Tjenesteydelser - 229867-2014

Vis forkortet udgave

09/07/2014    S129

Belgien-Bruxelles: It-servicesupport (tid og midler) III

2014/S 129-229867

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, Direktoratet for ressourcestyring og optimering, enheden for ikt-indkøb og kontraktforvaltning
Postadresse: rue Belliard 28, kontor: 07/142
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Martin Bilbao, kontorchef
Mailadresse: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=559

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: informationsteknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: EASME — Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder
Postadresse: place Rogier 16
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien

Officielt navn: Chafea — Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer
Postadresse: Drosbach-Bygningen
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg

Officielt navn: Forvaltningsorganet for Forskning
Postadresse: place Rogier 16
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien

Officielt navn: Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd
Postadresse: place Rogier 16
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien

Officielt navn: Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk
Postadresse: chaussée de Wavre 910
By: Bruxelles
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officielt navn: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
Postadresse: avenue du Bourget 1
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
It-servicesupport (tid og midler) III.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: De vigtigste leveringssteder er Bruxelles, Luxembourg, andre leveringssteder vil være beliggende i Geel, Petten, Karlsruhe, Sevilla, Strasbourg, Dublin (Grange), Ispra og andre JRC-lokaliteter. Tjenesterne kan undtagelsesvist leveres til andre steder i EU.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med dette udbud er at udvælge op til 3 kontrahenter som eksterne tjenesteydere i forbindelse med leveringen af it-servicesupport på grundlag af tid og midler.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
300 fuldtidsækvivalenter pr. år anses som grundlaget for beregningen af det anslåede omfang af udbuddet vedrørende it-servicesupport (tid og midler) III.
Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Se udbudsmaterialet.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
DIGIT/R2/PO/2014/037 ITSS T&M III.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 64-108239 af 1.4.2014

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.9.2014
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 18.9.2014 - 10:00

Sted:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, rue Belliard 28, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager skal tilbudsgivere meddele navnet på denne/disse personer pr. e-mail til Generaldirektoratet for Informationsteknologi (til følgende e-mailadresse: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) senest 2 arbejdsdage før åbningen af bud, hvor, i tilfælde af udeblivelse herfra, Generaldirektoratet for Informationsteknologi forbeholder sig retten til at nægte tilbudsgiverens repræsentant(er) adgang til åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) vil være til rådighed på det følgende websteds adresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=559

Interesserede parter kan, hvis de ønsker det, tilmelde sig via webstedet. Det gør det muligt for dem at få besked via e-tendering-systemet, når der på webstedet lægges opdateringer vedrørende denne udbudsbekendtgørelse.
Ikketilmeldte parter opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig, såfremt tilbudsgivere ikke lægger mærke til yderligere oplysninger vedrørende nærværende udbud, der offentliggøres på webstedet.
Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. Generaldirektoratet for Informationsteknologi blev »EMAS«-certificeret i 2008 og har derfor indført miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, Direktoratet for ressourcestyring og optimering, enheden for ikt-indkøb og kontraktforvaltning
Postadresse: rue Belliard 28
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.6.2014