Varer - 221677-2019

14/05/2019    S92    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hjørring: Asfalt

2019/S 092-221677

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333226

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105304160.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105304160.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105304160.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - Asfalt til lappeholdet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44113620 Asfalt
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale indenfor følgende kategorier:

Varmblandet asfalt

Som udgangspunkt leveres en efter fabrikantens forskrift brugbar asfalt som fx en PA 4t 330/430 eller lignende efter fabrikantens forskrift. Asfalten skal være egnet til lapning af huller af enhver art.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44113600 Bitumen og asfalt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For nærmere beskrivelse af de udbudte leverancer, herunder de mindstekrav leverancerne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Kontraktbilag 1) og tilbudslisten (Kontraktbilag 2).

Det årlige forventede behov og omfang vedrørende den udbudte kontrakt og de enkelte kategorier i udbuddet fremgår af Kontraktbilag 2. De angivne estimater og forventede behov og omfang er alene udtryk for Ordregivers forventninger til behovet af de leverancer, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af leverancer eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten løber i 2 år. Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Ordregiver skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 3 måneder før Kontraktens udløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital: Tilbudsgiveren skal i ESPD del IV B i punktet »Finansielle nøgletal« oplyse sin egenkapital (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetskrav: Tilbudsgiveren skal i ESPD del IV B i punktet »Finansielle nøgletal« oplyse sin soliditetsgrad (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det seneste anførte regnskabsår er positiv.

Ad. 1) Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver i henhold til pkt. 6.1 fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring, eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

2) Soliditetsgrad: Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det seneste anførte regnskabsår er positiv.

Ad. 2) Som dokumentation for soliditetsgradens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver i henhold til pkt. 6.1 fremsende følgende, afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring, eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste: Tilbudsgiveren skal i ESPD del IV C i punktet »Referenceliste« oplyse at kravet opfyldes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3. Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har erfaring med samme type udførte opgaver inden for de seneste 3 år.

Ad. 3) Som dokumentation skal den vindende Tilbudsgiver fremvise referencelister for de udførte sammenlignelige typer af opgaver der er udført inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår Tilbudsgiver etablerede eller begyndte med sin virksomhed). Referencelister bør indeholde projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt, overordnet beskrivelse af projektet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

— Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens leverancer skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, jf. kontraktens pkt. 14,

— Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde Ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. kontraktens pkt. 15.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

— Ordregiver vil udelukke en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, Tilbudsgiver er etableret jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

— Ordregiver vil udelukke en Tilbudsgiver der har tilsidesat gældende forpligtigelser inden for det miljø, social-, eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, medmindre der er fremlagt dokumentation af pålidelighed jf. udbudslovens § 138.

— Ordregiver vil udelukke en Tilbudsgiver der er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre der er fremlagt dokumentation af pålidelighed jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019