Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 218298-2014

Vis forkortet udgave

01/07/2014    S123

Belgien-Bruxelles: EU's elektroniske rapportering vedrørende emissionshandelssystemet

2014/S 123-218298

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Klima, SRD.2 — Økonomi
Postadresse: BU-9 01/005
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: indkøbsafdelingen
Mailadresse: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/clima/tenders/tenders_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=554

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
EU's elektroniske rapportering vedrørende emissionshandelssystemet.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: extra muros.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Støtte til Kommissionen med henblik på støtte til videre at fremme brugen af it i EU's emissionshandelssystem i forbindelse med overvågning, rapportering og kontrol.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90700000 Tjenester på miljøområdet

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Enkelt kontrakt for 12 måneder med en budgetramme mellem 160 000 EUR og 180 000 EUR.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 160 000 og 180 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet. Se artikel 1.4 i kontraktudkastet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der henvises til udbudsmaterialet. Se punkt 1.3 og 1.4 i udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet. Se punkt 1.1 og 1.6 i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet. Se punkt 2.3.1 i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet — se punkt 2.3.2 i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
CLIMA.A.3/SER/2014/0017.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 37-060303 af 21.2.2014

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
25.8.2014 - 16:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 8.9.2014 - 10:30

Sted:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver (med dokumentation for identitet) kan overvære åbningen af bud (ingen dækning af udgifter). Meddel deltagerens navn forud for åbningen til: clima-tenders@ec.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
I overensstemmelse med artikel 134, stk. 1, litra f), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordning nr. 966/2012 af 25.10.2012 kan den ordregivende myndighed tage den særlige procedure for udbud efter forhandling i brug (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for supplerende tjenesteydelser vedrørende tjenesteydelser lig dem, som den ordregivende myndighed har pålagt den økonomiske aktør, der er blevet tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, i løbet af de 3 år efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt (op til højst 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt).
Udbudsmaterialet og beslægtede dokumenter til dette udbud kan downloades fra linket vedrørende elektroniske udbud, der er angivet i punkt I.1.
Dette udbudsmateriale kan blive suppleret med et tillæg/en berigtigelse eller en spørgsmål og svar-sektion. I så fald vil disse oplysninger blive offentliggjort senest 5 arbejdsdage før sidste frist for afgivelse af bud. De bedes derfor regelmæssigt kontrollere webstedet. Dokumenter vil være synlige og kan downloades, men såfremt De registrerer Dem til udbuddet ved blot at angive e-mailadresse og password, vil De automatisk blive informeret om alle ændringer, der kan blive offentliggjort (yderligere dokumenter, svar på stillede spørgsmål osv.).
Kommissionen påtager sig ikke noget ansvar, hvis tilbudsgivere ikke bemærker disse yderligere oplysninger inden deres afgivelse af bud.
Bemærk, at dette blev offentliggjort i forhåndsmeddelelsen i EUT S 37-060303 af 21.2.2014 med et budget på 250 000 EUR.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.6.2014