Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 238485-2022

06/05/2022    S89

Belgija-Bruxelles: Učinkovita i usklađena provedba paketa za mobilnost 1

2022/S 089-238485

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za mobilnost i transport (MOVE), MOVE.DDG2.C.1 - Road Transport
Poštanska adresa: Rue Demot 28
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: MOVE C1 Secretariat
E-pošta: MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Učinkovita i usklađena provedba paketa za mobilnost 1

Referentni broj: MOVE/2021/OP/0006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60100000 Usluge cestovnog prijevoza
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje izrada smjernica i materijala za osposobljavanje o socijalnim, tehničkim, sigurnosnim i tržišnim pravilima u sektoru cestovnog prometa, nakon usvajanja Paketa mjera za mobilnost I, kao i provođenje povezanih aktivnosti osposobljavanja i širenja. Rad se treba temeljiti na rezultatima prethodnog projekta pod nazivom TRACE (provedba nadzora prometnih regulatora) čiji je cilj razvoj europskog usklađenog formata osposobljavanja za provedbena tijela koja nadziru poštovanje pravila o vožnji i vremenu odmora u komercijalnom cestovnom prijevozu. Izrađen dokumenti i aktivnosti provedene u sklopu ovog projekta pridonijet će postizanju zajedničkog razumijevanja novih važećih pravila te njihove dosljedne i učinkovite provedbe diljem EU-a.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 292 352.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se provoditi u prostorima izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje izrada smjernica i materijala za osposobljavanje o socijalnim, tehničkim, sigurnosnim i tržišnim pravilima u sektoru cestovnog prometa, nakon usvajanja Paketa mjera za mobilnost I, kao i provođenje povezanih aktivnosti osposobljavanja i širenja. Rad se treba temeljiti na rezultatima prethodnog projekta pod nazivom TRACE (provedba nadzora prometnih regulatora) čiji je cilj razvoj europskog usklađenog formata osposobljavanja za provedbena tijela koja nadziru poštovanje pravila o vožnji i vremenu odmora u komercijalnom cestovnom prijevozu. Izrađen dokumenti i aktivnosti provedene u sklopu ovog projekta pridonijet će postizanju zajedničkog razumijevanja novih važećih pravila te njihove dosljedne i učinkovite provedbe diljem EU-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Pogledajte dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3) obavijesti o nadmetanju / Ponder: 70
Kriterij troška - Naziv: Pogledajte dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3) obavijesti o nadmetanju / Ponder: 30
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Pogledajte dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3) obavijesti o nadmetanju.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 130-344249
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: MOVE/2021/OP/0006
Naziv:

Učinkovita i usklađena provedba paketa za mobilnost 1

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement AISBL (CORTE)
Nacionalni registracijski broj: 879 509 985
Poštanska adresa: Rue des Deux Eglises 37
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: European Transport Workers’ Federation (ETF)
Nacionalni registracijski broj: 0858.363.391
Poštanska adresa: Rue du Marche aux Herbes 105 boite 11
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Union Internationale des Transports Routiers (IRU)
Nacionalni registracijski broj: 0454.586.540
Poštanska adresa: Avenue Cortenbergh 71
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Squaris SPRL
Nacionalni registracijski broj: 0465.380.165
Poštanska adresa: Rue des Deux Eglises 39
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 292 352.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pogledajte dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3) obavijesti o nadmetanju.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/05/2022