Tjenesteydelser - 230107-2022

Submission deadline has been amended by:  280844-2022
02/05/2022    S85

Danmark-Odense: Vask og rensning

2022/S 085-230107

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Indkøb og Udbud
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Erkan Ozokcu
E-mail: erko@sdu.dk
Telefon: +45 65508247
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/177221646.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: 9220 Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: aau@aau.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aau.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: 8000 Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: au@au.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A
By: 2800 Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: dtu@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dtu.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: 2600 Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: fvst@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
Postadresse: Nørregade 10
By: 1165 København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
E-mail: ku@ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ku.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/177221646.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/177221646.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fællesudbud på levering af vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vask- og lejeordning af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler samt mulighed for at få vasket ejede beklædningsdele mv., som er købt af ordregivers ansatte til brug på arbejde til eller hos Ordregiver.

Ordregivere i dette udbud består af:

- Aalborg Universitet

- Aarhus Universitet

- Danmarks Tekniske Universitet

- Fødevarestyrelsen

- Københavns Universitet

- Syddansk Universitet

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til Bilag 1- kravspecifikation og Bilag 2 - tilbudsliste.

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 8 år.

Kontrakten ønskes indgået med én leverandør.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 272 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vask- og lejeordning af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler samt mulighed for at få vasket ejede beklædningsdele mv., som er købt af ordregivers ansatte til brug på arbejde til eller hos Ordregiver.

Ordregivere i dette udbud består af:

- Aalborg Universitet

- Aarhus Universitet

- Danmarks Tekniske Universitet

- Fødevarestyrelsen

- Københavns Universitet

- Syddansk Universitet

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til Bilag 1- kravspecifikation og Bilag 2 - tilbudsliste.

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 8 år.

Kontrakten ønskes indgået med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsplan for opstart af kontrakt / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Support til optimering af lagerstyring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 272 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2031
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum have en samlet omsætning på DKK 30 mio. ekskl. moms i de seneste tre afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Angivelse af 2 referencer på en opgave med vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og/eller rengøringsartikler udført over en periode på mindst to år i løbet af de seneste tre år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/05/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt i 2031

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2022