Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 233266-2019

21/05/2019    S97

Luksemburg-Luxembourg: Obrađivanje i strukturiranje elektroničkih dokumenata koji se koriste u zakonodavnim aktivnostima Europskog parlamenta

2019/S 097-233266

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Directorate-General for Innovation and Technological Support, Directorate EDIT, Document Processing and Metadata Unit
Poštanska adresa: Plateau de Kirchberg, Schuman Building, Office 01B008
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0 LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
E-pošta: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4838
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament, Official Mail Unit, s uputom: Invitation to tender, PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
Poštanska adresa: Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
E-pošta: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Obrađivanje i strukturiranje elektroničkih dokumenata koji se koriste u zakonodavnim aktivnostima Europskog parlamenta

Referentni broj: PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament predviđa sklapanje okvirnog ugovora koji obuhvaća usluge obrađivanja i strukturiranja elektroničkih dokumenata povezanih sa zakonodavnim aktivnostima Europskog parlamenta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72311100 Usluge pretvaranja podataka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg.

II.2.4)Opis nabave:

Obrađivanje i strukturiranje elektroničkih dokumenata koji se koriste u zakonodavnim aktivnostima Europskog parlamenta, uključujući pretvorbu u XML format.

Vidjeti upute za nadmetanje — Prllog I — Tehničke specifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti upute za nadmetanje.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Vidjeti upute za nadmetanje.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/06/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 10 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Ponude će se otvarati u prostorima Europskog parlamenta u Luxembourgu.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti odjeljak 7. „Uvjeta za dostavljanje ponude”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Ukupna približna vrijednost tržišta procjenjuje se okvirno na tri stotine tisuća (300 000) dokumenata tijekom 60 mjeseci – vidjeti točku 3. uputa za nadmetanje.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/05/2019