Bygge og anlæg - 238631-2019

23/05/2019    S99    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Vallensbæk: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 099-238631

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Vallensbæk Kommune
19583910
Vallensbæk Stationstorv 100
Vallensbæk Strand
2665
Danmark
Kontaktperson: Molt Wengel Advokatpartnerselskab
E-mail: udbud@mowe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vallensbaek.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lapcshpvtc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lapcshpvtc
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vallensbæk Svømmehal - Udbud af totalentrepriseaftale

Sagsnr.: 105060
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører opførelse af en ny svømmehal på en storparcel beliggende mellem Vallensbæk Torvevej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsvej og Idræts Alle i Vallensbæk.

Visionen og de funktionelle og tekniske krav til svømmehallen er beskrevet i byggeprogrammet.

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne (del 1 og 2).

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Vallensbæk Kommune forventer at prækvalificere 5 ansøgere til at give tilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45100000
45300000
45400000
45111291
45112720
45113000
45210000
45220000
45211350
45211370
45212000
45212100
45212140
45212170
45212171
45212172
45212200
45212210
45212212
45212230
45212350
45214000
45215110
45242100
45261100
45262210
45262211
45262300
45262311
45262500
45262520
45310000
45330000
45350000
45311000
45311100
45311200
45312100
45315100
45317000
45317400
45321000
45331000
45331200
45331210
45332000
45410000
45440000
45421000
45421110
45421100
45421112
45421140
45421144
45422000
45431000
45431100
45431200
45432000
45432100
45432110
45432130
45442100
45442000
45441000
45442200
45442210
45442300
45443000
45454100
71000000
71200000
71300000
71210000
71220000
71241000
71242000
71244000
71247000
71248000
71310000
71320000
71330000
71311000
71311100
71314100
71314310
71314300
71315000
71315100
71315210
71318100
71321000
71321100
71321300
71321400
71322000
71328000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Idræts Allé, 2625 Vallensbæk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byrådet har besluttet at der skal bygges en ny svømmehal i totalentreprise. Visionen er, at Vallensbæk Kommune vil være kendt for vand. Svømmehallen skal være for alle. Beliggenheden bliver ved det bestående idrætscenter. Der er gode stiforbindelser via Kløverstierne, der bl.a. giver mulighed for at skabe forbindelse mellem aktiviteter på havnen og den nye svømmehal. Den nye svømmehal integreres med idrætsanlægget, og det er planen at den nye svømmehal føjer sig til anlægget på en måde som løfter de arkitektoniske kvaliteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Vallensbæk Kommune modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Vallensbæk Kommune udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes kompetencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Vallensbæk Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave. Til brug herfor skal ansøgeren oplyse højst 5 referencer i ESPD afsnit V (udover de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til egnethed). Det vil sige, at ansøgeren kan oplyse op til 10 referencer i alt (5 referencer til opfyldelse af mindstekravene og 5 referencer til brug for udvælgelsen).

Det vil blive tillagt positiv vægt, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af svømmehal eller andre sammenlignelige projekter.

Herudover vil det desuden blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne også dokumenterer erfaring (såvel projektering som udførelse) af følgende:

- opgaver, hvor sagsingeniøren har projekteret og ført tilsyn med udførelsen af tekniske installationer og konstruktioner i svømmehaller eller tekniske anlæg sammenlignelige hermed,

- opgaver i totalentreprise, hvor der skabes et helstøbt arkitektonisk udtryk, herunder særligt funktionel og æstetisk sammenhæng i forbindelse med sammenbygning/tilbygninger til eksisterende idrætsanlæg,

- opgaver med nybyggeri af svømmehaller i totalentreprise.

Endelig vil det blive tillagt positiv vægt, hvis CV’erne for de nøglemedarbejdere, som ansøgeren vil knytte til projektet, dokumenterer relevante erfaringer og kompetencer/kvalifikationer, der nyttiggøres i forhold til deres påtænkte rolle/funktion på projektet. Det drejer sig bl.a. om: at erfaringer og kompetencer/kvalifikationer vedrører opgaver, udført for en kommunal bygherre,

- at erfaringer og kompetencer/kvalifikationer vedrører opgaver med udførelse og etablering af tekniske -anlæg i et aggressivt miljø,

- at erfaringer og kompetencer/kvalifikationer vedrører opgaver, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre, herunder særligt tilsvarende processen beskrevet i samarbejdsaftalen, og

- CV’erne og/eller referencerne vedrører opgaver, der i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgave, herunder at opgaven er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på 80-150 000 000 DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på udførelse af svømmehal med vandrutsjebane.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Som anført i udbudsbetingelserne (del 1, prækvalifikationsbetingelser) pkt. 4.1, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 137, nr. 2 anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis totalentreprenøren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at totalentreprenøren er pålidelig.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum opfylder 2 af de 3 krav i hvert af de seneste 2 regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 25 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 100 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger referencer til dokumentation af erfaring. Der skal fremlægges dokumentation for såvel totalentreprenøren, sagsansvarlig arkitekt og sagsansvarlig ingeniør.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos totalentreprenør:

- Mindst én reference til dokumentation for erfaring med renovering eller nybyggeri af svømmehal eller byggeri sammenligneligt hermed.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos den sagsansvarlig arkitekt:

- Mindst 2 referencer til dokumentation for erfaring med rådgivning og projektering af nybyggeri eller renovering af svømmehal eller byggeri sammenligneligt hermed med den sagsansvarlige arkitekt som ansvarlig.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos den sagsansvarlig ingeniør:

- Mindst 2 referencer til dokumentation for erfaring med rådgivning og projektering af nybyggeri eller renovering af svømmehal med den sagsansvarlige ingeniør som ansvarlig.

Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte 1 eller flere af ovenstående forhold, eksempelvis ved tidligere samarbejder mellem totalentreprenøren og rådgiverne, men alle forhold skal være dækket via de 5 referencer. Hvis ansøgeren oplyser flere end 5 referencer, vil Vallensbæk Kommune alene se på de 5 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekravene til teknisk formåen er opfyldt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019