Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 226287-2022

Submission deadline has been amended by:  286440-2022
29/04/2022    S84

Hrvatska-Zagreb: Usluge plasmana

2022/S 084-226287

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska narodna banka
Nacionalni registracijski broj: 95970281739
Poštanska adresa: Trg hrvatskih velikana 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Brailo
E-pošta: danijela.brailo@hnb.hr
Telefon: +385 14590326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hnb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo financija
Nacionalni registracijski broj: 18683136487
Poštanska adresa: Katančićeva 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: pisarnica@mfin.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mfin.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0017278
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Referentni broj: Ev. br. 34-22-V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342000 Usluge plasmana
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade promidžbene kampanje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade promidžbene kampanje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge strategije oglašavanja u medijima, planiranja i zakupa medijskog prostora

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79341200 Usluge vođenja oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge strategije oglašavanja u medijima, planiranja i zakupa medijskog prostora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 30%
Cijena - Ponder: 70%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79416100 Usluge vođenja odnosa s javnošću
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 550 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 11
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije i vođenja pozivnog centra

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79512000 Pozivni centar
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije i vođenja pozivnog centra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj agenata dnevno dostupnih naručitelju za izvršavanje usluga / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije i provođenja istraživanja javnog mnijenja

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79311000 Usluge anketiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije i provođenja istraživanja javnog mnijenja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Realizacija putujuće izložbe Euro na kotačima

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Realizacija putujuće izložbe Euro na kotačima

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 950 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Prema točki 4.1. Dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/05/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 12/08/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/05/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Hrvatska narodna banka, dvorana prizemlje, F. Račkoga 5, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/04/2022