Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 224718-2017

14/06/2017    S112

Belgija-Bruxelles: Održavanje i rad opreme za opću sigurnost na lokaciji Europskog parlamenta u Luxembourgu

2017/S 112-224718

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, direction générale de la sécurité et de la protection
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: unité «Budget»
E-pošta: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2482
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i rad opreme za opću sigurnost na lokaciji Europskog parlamenta u Luxembourgu

II.1.2)Glavna CPV oznaka
50610000 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj je poziv na nadmetanje podijeljen u 2 glavna zadatka:

održavanje opreme za opću sigurnost: ovime je obuhvaćeno obavljanje svih razina održavanja opreme za opću sigurnost;

rad opreme za opću sigurnost: ovime je uglavnom obuhvaćeno praćenje rada instalacija te njihove konfiguracije i sigurnosnih kopija podataka i/ili opreme i postavki sustava.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom je obuhvaćena različita tehnologija/oprema kako slijedi:

— sustavi kontrole pristupa i upravljanje pristupnim karticama,

— protuprovalni sustav,

— sustav videonadzora,

— sustav upravljanja izlazima u nuždi,

— sigurnosni sustav s interfonom,

— sustav za kontrolu ulaza,

— sustav upravljanja ključevima,

— sustav električnih brava,

— sefovi i sigurnosni ormari,

— eksplozimetrija,

— radiokomunikacijski sustav,

— sustav upravljanja ophodnjom.

Očekivani su zadaci i aktivnosti sljedeći:

— nadzor instalacija,

— preventivno, korektivno i uvjetno održavanje (neovisno o razini),

— pružanje usluga na poziv i interventnih timova,

— laki i teški alati,

— nabava materijala i potrošnih materijala,

— postavljanje, upravljanje i održavanje zaliha potrošnih materijala i rezervnih dijelova (neovisno o razini održavanja),

— priprema različitih dokumenata za nadzor usluga koje pruža izvoditelj,

— rad i održavanje alata za upravljanje i rad softvera CMMS,

— čišćenje opreme, kao i pruženih prostora za opremu,

— svi zadaci i aktivnosti povezani sa održavanjem,

— moguća ugradnja i uklanjanje dozimetara,

— utovar opreme,

— ažuriranje planova i drugih dokumenata koji se odnose na tehničke instalacije (izvješća, statistika, zalihe itd.),

— pružanje pomoći i podrške koju Europski parlament smatra potrebnom za sve aktivnosti povezane s poboljšanjem instalacija, postavljanjem novih instalacija ili opreme te inspekcijom ili nadzorom nad njima.

Vidjeti specifikacije i priloge.

Procijenjena je vrijednost ugovora 2 000 000 – 2 500 000 EUR za ukupno ugovorno razdoblje (48 mjeseci). Neobvezujuća procjena.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

vidjeti administrativne upute.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/08/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

u Bruxellesu: rue Wiertz 50, 1047 Brussels, prostorija WIE-0U030 (prizemlje);

u Luxembourgu (videokonferencija): plateau de Kirchberg, zgrada Konrad Adenauer (KAD), prostorija 01G032.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

pod prijetnjom odbijanja pristupa, ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju ponuda (najviše 2 osobe) trebaju poslati potvrdu o tome najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda e-poštom na adresu: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu prilažući presliku identifikacijskog dokumenta sudionika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Predmetni odjeli Europskog parlamenta organizirat će obvezni posjet lokaciji. Gospodarski subjekti koji žele prisustvovati posjetu trebaju:

otići na sljedeću adresu 30.6.2017 (9:30):

Europski parlament, entrée principale du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Ponude koje su dostavili gospodarski subjekti koji nisu prisustvovali obveznom posjetu lokaciji automatski će se odbaciti.

Najviše 3 predstavnika po ponuditelju mogu sudjelovati. O imenima i položaju sudionika mora se poslati obavijest najkasnije 2 radna dana prije posjeta na sljedeću adresu e-pošte: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Tijekom posjeta lokaciji ponuditelji će moći postaviti pitanja koja smatraju relevantnima i korisnima za sastavljanje ponude. Dodatni će rok, međutim, biti do 5.7.2017 (13:00) za postavljanje dodatnih pitanja poslanih e-poštom isključivo na sljedeću adresu: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Europski parlament izdat će potvrdu o sudjelovanju svakom ponuditelju i sastavit će izvještaj o posjetu lokaciji, uključujući i dodatna pitanja i odgovore, koji će svim sudionicima biti poslan e-poštom najkasnije 11.7.2017.

Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose ponuditelji te ih Europski parlament neće nadoknaditi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/06/2017