 seniorboliger, samt et tilhørende fællesrum for hele boligafdelingen. Boligerne indrettes som 2-, 3- og 4 rums boliger med egen altan eller terrasse, der størrelsesmæssigt varierer fra 70 – 105 m2. Det almene boligbyggeri opføres på 2 byggefelter; byggefelt B0 (ca. 6 438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2 470 m2), beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V, som FAB har til hensigt at erhverve (Betinget købsaftale). Thors Have A/S skal som delegeret bygherre afløfte FAB’s udbudspligt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 154 072 768.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
45210000 Byggearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

FAB agter, uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, at indgå totalentreprisekontrakt med Thors Have A/S om opførelse af almene familie- og seniorboliger, beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V, jf. tillige pkt. II.1.4. Totalentreprisekontrakten indgås ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, og Thors Have A/S skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne, der er forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri, agere FAB’s udbudsfuldmægtig og derved sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i overensstemmelse med udbudslovens regler.

Fyns Almennyttige Boligselskab ("FAB") er en almen boligorganisation, der har til formål at opføre, udleje og administrere almene boliger i henhold til lov om almene boliger m.v.

Thors Have A/S er et udviklingsselskab. Thors Have A/S ejer 9 byggefelter beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V. Thors Have A/S ønsker at udvikle byggefelterne til et nyt byområde med ca. 38 ha byggeretter med offentlige funktioner, boliger og serviceerhverv. Projektet omfatter blandt andet etablering af almene boliger på 2 af de 9 byggefelter. Det er de 2 byggefelter; byggefelt B0 (ca. 6 438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2 470 m2), som FAB har til hensigt at erhverve med henblik på opførelse af almene familie- og seniorboliger, jf. tillige pkt. II.2.4.

FAB og Thors Have A/S agter derfor at indgå totalentreprisekontrakt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel om opførelse af de almene boliger beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V. Thors Have A/S overtager hermed som delegeret bygherre udbudspligten og gennemfører udbud af bygge- og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudsloven. Der henvises til pkt. IV.1.1. for uddybende beskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FAB har i samarbejde med bl.a. Odense kommune forpligtet sig til, som led i aftalen om en udviklingsplan for fremtidens Vollsmose, at tilvejebringe erstatningsboliger, således at FAB konkret bærer ansvaret for genhusning og opførelse af erstatningsboliger, herunder i andre områder i Odense. Det er ligeledes et kriterie, at de nye boliger placeres i blandede bydele. Behovet for nye boliger til at kunne imødekomme genhusningsbehovet er således betydeligt. Thors Have A/S har i samarbejde med Odense Kommune lagt en strategi for udstykning og omdannelse af de 9 byggefelter, beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V til en ny bydel ved navnet ”Thors Have”. Odense Kommunes ønske er, at ”Thors Have” udvikles til en blandet bydel, bestående af almene boliger, private udlejningsboliger, rækkehuse og ejerboliger. Odense Kommune har således den 10. december 2019 givet tilsagn om at tildele FAB kvote til opførelse af 100 almene familieboliger i området.

Odense Kommune og FAB har vurderet, at der ikke er andre praktisable og attraktive alternativer (grunde), end de 2 byggefelter, byggefelt B0 og byggefelt B8, med placering Rismarksvej 52, 5200 Odense V, der i samme grad kan opfylde FAB’s behov og tillige understøtte visionerne for ”Thors Have”. FAB har således en særlig interesse i erhvervelse af og gennemførelse af byggeriet på netop byggefelt B0 og byggefelt B8 med placering Rismarksvej 52, 5200 Odense V. Med henblik på at udnytte de kvoter, som FAB har fået tilsagn om, er FAB nødsaget til at erhverve den omtalte byggeret af Thors Have A/S. FAB har på denne baggrund taget kontakt til Thors Have A/S med et ønske om at erhverve byggefelter og opføre ca. 8 908 m2 etageareal almene boliger i ”Thors Have”. Byggeretterne skal udnyttes til opførelse af 100 almene boliger bestående af 70 familieboliger og 30 seniorboliger i henhold til Odense Kommunes tildeling af kvote. Til sikring af, at ejerlejlighedsstrukturen for ejendommen, Rismarksvej 52, 5200 Odense V, gennemføres som forudsat, er det fra Thors Have A/S’ side, en forudsætning for indgåelse af grundkøbsaftalen, at Thors Have A/S som totalentreprenør skal forstå opførelsen af det pågældende almene byggeri med respekt for reglerne i udbudsloven, herunder ved foretagelse af udbud i det fornødne omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder. FAB har på baggrund heraf vurderet, at indgåelse af totalentreprisekontrakt, grundkøbsaftale og samarbejdsaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at Thors Have A/S udbyder minimum 80 procent af bygge- og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelser. Thors Have A/S skal derfor i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af det pågældende almene byggeri, agere udbudsfuldmægtig, og Thors Have A/S er forpligtet til at sikre opfyldelse af FAB’s udbudspligt ved udbud af bygge- og anlægsarbejder i henhold til udbudslovens bestemmelser.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Thors Have A/S
CVR-nummer: 28716796
Postadresse: Højlundevej 8 D, Uvelse
By: Lynge
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3540
Land: Danmark
Telefon: +45 48253535
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 154 072 768.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 154 072 768.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Thors Have A/S agerer FAB’s udbudsfuldmægtige og i den forbindelse udbydes bygge- og anlægsarbejderne efter bestemmelserne i udbudsloven. Minimum 80 % af bygge- og anlægsarbejderne vil derfor blive udbudt i underentreprise i henhold til udbudslovens bestemmelser.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klage findes i lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016. Se loven på retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/593

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, gælder følgende frist for klage:

1) Har en ordregiver fulgt proceduren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4, og offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet (udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1.

Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt IV.4.1). Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2020