Varer - 219007-2020

12/05/2020    S92

Danmark-København: Slamsugere

2020/S 092-219007

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 13
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Vallentin Strand
E-mail: iw97@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129227575.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/129227575.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/129227575.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis (genudbud)

Sagsnr.: 2020-0108204
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, varetager selv vedligeholdelsen af vejbrønde mm. i kommunen. Til brug for dette arbejde skal Teknik- og Miljøforvaltningen indkøbe ét stk. slamsuger som nærmere beskrevet i bilag A.1 kravspecifikation.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, bilag A, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation, kravspecifikation bilag A.1.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34139100 Chassiser med førerhus
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedydelsen er levering af et 3-akslet slamsuger opbygget på chassis leveret af tilbudsgiver. Dertil kommer yderligere optioner på bl.a. genbrugsvandsanlæg, service- og vedligeholdelsesaftaler på slamsugeranlæg og chassis.

Slamsugeren skal indgå i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningens daglige drift i forhold til renholdelse af vejbrønde, på såvel vej som matrikler ejet af Københavns Kommune.

Slamsugeren skal bl.a. opbygges med vakuumpumpe, højtrykspumpe og vejbrøndstårn. Krav til opbygningen er yderligere specificeret i kravspecifikationen, bilag A.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal som optioner tilbyde servicekontrakter og timepriser på arbejde udenfor servicekontrakten, på henholdsvis servicering af slamsugeranlæg og chassis. Begge servicekontrakter skal baseres på service og vedligeholdelse efter leverandørens/fabrikantens anvisninger.

Servicekontrakten vil, i fald den accepteres, blive et underbilag til leverancekontrakten. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at indgå servicekontrakt direkte med underleverandører.

Prisen for servicekontrakten i 96 måneder vil indgå i ordregivers bedømmelse af det samlede tilbud, men ordregiver er ikke forpligtet til at inkludere en servicekontrakt i den samlede kontrakt.

Derudover ønsker der priser på;

— Montering af vandrenseanlæg

— Montering af Trinbræt

— Levering af udstyr til brug på slamsugeren

— Pris for afholdelse af kursusforløb.

Prisen for ovenforstående optioner vil indgå i ordregivers bedømmelse af det samlede tilbud, men ordregiver er ikke forpligtet til at gøre brug af de pågældende optioner i den samlede kontrakt.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK (ekskl. moms)

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK (ekskl. moms)

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal, inden for de sidste 3 år, have præsteret minimum 5 leveringer af tilsvarende slamsugere inklusive levering af chassis, hvoraf minimum 2 af disse skal være leveret med et genbrugsvandsanlæg. Ved tilsvarende slamsugere forstås slamsugere opbygget på 3 eller 4 akslede chassiser med vakuumpumpe, højtrykspumpe og vejbrøndstårn med hydraulisk løft.

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 3 indgåede service- og vedligeholdelseskontrakter for servicering af leverede slamsugere inden for de seneste 3 år. De pågældende service og vedligeholdelseskontrakter skal alle være indgået med en minimumløbetid på 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal, inden for de sidste 3 år, have præsteret minimum 5 leveringer af tilsvarende slamsugere inklusive levering af chassis, hvoraf minimum 2 af disse skal være leveret med et genbrugsvandsanlæg. Ved tilsvarende slamsugere forstås slamsugere opbygget på 3 eller 4 akslede chassiser med vakuumpumpe, højtrykspumpe og vejbrøndstårn med hydraulisk løft.

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 3 indgåede service- og vedligeholdelseskontrakter for servicering af leverede slamsugere inden for de seneste 3 år. De pågældende service og vedligeholdelseskontrakter skal alle være indgået med en minimumløbetid på 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/06/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører:

— Skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører hver især angives klart og entydigt

— Skal sammenslutningen udpege én fælles repræsentant eller ledende partner i relation til udbuddet

— Må ingen af de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelserne pkt. 5.1. Det er alene et krav, at sammenslutningen af økonomiske aktører tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig, jf. pkt. 5.2.4, eller være underleverandør til flere tilbudsgivere. Tildeles sammenslutningen af økonomiske aktører den udbudte kontrakt, så skal de i

sammenslutningen deltagende økonomiske aktører påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten. Hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være juridisk forpligtet over for

tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed.

— Må ingen af de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være omfattet af

udelukkelsesgrundende i pkt. 5.1.

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. pkt.

5.2.1, påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten. Det er alene et

krav, at tilbudsgiver og de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2020