Roba - 237748-2014

Prikaži smanjeni prikaz

15/07/2014    S133

Luksemburg-Luxembourg: Uredski materijal za 7 europskih institucija u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu — 06B30/2014/M022

2014/S 133-237748

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg, zgrada Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za ugovaranje i javnu nabavu
E-pošta: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Telefaks: +352 4300-23570

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://europarl.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=523

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Europska investicijska banka, Prevoditeljski centar, Sud EU-a, Revizorski sud EU-a, Nadzornik za zaštitu podataka EU-a, Ombudsman EU-a
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Uredski materijal za 7 europskih institucija u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu — 06B30/2014/M022
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg.

NUTS kod BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 4

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 500 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava uredskog materijala (uglavnom materijala za pisanje i arhiviranje) za Europski parlament i druge institucije u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu. Vidi pojedinosti poziva na nadmetanje objavljenog na TED-u.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30190000 Razna uredska oprema i potrepštine

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 500 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi pojedinosti poziva na nadmetanje objavljenog na TED-u.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Računi dobiti i gubitaka.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Najmanji godišnji promet: 2 000 000 EUR za posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni, pozitivan EBITDA za posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni. Vidi pojedinosti poziva na nadmetanje objavljenog na TED-u.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Reference (iskustvo).
2. Prijava na mrežno testno okruženje za naručivanje robe.
3. Opis općeg upravljanja kvalitetom.
Vidi pojedinosti poziva na nadmetanje objavljenog na TED-u.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
Predviđeni broj gospodarskih subjekata: 5
Objektivni uvjeti koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja: 1. Sukladnost s najmanjim financijskim uvjetima sposobnosti i najmanjim kriterijima iskustva; i
2. Zadovoljavajući mrežni alat za naručivanje robe; i
3. Zadovoljavajuće prethodno iskustvo i ukupna kvaliteta upravljanja kako su opisali natjecatelji.
Ako je broj natjecatelja veći od 5, rangirat će se prema 3. kriteriju te će se odabrati najboljih 5 natjecatelja.
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Cijena. Značaj 50

2. Funkcionalna kvaliteta i kvaliteta u pogledu okoliša. Značaj 50

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
06B30/2014/M022.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
11.8.2014
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
engleski. francuski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak
VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
3.7.2014