Tjenesteydelser - 242582-2019

24/05/2019    S100    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hillerød: Rekrutteringstjenester

2019/S 100-242582

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 8
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Thomas Gutzon Brand
E-mail: tgb@atp.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97876466.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97876466.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97876466.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af search- og relaterede ydelser til ATP - Executive segment

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ATP udbyder en rammeaftale til searchydelser (rekruttering) samt relaterede ydelser til Executive segmentet til ATP.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— En konsulentydelsespakke (ydelsesnr. 1 i Bilag 2a (Tilbudsliste)), der skaber klarhed over, hvordan ATP's human capital ser ud i forhold til de profiltyper, der er omfattet af Executive segmentet, samt hvilke tiltag ATP bør igangsætte for både at fastholde og tiltrække de dygtigste kandidater indenfor Executive segmentet. Senior finance specialister af international kaliber er endvidere en del af konsulentydelsespakken (ydelsesnr. 4). Som en del af konsulentydelsespakken ser ATP endvidere gerne, at konsulenten kan bistå ATP med at indhente information om human capital for Executive segmentet i virksomheder, som ATP overvejer at investere i:

— Searchydelser indenfor Executive segmentet, herunder følgende profiltyper:

A) Executive niveau (ydelsesnr. 2 i Bilag 2a (Tilbudsliste)):

(i) Bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsesmedlemmer er i denne sammenhæng defineret som medlemmer til ATP´s bestyrelse)

(ii) C-Level (C-level er i denne sammenhæng defineret som CEO, CIO, CFO og CRO.)

(iii) Koncernledelsesmedlemmer (Koncernledelse er i denne sammenhæng defineret som det ledelseslag med direkte reference til CEO, som sidder i koncernledelsesgruppen, også betegnet som direktionen.)

B) Senior manager niveau (ydelsesnr. 3 i Bilag 2a (Tilbudsliste)):

Senior managers er i denne sammenhæng defineret som vicedirektører og underdirektører med reference til en koncerndirektør.

— Enkeltstående ydelser i form af Ledelses assessment (ydelsesnr. 5 og 6 i Bilag 2a (Tilbudsliste)) for alle stillingsniveauer indenfor Executive segmentet - også for allerede ATP ansatte medarbejdere. Ledelses assessment er i denne sammenhæng defineret som en testpakke til afdækning af kandidater og ATP ansatte medarbejdere indenfor Executive segmentets kapacitet og potentiale - herunder kognitive som psykometriske tests, samt feedback til testpersoner.

ATP er Danmarks største pensions-, investerings- og administrationsforretning. Det forventes derfor, at tilbudsgiver primært skal searche fra stillinger i Executive segmentet fra den offentlige administration samt Pensionssektoren omfattende virksomheder med et minimum AUM på 100 000 000 000 DKK. Pensionssektoren er i denne sammenhæng defineret som de pensionsselskaber i Danmark, der forvalter selskabets formue, og som ligeledes administrerer udbetalinger til kunderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af Rammeaftalen kan foretages to (2) gange med op til 12 måneder pr. gang.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre nedenstående angivne relevante afsluttede referencer inden for de seneste to (2) år i relation til de i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) anførte profiltyper. Kun referencer, der vedrører rekrutterings-/searchprojekter, som er afsluttet på ansøgningsfristen, vil blive tillagt betydning. Ved afsluttede rekruttering/search-projekter menes projekter, som er afsluttet ved

Indgåelse af én ansættelseskontrakt; ved referencer, som omfatter flere ansættelseskontrakter tæller hver kontrakt som ét projekt.

Følgende referencer skal oplyses:

— 2 referencer på bestyrelsesmedlemmer som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK,

— Én reference på C-level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK,

— Én reference på C-level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for offentlig administration i lønramme 41+,

— 4 referencer på Senior Management niveau (jf. ovenfor punkt II.2.4) som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

Ordregiver ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de 5 felter i ESPD (online formular):

A) Navn på referencen samt angivelse af branche for referencen (Dette skal være Pensionssektoren eller offentlig administration) - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference.

B) Tidspunkt for hvornår projektet blev afsluttet - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference.

C) Profiltype i forhold til de i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4 anførte profiltyper inkl. AUM for virksomheden de blev ansat i for Pensionssektoren eller lønramme for den stilling de blev ansat i indenfor offentlig administration. (Bemærk mindstekrav for AUM for Pensionssektoren og lønramme for offentlig administration) - dette indsættes i feltet "Beskrivelse" - dette skal ske for hver enkelt reference. De resterende felter i ESPD (online formular) "Beløb" og "Startdato" skal ikke udfyldes.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opgiver to (2) Referencer på bestyrelsesmedlemmer som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opgiver én (1) Reference på C-Level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver opgiver én (1) Reference på C-level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for offentlig administration i lønramme 41+.

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opgiver fire (4) Referencer på Senior Management niveau (jf. ovenfor punkt II.2.4) som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at Tilbudsgiveren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal Tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af ansøger, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Tilbudsgiver og den juridiske enhed, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som Tilbudsgiveren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2019