Roba - 224589-2016

02/07/2016    S126    Agencije - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Danska-Kopenhagen: Pružanje uredskog namještaja za Europsku agenciju za okoliš

2016/S 126-224589

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Olivier Cornu
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367246
Telefaks: +45 33367199

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje uredskog namještaja za Europsku agenciju za okoliš

Referentni broj: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39130000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

EEA želi sklopiti okvirni ugovor za nabavu robe, u okviru kojeg će nabaviti namještaj za svoju konferencijsku prostoriju, kao i povezane usluge poput rastavljanja i odlaganja trenutačno zastarjelog namještaja, sastavljanja i ugradnje novih predmeta, prikaza upotrebe namještaja, kao i tehničke podrške unutar jamstvenog razdoblja. Nadalje, EEA želi prema potrebi zamijeniti svoj uredski i pomoćni namještaj koji je već ugrađen u njegove urede i prostorije za sastanke.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sva roba će se dostaviti i sve usluge pružiti u prostorima EEA-a na lokaciji: Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

II.2.4)Opis nabave:

EEA želi sklopiti okvirni ugovor za nabavu robe, u okviru kojeg će nabaviti namještaj za svoju konferencijsku prostoriju, kao i povezane usluge poput rastavljanja i odlaganja trenutačno zastarjelog namještaja, sastavljanja i ugradnje novih predmeta, prikaza upotrebe namještaja, kao i tehničke podrške unutar jamstvenog razdoblja. Nadalje, EEA želi prema potrebi zamijeniti svoj uredski i pomoćni namještaj koji je već ugrađen u njegove urede i prostorije za sastanke.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor će biti dodijeljen za početno razdoblje od 24 mjeseca, počevši od dana potpisivanja ugovora, uz mogućnost najviše 2 obnove, svaka na razdoblje od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u odjeljcima 11.1. i 11.2.1. uputa za nadmetanje (Prilog I.).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/08/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/08/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostori EEA-a na adresi Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja (1 po ponuditelju) smiju nazočiti otvaranju ponuda. Od njih se traži da unaprijed obavijeste Službu za nabavu EEA-a, najkasnije do 17.8.2016 (16:00) e-poštom na procurement@eea.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i sve dodatne informacije s mrežne stranice e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Ta će se mrežna stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/06/2016