Tjenesteydelser - 217049-2019

10/05/2019    S90    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Risskov: Drift af kantiner

2019/S 090-217049

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Kantinemægleren ApS
21126993
Åkrogs Strandvej 49B
Risskov
8240
Danmark
Kontaktperson: Pia Boye Pedersen
Telefon: +45 53761580
E-mail: pbp@kantinemaegleren.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105307089.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kantinemaegleren.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105307089.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105307089.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Københavns Universitet - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Prækvalifikation

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Uddannelsesinstitutionen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet udbyder hermed driften af 7 kantiner samt Væksthuset med opstart 1. februar 2020. Kantinedriften udbydes i medfør af udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, idet anskaffelsen er omfattet af light-regimet.

Annonceringen gennemføres som et begrænset udbud og dermed en 2-faset proces. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vil i fase 1 indledningsvis udvælge de egnede virksomheder, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven under fase 2.

Med det formål at sikre en effektiv konkurrence om opgaven, agter Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet at udvælge 5 virksomheder, som vil blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

Tryk her https://permalink.mercell.com/105307089.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter drift af udvalgte kantiner, som betjener studerende og ansatte på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Desuden leverer kantinerne forplejning til interne møder, receptioner, kurser og repræsentative arrangementer.

Driften af de udbudte kantiner vil blive tildelt én kantineoperatør. Det er derfor ikke muligt at afgive tilbud på driften af visse men ikke samtlige kantiner omfattet af udbuddet.

De omfattende 7 kantiner samt Væksthuset rummer følgende 10.000 potentielle kunder, idet tal er opgjort på ultimo 2018. Det bemærkes, at antallet af potentielle kunder kan variere fra år til år.

Med nybyggeriet Niels Bohr Bygningen i Nørre Campus får fakultetet en stor ny bygning til forskning, formidling og uddannelse. Byggeriet tages i brug etapevis i løbet af 2019-2021. Niels Bohr Bygningen indeholder et produktionskøkken og en kantine med 500 sidde/spisepladser. Den nye kantine forventes at skulle starte drift midt eller ultimo 2020.

Omsætningen i fakultetets nuværende kantiner har i 2018 været på:

15 925 000 DKK ekskl. moms.

Den konkrete efterspørgsel vil variere fra år til år og afhænger bl.a. af den kommende kantineoperatørs evne til at drive og videreudvikle kantinedriften.

Valg af fremtidig kantineoperatør Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vil tildele den udbudte kontrakt til den tilbudsgiver, der har afgivet det tilbud som viser "bedste forhold mellem pris og kvalitet", idet tildelingskriteriet med tilhørende vægtede underkriterier er nærmere beskrevet i dokumentet "Tilbudsmaterialet", som vil danne grundlag for budopfordring af de prækvalificerede virksomheder under fase 2.

Virksomhedsoverdragelse.

Opgaverne er omfattet af "Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse" jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002. Dokumentet "Tilbudsmaterialet" indeholder en nærmere beskrivelse af de omfattede medarbejdere samt disses ansættelsesvilkår.

Økonomiske forudsætninger

Det er en grundlæggende forudsætning for opgaveløsningen, at driftsoperatøren drifter kantinerne for egen regning og risiko i henhold til de øvrige aftalevilkår, som vil fremgå af driftsaftalen.

For at understøtte driftsoperatørens drift udbetaler Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet et årligt driftstilskud til driftsoperatøren. Tilskuddet består af to dele:

Den faste del af tilskuddet udgør 1 500 000 DKK - ekskl. moms årligt, idet beløbet udbetales som et månedligt beløb fordelt på 12 måneder.

Den variable del af tilskuddet er omsætningsafhængigt og dermed afhængig af det daglige kassesalg til studerende og ansatte, idet der kan ydes et variabelt tilskud - et engangsbeløb - op til 500 000 DKK, -ekskl. moms. Det variable tilskud udbetales første gang i januar 2022 for årsomsætningen 2021.

Der vil i opstartsfasen blive udbetalt et engangsbeløb i form af et etableringstilskud i 2020 på 500 000 DKK ekskl. moms. Beløbet udbetales før udløb af 2020.

Derudover har Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet mulighed for at beslutte en forøgelse af den faste del af tilskuddet med 1.000.000 DKK. årligt, såfremt Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vælger at gøre brug af en option om tilkøb af en opgraderet løsning. Denne option skal beskrives af kantineoperatøren som en del af tilbuddet - nærmere beskrivelse i "Tilbudsmaterialet".

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at tilskuddet ikke er genstand for forhandling.

Eventuelle omkostninger til virksomhedsoverdragelse påhviler udelukkende tilbudsgiver.

Aftalens varighed på 6 år, idet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har option på forlængelse af driftsaftalen i yderligere to år, med et år ad gangen. En aftaleforlængelse vil som udgangspunkt omfatte samtlige kantiner.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2026
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

Regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

Der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

Beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

Dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

Jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2019