Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 223787-2019

15/05/2019    S93    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Portugal-Lisabon: Nabava usluga osposobljavanja o ICT aplikacijama krajnjih korisnika

2019/S 093-223787

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
Osoba za kontakt: Mr Craig Caldwell
E-pošta: OPEN92019@emsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga osposobljavanja o ICT aplikacijama krajnjih korisnika

Referentni broj: EMSA/OP/9/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80570000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ugovora pružanje usluga osposobljavanja osoblju EMSA-e (standardni ili prilagođeni tečajevi) o ICT aplikacijama krajnjih korisnika.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000
80511000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PT170
II.2.4)Opis nabave:

Svrha je ugovora pružanje usluga osposobljavanja u području o ICT aplikacija krajnjih korisnika za osoblje EMSA-e. Ovisno o uočenim potrebama, tečajevi osposobljavanja bit će ili standardni ili prilagođeni, premda se mogu zahtijevati ostale povezane usluge, kao što su savjetovanje u vezi s osposobljavanjem i razvojem osoblja (npr. analiza potreba za osposobljavanje itd.).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/06/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/12/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/06/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska agencija za pomorsku sigurnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGAL. Napominjemo da vrijeme 11:00 SEV/SELJV odgovara vremenu od 10:00 sati po lisabonskom vremenu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ECJ.Registry@curia.eu.int
Telefaks: +352 433766

Internetska adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetska adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2019