Tjenesteydelser - 219854-2020

12/05/2020    S92

Danmark-København: Konsulenttjenesteydelser

2020/S 092-219854

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsstyrelsen
CVR-nummer: 12070918
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.sst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269477&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269477&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om konsulentbistand i forbindelse med kommunikation vedr. Covid-19

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker fortsat at gennemføre en kommunikationsindsats om Covid-19 til befolkningen, herunder til en række særlige målgrupper. Indsatsen skal fortsætte i en længere periode, afhængigt af smittetryk og smittespredning.

Ordregiver udbyder derfor rammeaftale om konsulentbistand i forbindelse med kommunikation vedr. Covid-19. Rammeaftalen omfatter konsulentydelser i forbindelse med udvikling af en strategi for ordregivers kommunikationsindsats fremadrettede og udvikling af kampagneelementer, der er knyttet til strategien og kommunikationsindsatsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter konsulentbistand i forbindelse med ordregivers kommunikationsindsat vedr. Covid-19.

Ydelsen består i at udvikle en strategi for ordregivers fremadrettede kommunikation om Covid-19, herunder arbejdet med indsatsens budskaber og udviklingen af de forskellige kampagneelementer, der knytter sig til strategien og udrulningen af indsatsen. For mere information om omfanget og ordregivers tidligere indsats mv. henvises til bilag 2 kravspecifikation med underbilag.

Ordregiver kender ikke på udbudstidspunktet udviklingen for udbredelsen af Covid-19, hvorfor behovet for kommunikationsindsatsen er ukendt både i forhold til behov og omfang. Ordregiver har afsat et budget på 12 mio. DKK til kommunikation i perioden den 1. juli 2020 til 1. juli 2022.

Det er ordregivers vurdering, at kommunikationsindsatsen skal køre i en længere periode, men at den vil variere i indhold, budskaber mv. Den faktiske fordeling og det endelige omfang af ydelser og kampagner bestemmes af ordregivers løbende ordrer.

Tilbudsgiver skal tilbyde 5 nøglemedarbejdere, der er allokeret til at udføre ydelser under rammeaftalen. Nøglemedarbejderne skal tilhøre konsulentkategorierne ”Partner/Director/chefkonsulent” og ”seniorkonsulent”, jf. bilag 3 konsulentkategorier, hvoraf den ene nøglemedarbejder er udpeget til projektleder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen på uændrede vilkår i op til 2 gange á 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af ansøgers referencer. Det tillægges positiv betydning, at referencerne dokumenterer relevant erfaring med sammenlignelige ydelser, som de ydelser, der er omfattet af rammeaftalen, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.4). Jo mere relevant referencerne er i forhold til ordregivers behov, og jo mere sammenlignelige referencerne er i forhold til den udbudte rammeaftale, jo bedre vurdering.

Ansøger skal i ESPD’ets afsnit IV.C, angive i alt 5 referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen tage udgangspunkt i en samlet vurdering af ansøgers 5 referencer.

Det vil blive tillagt positiv vægt i jo højere grad referencerne påviser erfaring med:

— Relevante adfærds- og holdningsændrende kampagner og kommunikation

— Relevant strategisk kommunikation på forebyggelses- og sundhedsområdet

— samarbejde med offentlige myndigheder.

I tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere, vil ordregiver tillægge det positiv vægt, i jo højere grad referencerne påviser en variation i målgrupper.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen omfatter 2 optioner á 2 mio. DKK, svarende til en samlet forøgelse af rammeaftalens anslåede værdi, jf. punkt II.2.6), med i alt 4 mio. DKK.

Ordregiver kan gøre optionen gældende i tilfælde af, at der opstår et akut behov for øget kommunikation eller udarbejdelse af en ny kommunikationsstrategi vedrørende Covid-19.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslået samlet værdi i punkt II.1.5) Indeholder:

— Forventet værdi 12 mio. DKK

— Option på 2 gange 1 års forlængelse, svarende til i alt 12 mio. DKK

— Option på forøgelse af værdi af 2 gange 2 mio. DKK, svarende til i alt 4 mio. DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge og afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning i ESPD’et angive egen årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— kan dokumentere en samlet årsomsætning på 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

— kan dokumentere en soliditetsgrad på minimum 20 procent i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

— kan dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udbudslovens § 43: Ansøgers mest betydeligste leverance af lignende ydelser inden for de seneste 3 år.

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af i alt 5 referencer. Referencerne skal vedrøre ansøgers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som ansøger baserer sin kapacitet på.

I feltet beskrivelse skal angives følgende vedr. referencen:

— Type kampagne/opgave. (Fx adfærds- og holdningsændrende kampagne)

— Målgruppe. (Fx voksne, unge, børn, ældre, patienter mv.)

— Beskrivelse af de udførte relevante kampagneelementer/strategier/analyser.

Ansøger skal endvidere oplyse om sluttidspunkt for referencen samt kunde.

Der kan maksimalt afgives 3 referencer. Vedlægges flere end 3 referencer, vil ordregiver alene inddrage de første 3 vedlagte referencer. Øvrige vedlagte referencer vil ikke blive vurderet.

Ansøger kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers referenceskema og/eller vedlægge referencer i et særskilt bilag.

Hvis ansøger vælger at anvende referenceskemaet og/eller vedlægge sine referencer, skal ansøger oplyse dette i ESPD’et afsnit C samt vedhæfte ansøgningen det udfyldte referenceskema og/eller de valgte referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav til egnethed, at ansøger/tilbudsgiver kan:

Påvise mindst 3 referencer vedrørende ansøgers/tilbudsgivers mest betydeligste reference af sammenlignelige ydelser som de ydelser, der kan forekomme under den udbudte rammeaftale, jf. punkt II.2.4.

Referencerne skal opfylde følgende krav:

— En kontrakt-/rammeværdi med en årlig værdi på mindst 500 000 DKK

— Hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de seneste 3 år

— mindst én reference skal påvise erfaring med en adfærds- og holdningsændrende kampagne/kommunikation

— mindst én reference skal påvise erfaring med kampagner/strategisk kommunikation på forebyggelses- og sundhedsområdet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi, jf. punkt II.1.5), med 20 procent, såfremt ordregiver ikke senere end 3 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 procent af rammeaftalens anslåede værdi, jf. punkt. II.2.6).

Rammeaftalen indeholder arbejdsklausuler.

Øvrige udførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Den 16. marts blev store dele af samfundet lukket ned i et forsøg på at kontrollere COVID-19 epidemien, og undgå at sundhedsvæsnet skulle bryde sammen. I den forbindelse iværksatte Sundhedsstyrelsen – akut - en stor kampagneindsats i forbindelse med Sundhedsstyrelsens kommunikation vedr. COVID-19. Indsatsen havde til formål at reducere smittespredning, og øge viden om symptomer, man skulle være opmærksom på. Den samlede forebyggende indsats i inddæmnings- og afbødningsfasen har vist sig at være en succes. Dog er der tegn på, at Danmark får en ganske langstrakt epidemi på et noget lavere niveau, hvorfor der er et fortsat behov for kommunikation vedr. COVID-19 til befolkningen.

Dette betyder, at der er et akut behov for udarbejdelse af en ny kommunikationsstrategi i forbindelse med genåbningen. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det ved at gennemføre et hasteudbud er muligt tidligst at opstarte rammeaftale den 1. juli 2020, hvilket er vurderet at være acceptabelt.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

— For at benytte udbudssystemet skal ansøger/tilbudsgiver oprette en bruger. Ansøger/tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Alle ansøgere/tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før anmodning om prækvalifikation.

— Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan ansøger/tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

— Ansøgninger der afleveres efter ansøgningsfristen i punkt IV.2.2), vil ikke blive taget i betragtning.

— Ansøgere/tilbudsgivere inklusive forventede underleverandører, skal som en del af ansøgningen aflevere et udfyldt europæisk udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven (UBL) § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheder, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af de i UBL § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i UBL § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

Ansøger/tilbudsgiver skal sammen med sin ansøgning vedlægge en udfyldt støtteerklæring, hvoraf støttevirksomheden erklærer, at støttevirksomheden og ansøger/tilbudsgiver hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Der er vedlagt udbudsmaterialet en skabelon støtteerklæring, som ansøger/tilbudsgiver kan anvende.

Det ovenfor anførte om udelukkelsesgrunde og dokumentation for pålidelighed gælder tilsvarende for hver enkelt økonomisk aktør ved sammenslutning af økonomiske aktører og for økonomiske aktører, som ansøger/tilbudsgiver baserer sin kapacitet på.

— Vedrørende punkt III.2.3) bemærkes, at oplysninger, herunder CV’er, vedr. de medarbejdere, der skal udføre ydelserne under rammeaftalen, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

— Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af ansøgning og tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyreksen
Postadresse: Carl Jacobsens Cej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2020