Tjenesteydelser - 222575-2019

14/05/2019    S92    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hillerød: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2019/S 092-222575

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sarah Maria Friis Steine
Telefon: +45 72320653
E-mail: sarst@hillerod.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105785962.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

I.1)Navn og adresser
Egedal Kommune
Hampelandsvej 9A
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Udbudskonsulent Jens Henriksen
Telefon: +45 72596219
E-mail: jens.henriksen@egekom.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Udbudskonsulent Mehtap Aycin Mola
Telefon: +45 44527037
E-mail: mehtap.mola@herlev.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.herlev.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105785962.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105785962.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning for Hillerød, Herlev og Egedal Kommuner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en vaske- og lejeordning af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper:

— Plejepersonale,

— Træningspersonale i plejesektoren,

— Tandplejen,

— Køkkener i plejesektoren og øvrige køkkener.

Udbuddet omfatter den komplette opgave, dvs. vask og leje af beklædningen på leverandørens vaskeri, levering og afhentning samt logistikken i forbindelse hermed.

Herudover ønskes et ressourcesystem, der gør det nemmere at styre, kontrollere og evt. løbende tilpasse beholdningen. Målet er at opnå en høj kvalitetsmæssig løsning, der effektiviserer og forenkler hele processen i og omkring beklædning til målgrupperne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Personmærket beklædning med 1 ugentlig levering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18110000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Personmærket beklædning med 1 ugentlig levering for Herlev og Egedal Kommuner samt nærmere specificerede leveringsadresser i Hillerød Kommune (se Bilag 3). Ca. 834 medarbejdere.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sortiment og funktionalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hver kommune har option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår.

I fald optionen benyttes, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Personmærket beklædning med 2 ugentlige leveringer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18110000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Personmærket beklædning med 2 ugentlige leveringer for nærmere specificerede leveringsadresser i Hillerød Kommune (se Bilag 3). Ca. 685 medarbejdere.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sortiment og funktionalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hver kommune har option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår.

I fald optionen benyttes, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Specifik årsomsætning,

— Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgivers skal oplyse sin specifikke årsomsætning på det forretningsmæssige område, som er omfattet af kontrakten for de seneste 3 regnskabsår. Årsomsætningen skal være minimum 10 mio. kr. for hvert af de seneste 3 afsluttende regnskabsår. Hvis oplysningerne vedrørende omsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller Tilbudsgiver startede sin virksomhed,

— Tilbudsgiver skal oplyse sin soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden skal være minimum 20 %. Soliditetsgraden udregnes via følgende formel:(egenkapital*100) / (totale aktiver) i pct.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne skal være sammenlignelige med det udbudte. Hvis Tilbudsgiver angiver mere end 3 referencer, vil Ordregiver kun lægge de første 3 til grund.

Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

Beskrivelse af ydelsen, samt startdato for kontrakt

Kontraktsum

Kontraktudløb

Firmanavn/Kontaktperson - navn og tlf. gerne mobil

Ved sammenlignelige referencer forstås rammeaftaler om levering af samme forretningsområde og omfang som det udbudte til offentlige myndigheder/offentlige virksomheder med en varighed på minimum 3 år. Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de anførte referencer.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Aftalevilkår fremgår af udkast til rammeaftalen, som indgår i udbudsmaterialet. For Egedal Kommunes vedkommende skal den vindende tilbudsgiver underskrive en arbejdsklausul, jf. Bilag 5 til udkast til rammeaftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet omfatter en vaske- og lejeordning af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper:

— Plejepersonale,

— Træningspersonale i plejesektoren,

— Tandplejen,

— Køkkener i plejesektoren og øvrige køkkener.

Tandplejepersonalet i Egedal Kommune samt pleje- og træningspersonalet i Herlev Kommune indgår dog ikke i udbuddet.

Udbuddet omfatter den komplette opgave, dvs. vask og leje af beklædningen på leverandørens vaskeri, levering og afhentning samt logistikken i forbindelse hermed. Ordregiver ønsker, at medarbejdernes beklædning altid fremstår præsentabelt, visuelt rent, helt uden synlige pletter, og at beklædningen tillige holder farve og facon og ikke fremstår krøllet.

Herudover ønskes et ressourcesystem, der gør det nemmere at styre, kontrollere og evt. løbende tilpasse beholdningen. Målet er at opnå en høj kvalitetsmæssig løsning, der effektiviserer og forenkler hele processen i og omkring beklædning til målgrupperne.

Delaftale 1 omfatter ca. 834 medarbejdere, der skal have personmærket beklædning med 1 ugentlig levering.

Delaftale 2 omfatter ca. 685 medarbejdere, der skal have personmærket beklædning med 2 ugentlige leveringer.

Årsagen til opdeling i delaftaler med henholdsvis 1 og 2 ugentlige leveringer er begrundet i pladsmangel på enkelte leveringsadresser i Hillerød Kommune (se Bilag 3), hvorfor disse leveringsadresser har behov for at få leveret tøj 2 gange ugentligt.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delaftaler.

Fordelingen af antallet af medarbejdere for de tre kommuner er følgende:

Hillerød Kommune - ca. 981 medarbejdere

Egedal Kommune - ca. 488 medarbejdere

Herlev Kommune - ca. 50 medarbejdere

Opgørelsen er uden afløserbeklædning.

Når den vindende tilbudsgiver er udpeget, vælger hver kommune sit »Kommunesortiment« ud fra det totale tilbudte sortiment.

Rammeaftalen er 4-årig. Rammeaftalen træder i kraft den 1.5.2020 og udløber den 30.4.2024.

Hver kommune har option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår.

I fald optionen benyttes, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

Rammeaftalen er forpligtende at anvende for kommunerne. Hver kommune er selvstændig Ordregiver i dette aktuelle udbud, og der vil efterfølgende blive indgået en selvstændig kontrakt med den enkelte kommune.

Kommunen forpligter sig i aftaleperioden til at købe de aftalte varer hos leverandøren på rammeaftalen. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til Kravspecifikation (Bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2). Af Bilag 3 (Leveringsadresser) fremgår kommunernes forventede fordeling på medarbejdergrupper og leveringsadresser. Oversigten er dynamisk og kan ændres i hele aftaleperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist: I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbuddet:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019