Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luksemburg-Luxembourg: EIF - Pružanje i upravljanje potrebnim transverzalnim uslugama sigurnosti i integracije u oblaku (Luxembourg)

2020/S 100-238639

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski investicijski fond
Poštanska adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2968
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: SPA-Procurement
E-pošta: eif-procurement@eif.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.eif.org
Adresa profila kupca: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje i upravljanje potrebnim transverzalnim uslugama sigurnosti i integracije u oblaku

Referentni broj: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIF traži partnerstvo koje će pomoći u upravljanju određenim sigurnosnim kontrolama i aspektima usklađenosti usluga povezanih s oblakom, kao i integracijskih usluga te će raditi u uskoj suradnji s postojećim pružateljima usluga EIF-a koji posluju u oblaku.

Cilj je poziva na nadmetanje pružiti već identificirane usluge sigurnosti i integracije u oblaku. S obzirom na trajanje poziva na nadmetanje, prema životnom ciklusu novih tehnologija, neke usluge tehničke sigurnosti (sukladno opsegu ovog poziva na nadmetanje) mogu biti obnovljene, povučene ili dodane.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Iako će u načelu pružatelj usluga raditi iz svojih uobičajenih profesionalnih prostorija, EIF će povremeno očekivati njihovo sudjelovanje u prostorijama EIF-a na sastancima.

II.2.4)Opis nabave:

U najranijoj fazi projekta EIF će voditi rasprave radi uspostavljanja jasnog i dokumentiranog upravljanja za sve usluge. Preko opisa projekta EIF navodi očekivane sigurnosne kontrole.

Slijedi popis izravnih usluga na visokoj razini koje EIF očekuje od uspješnog pružatelja usluga:

• zajedničko rješenje u oblaku za upravljanje identitetima i pristupom (Identity and Access Management - IAM), jednostavno za administriranje, koje nudi jednokratnu prijavu (Single Sign-On - SSO) kako bi se osigurala potrebna interoperabilnost za sva rješenja udomljena u oblaku Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ili bilo kojem drugom pružatelju usluga oblaka, uključujući mehanizme za provjeru autentičnosti s više faktora;

• rješenje za središnje prikupljanje protokola aplikacija i sustava, njihovo spremanje uz odgovarajuće zadržavanje, praćenje događanja i eskaliranje relevantnih incidenata EIF-u i njegovim uključenim pružateljima usluga;

• alat/usluga za upravljanje ranjivošću za skeniranje svih platformi EIF-a u oblaku radi pružanja mjesečnih i tromjesečnih zbirnih izvještaja o ranjivosti;

• napredni sustav šifriranja/razmjene datoteka i datoteka za zaštitu podataka EIF-a;

• sustav bilježenja za obradu slučajeva podrške, promjene, upravljanje izdanjima određenih ključnih aplikacija EIF-a u oblaku (EIF ne očekuje nužno da će se ovo rješenje koristiti za upravljanje odnosa između EIF-a i pružatelja usluga u oblaku);

• usluga SFTP za sigurnu integraciju/ prijenos datoteka između rješenja EIF-a ili sa suradnicima;

• savjetodavne usluge o različitim tehnološkim aspektima (nadzor i optimizacija troškova povezanih s oblakom, pregled sigurnosti i arhitekture itd.);

• usluge ispitivanja prodora za procjenu sigurnosti rješenja EIF-a u oblaku.

Ovim pozivom na nadmetanje EIF očekuje pronaći središnjeg pružatelja usluga za opseg usluga definiranih u opisu projekta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni će se sporazum potpisati na početno razdoblje od tri godine s mogućnošću da se nakon toga produži za četiri uzastopna jednogodišnja razdoblja, prema EIF-ovu nahođenju (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

EIF će sklopiti okvirni sporazum s jednim pružateljem usluga („Okvirni sporazum“) na početno razdoblje od tri godine s mogućnošću da se nakon toga produži za četiri uzastopna jednogodišnja razdoblja, prema EIF-ovu nahođenju (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Okvirni sporazum podliježe Općim uvjetima EIF-a koji će biti dio Okvirnog sporazuma kao Dodatak C.

Provedbeni ugovori bit će uspostavljeni u skladu s okvirnim sporazumom kad god je potrebna dodjela prema mehanizmu opisanom u odjeljku 6. opisa projekta.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Očekuje se sklapanje sedmogodišnjeg (3 + 1 + 1 + 1 + 1) Okvirnog sporazuma. Razlog zbog kojeg se traži više od četiri godine je taj da postavljanje nekih ključnih usluga može zahtijevati dulji program, koji može trajati duže od dvije godine nakon potpisivanja i koji će biti prekratak da bi EIF u potpunosti iskoristio sve usluge.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/06/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

prostorije EIF-a.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/05/2020