Tjenesteydelser - 219175-2019

13/05/2019    S91

Danmark-Maribo: Snerydning

2019/S 091-219175

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Kommune
CVR-nummer: 29188572
Postadresse: Jernbanegade 7
By: Maribo
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4930
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Hjelm Sørensen
E-mail: stehs@lolland.dk
Telefon: +45 54676873

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105586030.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://lolland.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105586030.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105586030.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vintertjeneste 2019 Lolland Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på Lolland Kommunes kommunale vejnet for perioden 2019-2023, med option på forlængelse for henholdsvis 2024 og 2025.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner, samt eventuelle parkeringspladser, buslommer, o. lign.

Udbuddet omfatter i alt 2 entrepriser med hver 2 ruter.

Hver rute foregår med lastbil.

Minimumskrav til de tilbudte lastbiler, fremgår af dokumentet "Vilkår".

Rute nr.:

LPS 1.0 - Gennemføres med 1 stk. lastbil m/spreder og plov (kombi)

LP 1.1 - Gennemføres med 1 stk. lastbil m/plov til snerydning

LPS 2.0 - Gennemføres med 1 stk. traktor m/spreder og plov (kombi)

LP 2.1 - Gennemføres med 1 stk. traktor m/plov til snerydning

Ruternes beliggenhed er anført på vedlagte ruteplaner.

Ordregiver leverer salt og stiller saltspreder og sneplov til rådighed.

Ordregiver leverer beslag inkl. el-anlæg til sneplov hydraulik. Montering på plov foretages af Ordregiver på dennes eget værksted.

Ordregiver leverer salt og saltlage og stiller saltspreder og sneplov til rådighed for entreprenøren. Entreprenøren skal selv stille med henholdsvis lastbil og traktor til montering af ordregivers udstyr.

Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I et gennemsnit af de sidste tre vintre kan der forventes:

— 60 udkald til glatførebekæmpelse på kørebaner,

— 30 timer til snerydning på kørebaner.Vintertjenesten skal kunne udføres på alle tider af døgnet.

Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning finder fortrinsvis sted uden for normal arbejdstid.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan på Ordregivers foranledning forlænges til at omfatte vinteren 2024

Med start pr. 1/10-2024 samt eventuelt vinteren 2025 med start pr. 1.10.2025.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Vognmandstilladelse

Gyldig vognmandstilladelse udstedt iht. forordning nr. 1072/2009, skal kunne fremvises senest ved underskrivelse af kontrakt.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1 - Erhvervsansvarsforsikring

2 - Sikkerhedsstillelse

3 - Forsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1: Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer for eget materiel med hensyn til uheld under arbejdet. Entreprenøren bærer selv ansvaret for samtlige tings-, person og miljø skader der måtte opstå i forbindelse med entreprenørens udførelse af opgaven, herunder de, der er forvoldt med det materiel, der er udleveret af Ordregiver. Dokumentation for dækkende forsikring skal kunne fremvises senest ved kontraktunderskrivelse.

Ad 2: Entreprenøren skal stille sikkerhed for et beløb svarende til DKK 50.000 pr. køretøj i kontrakten. Sikkerheden skal opretholdes indtil tre måneder efter kontraktperiodens udløb. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke over tid. Sikkerheden skal stilles i forbindelse med kontraktens indgåelse, i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende vis.

Ad 3: Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer for eget materiel med hensyn til uheld under arbejdet. Entreprenøren bærer selv ansvaret for samtlige tings-, person og miljø skader der måtte opstå i forbindelse med entreprenørens udførelse af opgaven, herunder de, der er forvoldt med det materiel, der er udleveret af Ordregiver. Dokumentation for dækkende forsikring skal kunne fremvises senest ved kontraktunderskrivelse

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

Regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

Der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

Beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

Dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

Jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2019