Bygge og anlæg - 228523-2019

17/05/2019    S95

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 095-228523

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup eller projektleder Martin Fuglsang telefon: +45 72 81 30 94 e-mail: FES-NFP04@mil.dk
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
Telefon: +45 25425886
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=muizvgodwo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedende anlægsarbejder i forbindelse med Nyt Kampfly Program

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forberedende anlægsarbejder og etablering af byggeplads 731. Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med den forestående etablering af faciliteter til de kommende Joint Strike Fighter F-35 kampfly. Entreprisen omfatter hovedsageligt strukturering og omlægning af eksisterende forsyningsledninger i nye tracéer, jord- og belægningsarbejder, herunder befæstelser og vejudstyr. Derudover indgår etablering af byggepladshegn om delbyggeplads samt etablering af skurby og Security Building (inkl. forsyning).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45216000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester samt militære bygninger
45216200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg
45221111 Anlægsarbejde: veje
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45113000 Byggepladsarbejder
45111200 Terrænregulering og rydning af byggeplads
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45111230 Jordstabiliseringsarbejde
45112200 Afrømning af jord
45212600 Opførelse af pavilloner
45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
44161200 Hovedvandledninger
45342000 Opsætning af hegn
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Arbejdet udføres på Flyvestation Skrydstrup, Plantagevej 14, 6541 Bevtoft, matr.nr. 81 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter:

— Tilrigning af egen arbejdsplads (skurby/oplagsplads),

— Rydning af arealet og omlægning af eksisterende ledninger,

— Etablering af vejanlæg, afvanding og forsyningsanlæg,

— Etablering af sandpude for fremtidige anlæg,

— Etablering af byggeplads for fremtidige entreprisearbejder, herunder etablering af skurby, miljøstation og p-pladser,

— Etablering af delbyggeplads for fremtidige entreprisearbejder, herunder byggepladshegn, automatisk port og security-bygning.

Delbyggepladsen skal etableres og ibrugtages først. Entreprenøren skal flytte egen skurby/oplagsplads fra delbyggepladsen inden ibrugtagning.

Entreprisen indeholder følgende estimerede hovedmængder:

— Generel rydning af et areal på ca. 33 ha,

— Etablering af ca. 4 300 meter regn og spildevandsledninger i dimensionerne ø 160 – ø 1 400 mm,

— Etablering af ca. 2 100 m trykledning,

— Etablering af ca. 1 200 meter vandledning,

— Etablering af ca. 17 000 meter kabler,

— Opgravning og bortskaffelse af ca. 23 000 meter ledninger,

— Opbygning af ca. 26 500 m2 sandpude,

— Opbygning af ca. 60 000 m2 stabilgrus,

— Jord- og muldarbejde af ca. 130 000 m3,

— Etablering af parkeringsplads til 329 biler,

— Etablering af Skurby med tilhørende maskinplads, miljøplads og materialeplads,

— Etablering af ca. 680 m byggepladshegn omkring delbyggeplads.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/07/2019
Slut: 27/04/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul;

3) Kontrakten vil indeholde en social klausul;

4) Kontrakten vil indeholde krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse op til niveauet »Til Tjenestebrug«, jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt. Alle medarbejdere skal modtage en sikkerhedsbriefing;

5) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af tegninger, der er klassificeret til niveauet "Til Tjenestebrug" eller "Må ikke Offentliggøres".

Materialet kan tilgås på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med xx i følgende tidsrum.

— Mandag den 3. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Tirsdag den 4. juni kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00,

— Torsdag den 6. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 12. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Torsdag den 13. juni kl. 08:00 - 12:00.

Materialet bliver tilgængeligt for den vindende entreprenør;

2) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: erst@erst.dk
Telefon: +45 72200030
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2019