Radovi - 227926-2022

29/04/2022    S84

Hrvatska-Imotski: Opći građevinski radovi na cjevovodu

2022/S 084-227926

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski
Nacionalni registracijski broj: 41272392545
Poštanska adresa: Blajburška 133
Mjesto: Imotski
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željko Topić
E-pošta: vodovod-topic@net.hr
Telefon: +385 989784156
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovod-imk.hr
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski - IZGRADNJA LINIJSKIH GRAĐEVINA

Referentni broj: VV-02/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerijske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga)

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 135 410 854.68 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LOT 1: Područje 1 - Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Imotski

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Imotski, Naselja Medvidovića Draga - zapadnio dio, Naselja Glavina Donja - istočni dio

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži

II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LOT 2: Područje 2 - Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja - zapad, Donji Proložac i Postranje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselja Postranje, Donji Proložac i zapadni dio naselja Glavina Donja

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nadostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LOT 3: Područje 3 - Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja - istok, Medvidovića Draga i Donji Vinjani

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselja Glavina Donja -istočni dio, Donji Vinjani i Medvidovića Draga, Imotski - istočni dio.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja kanalizacijske i vodoopskrbne mreže

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LOT 4: Vodoopskrba aglomeracije Imotski

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Imotski, Medvidovića Draga, Glavina Donja, Donji Vinjani, Donji Proložac, Postranje, Grubine, Drum, Šumet, Kamenmost, Hršćevani, Zmijavci, Runovići, Slivno, Poljica i Lokvičići

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na vodoopskrbi aglomeracije Imotski

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 159-388853
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ENERGOHERC
Nacionalni registracijski broj: 77163201327
Poštanska adresa: III Retkovec 15b
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: energoherc@zg.htnet.hr
Telefon: +385 16547434
Telefaks: +385 16547435
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 15 248 060.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 30 675 034.13 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/04/2022