Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 238687-2015

Prikaži smanjeni prikaz

09/07/2015    S130

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o međunarodnoj političkoj suradnji u području industrije i malih i srednjih poduzeća

2015/S 130-238687

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, ured 12/27
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): L. Vari
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Telefaks: +32 22973512

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/easme

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Daljnje podatke daje:
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, ured 12/27
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): L. Vari
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Okvirni ugovor o međunarodnoj političkoj suradnji u području industrije i malih i srednjih poduzetnika
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Zadaci će se provoditi u prostorijama koje je odredio pružatelj usluga, osim u prostorijama EASME-a ili prostorijama Europske komisije.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 4

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 24
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
EASME želi sklopiti okvirni ugovor „u kaskadi”, uključujući 4 ponuditelja s najvećom ocjenom, obuhvaćajući suradnju s državama koje nisu članice EU-a u područjima nadležnosti Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, uključujući regulatornu suradnju, sirovine, svemir/GNSS, turizam, javnu nabavu itd.
Cilj je poziva na nadmetanje odabir izvršitelja sposobnog za pružanje određenog broja dana po osobi u pogledu vanjske stručne sposobnosti koje će biti korištena, na zahtjev, putem određenog zahtjeva za uslugu. Prije sklapanja specifičnih ugovora na temelju takvog zahtjeva, bit će definiran njihov detaljan sadržaj i proračun. Zahtjevima za usluge navest će se točna priroda radova koji će biti izvršeni, odnosno vrsta analize, organiziranja događanja, radnih dogovora, uključujući resurse koji trebaju biti raspodijeljeni, točno trajanje, kao i oblik potrebnog izvješćivanja itd.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

98910000 Usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima - DA01, 79952000 Usluge organiziranja događanja - QA11 - QA12, 71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza, 79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja, 79900000 Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina rada obuhvaćenog za izvršavanje ovog ugovora ocjenjuje se na najviše 10 000 000 EUR bez PDV-a, za ukupno trajanje ugovora i moguća obnavljanja.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 2
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Vidi upute za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
24.8.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 1.9.2015 - 10:30

Mjesto:

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), Covent Garden 2, soba COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 predstavnik po ponuditelju može nazočiti otvaranju ponuda (molimo pogledajte poziv na nadmetanje).

Ponuditelji koji imaju namjeru prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom najmanje 48 sata unaprijed, na sljedeću adresu: easme-procurement@ec.europa.eu

Tu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja i u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ponuditeljevo ime biti nazočna otvaranju ponuda. Nakon što sve ponude budu otvorene, predsjednik odbora za otvaranje ponuda objavit će nazive ponuditelja i odluku o valjanosti svake zaprimljene ponude, postupak naveden u ponudama neće biti objavljen.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.12.2013 o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ.
Komunikacijske aktivnosti pružene u radnom programu predmetne godine; za 2015. primjenjuje se Provedbena odluka Komisije od 29.10.2014 o usvajanju radnog programa za 2015. i financiranju provedbe Programa za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzetnika (C(2014) 8044 završna verzija), kao i njezini Prilozi.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
29.6.2015