Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 226287-2022

Submission deadline has been amended by:  286440-2022
29/04/2022    S84

Hrvatska-Zagreb: Usluge plasmana

2022/S 084-226287

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska narodna banka
Nacionalni registracijski broj: 95970281739
Poštanska adresa: Trg hrvatskih velikana 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Brailo
E-pošta: danijela.brailo@hnb.hr
Telefon: +385 14590326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hnb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo financija
Nacionalni registracijski broj: 18683136487
Poštanska adresa: Katančićeva 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: pisarnica@mfin.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mfin.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0017278
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Referentni broj: Ev. br. 34-22-V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342000 Usluge plasmana
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade promidžbene kampanje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade promidžbene kampanje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge strategije oglašavanja u medijima, planiranja i zakupa medijskog prostora

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79341200 Usluge vođenja oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge strategije oglašavanja u medijima, planiranja i zakupa medijskog prostora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 30%
Cijena - Ponder: 70%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79416100 Usluge vođenja odnosa s javnošću
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 550 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 11
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije i vođenja pozivnog centra

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79512000 Pozivni centar
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije i vođenja pozivnog centra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj agenata dnevno dostupnih naručitelju za izvršavanje usluga / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije i provođenja istraživanja javnog mnijenja

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79311000 Usluge anketiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije i provođenja istraživanja javnog mnijenja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Realizacija putujuće izložbe Euro na kotačima

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79342000 Usluge plasmana
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Realizacija putujuće izložbe Euro na kotačima

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 50%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 950 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Prema točki 4.1. Dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/05/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 12/08/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/05/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Hrvatska narodna banka, dvorana prizemlje, F. Račkoga 5, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/04/2022