Tjenesteydelser - 238075-2019

22/05/2019    S98

Danmark-Glostrup: Virksomhed i forbindelse med dyr

2019/S 098-238075

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: FAHSA@fvst.dk
Telefon: +45 72276614

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afhentning og bortskaffelse af dyr efter udbrud af husdyrsygdom

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77400000 Virksomhed i forbindelse med dyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af rammeaftale om afhentning og bortskaffelse af dyr efter udbrud af husdyrsygdom.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77400000 Virksomhed i forbindelse med dyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør, som har kapacitet til at afhente og bortskaffe både kategori 1 og 2 materiale i forbindelse med udbrud af husdyrsygdom, hvor dyr er påbudt aflivet, og skal afhentes og bortskaffes.

Rammeaftalen skal bl.a. omfatte retningslinjer for samarbejdet, kapacitet for afhentning og bortskaffelse af dyr samt betaling og pris for ydelser rekvireret af Fødevarestyrelsen vedrørende afhentning og bortskaffelse af dyr efter udbrud af en husdyrsygdom.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er ikke muligt at få tilbud fra andre udenlandske leverandører på markedet for afhentning og destruktion af aflivede dyr, da samhandel og eksport af aflivede dyr kræver en forhåndsgodkendelse fra de nationale myndigheder. Fødevarestyrelsen vurderer, at ingen myndigheder vil give en forhåndsgodkendelse til en destruktionsanstalt til at modtage syge dyr fra andre lande til destruktion.

Af veterinærfaglige årsager, herunder hensynet til en sikker håndtering og koordinering af det veterinære beredskab i forbindelse med udbrud af husdyrsygdomme, er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at indgå en aftale med én leverandør, som kan håndtere både kategori 1 og 2 materiale. Det vil ud fra en veterinærfaglig vurdering ikke være hensigtsmæssigt, at flere forskellige leverandører afhenter dyr på den samme ejendom, da det vil øge risikoen for yderligere spredning af smitte.

Hvis syge og aflivede dyr pga. mund og klovsyge skal transporteres til et andet land under et udbrud i DK, så skal det godkendes af modtagerlandets myndigheder. En sådan godkendelse er urealistisk at få, da ingen vil have transporteret dyr aflivet pga. en smitsom husdyrsygdom til et anlæg i deres land. Der er simpelthen for stor risiko for, at der kommer smitte og derved et udbrud af smitsom husdyrsygdom til deres land, hvilket vil koste deres landmænd mia af kr.

Der er således ingen grænseoverskridende interesser, da konkurrenterne til Daka ikke kan få en tilladelse fra myndighederne til at modtage disse aflivede dyr.

FVST vil eksempelvis stoppe al transport af døde dyr fra Sverige til Danmark af Daka, hvis der kom udbrud af afrikansk svinepest i Sverige.

Fødevarestyrelsen har på nuværende tidspunkt udelukkende kendskab til, at Daka Denmark A/S er den eneste leverandør, som kan udbyde den tjenesteydelse, som Fødevarestyrelsen efterspørger.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Daka Denmark A/S
CVR-nummer: 33776039
Postadresse: 8723
By: Løsning
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8723
Land: Danmark
E-mail: daka@daka.dk
Telefon: +45 76745111

Internetadresse: www.daka.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til kontraktens værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet skyldes blandt andet ukendte faktorer i forhold til behovet for ydelser under kontraktens løbetid. I tilfældet af et større udbrud af husdyrsygdom, kan der forventes et træk på op til ca. 2 000 000 DKK. Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

Dato er angivet i punkt V.2.1, er dato for beslutning om tildeling af kontrakt. Men selve kontrakten vil først blive underskrevet efter udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Glostrup ret
Postadresse: Stationsparken
By: Glostrup
Postnummer: 2600
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019