Tjenesteydelser - 238126-2020

22/05/2020    S99

Danmark-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

2020/S 099-238126

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Beskæftigelsesministeriet
CVR-nummer: 10172748
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabrina Lechenmayer
E-mail: sle@bm.dk
Telefon: +45 20181371

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bm.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

BFA-Kortlægning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Analyser/evalueringer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Det er fastlagt i den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet (april 2019), at der skal udarbejdes en kortlægning af Branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs (BFA) rolle og virke i forhold til at understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde.

Kortlægningen skal tilvejebringe et samlet overblik over BFA’ernes:

- organisering

- aktiviteter

- budget og anvendelse af midler.

Kortlægningen skal gennem interview og research baseres på allerede eksisterende viden.

Kortlægningen skal være afgrænset til at afdække BFA’ers rolle og virke, og skal ikke indeholde en nærmere organisatorisk eller økonomisk analyse af BFA-strukturen. Den skal således have en deskriptiv karakter, der giver viden om Branchefællesskabernes aktiviteter, som understøtter arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Kortlægningen skal tidsmæssigt være afgrænset til perioden fra etablering af de 5 BFA’er medio 2017 til ultimo 2019.

Kortlægningen skal kunne indgå som et faktuelt grundlag i forhandlingerne om fastsættelse af konkrete mål/tal på brancheniveau, som er forudsat i den politiske aftale (april 2019).

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 7
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 120-213193

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 3 Analyser/evalueringer

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
24/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oxford Research A/S
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 298 300.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Beskæftigelsesministeriet har gennemført et miniudbud på delaftale 3 på SKI's rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser.

Indkøbet omhandlede "BFA-kortlægning".

Kontrakten havde en værdi på 298 300 DKK, og der er nu behov for at foretage et suppleringskøb på 100 000 DKK efter udbudsloven § 181.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøbet er foretaget som et miniudbud på delaftale 3.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 6
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 398 300.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oxford Research A/S
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Beskæftigelsesministeriet har gennemført et miniudbud på delaftale 3.

Kontrakten havde en værdi på 298 300 DKK, og nu er der behov for at foretage et suppleringskøb på 100 000 DKK efter udbudsloven § 181.

Kontrakten får nu en værdi på 398 300 DKK.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Der er behov for en udvidelse af analysen på baggrund af det allerede eksisterende datagrundlag, som den nuværende leverandør har udarbejdet. Leverandøren er nødt til at lave en inddragende proces på hele datagrundlaget, hvor målgruppen får mulighed for at kvalitetssikre dataen.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 298 300.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 398 300.00 DKK